Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Literatura a odkazy k tématům multikulturní výchovy
Vybrané publikace a webové stránky zabývající se otázkou multikulturality, xenofobie a rasismu. Přehled nabízí také internetové zdroje informací o národnostních a etnických menšinách žijících v České republice.
 
Vybraná literatura k multikulturní výchově
 
 
Acton, Thomas. Romové. Praha: Svojtka, 2000
 
Balvín, Jaroslav. Výchova a vzdělávání romských žáků jako pedagogický systém. Praha: Radix, Hnutí R, 2004
 
Ben Jelloun, Tahar. Tati, co je to rasismus? Praha: Dauphin, 2004
 
Čaněk, David. Národ, národnost, menšiny a rasismus. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu, 1996
 
Černý, Václav. Rasismus, jeho základy a vývoj. Olomouc: Votobia, 1995
 
Dacík, Tomáš. Rasy a rasismus. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2000
  
Dopita, Miroslav a Staněk, Antonín (eds.). Výchova k demokratickému občanství a vzájemné toleranci v multikulturní společnosti: sborník příspěvků z 11. ročníku Letní školy "Výchova k demokratickému občanství a vzájemné toleranci v multikulturní společnosti". Olomouc: Univerzita Palackého, 2004
 
Gabal, Ivan et al. Etnické menšiny ve Střední Evropě: konflikt nebo integrace. Praha: G plus G, 1999
 
Gellner, Ernest. Nacionalismus. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002
 
Gulová, Lenka a Štěpařová, Ema. Kabinet multikulturní výchovy: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno: Paido, 2003
 
Hroch, Miroslav (ed.).  Pohledy na národ a nacionalismus.  Praha: SLON , 2003
 
Jurková, Zuzana a Horáková, Kateřina. Etnická hudba ve škole : metodický materiál pro seznamování s mimoevropskou hudbou na základních a středních školách. Praha: Multikulturní centrum, 2001
 
Kamín, Tomáš. Kritika rasy a rasismu. Brno: Masarykova univerzita, 2003
 
Kohnová, Jana a Bezchlebová, Maria (eds.). Národnostní menšiny: historické souvislosti některých aktuálních problémů v Evropě a v ČR. Praha: Porta linguarum, 2000
 
Kolman, Luděk. Komunikace mezi kulturami : psychologie interkulturních rozdílů. Praha: ČZU PEF Praha ve vydavatelství Credit, 2001
 
Košťálová, Hana (ed.) Interkulturní výchova ve školním vzdělávacím programu. Sborník projektu Varianty. Praha: Kritické myšlení a Člověk v tísni, 2005
 
Kroupová, Alena. Cesty porozumění: manuál pro učitele středních odborných učilišť. Praha: Humanitas-Profes, 2003
 
Lazarová, Bohumíra a Pol, Milan. Multikulturalita a rovné příležitosti v české škole. Praha: IPPP, 2002
 
Lisá, Helena. Romové v České republice. Praha: Sociopress , 1999
 
Machalová, Tatiana et al. Lidská práva proti rasismu. Brno: Doplněk, 2001
 
Mácha, Přemysl a Jašková, Iva. Multikulturní výchova. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2003
 
Mareš, Miroslav et al. Etnické menšiny a česká politika:  analýza stranických přístupů k etnické a
imigrační politice po roce 1989 . Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004
 
My a ti druzí: příručka pro multikulturní výchovu a vzdělávání na základní škole. Praha: Multikulturní centrum Praha, 2004
 
Nečas, Ctibor. Romové v České republice včera a dnes. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002
 
Pavelčíková, Nina. Romové v českých zemích v létech 1945-1989. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2004

Průcha, Jan. Multikulturní výchova: Teorie - praxe - výzkum. Praha: ISV, 2001

Průcha, Jan. Multikulturní výchova a škola. Společenskovědní předměty, 2, 2003, č. 3, s. 3-7

Průcha, Jan. Interkulturní psychologie: Sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, ras a národů. Praha: Portál, 2004
 
Rous, Jiří. Romové-vhled do problému. Brno: Kabinet Multikulturní výchovy, Katedra sociální pedagogiky, 2003
 
Smékal, Vladimír (ed.). Podpora optimálního rozvoje osobnosti dětí z prostředí minorit: sociální, pedagogické a psychologické aspekty utváření osobnosti romských dětí a dětí z prostředí jiných minorit. Brno: Barrister & Principal, 2003
 
Sirovátka, Tomáš (ed.).  Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Brno: Masarykova univerzita, Georgetown, 2002
 
Sysel, František. Romové. Brno: Moravské zemské muzeum, 1999
 
Šatava, Leoš. Národnostní menšiny v Evropě. Encyklopedická příručka. Praha: Železný, 1994
 
Šatava, Leoš. Jazyk a identita etnických menšin. Praha: Cargo, občanské sdružení, 2001
 
Šišková, Tatjana (ed.). Menšiny a migranti v České republice: my a oni v multikulturní společnosti 21. století. Praha: Portál, 2001
 
Šuleř, Petr. Romové - O Roma. Brno: Moravské zemské muzeum, 1999
 
Tesař, Filip. Etnické konflikty. Praha: Portál, 2006 
 
Valenta, Milan et al. Přístupy ke vzdělávání cizinců v České republice. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003
 
Víšek, Petr. Romové - bydlení,  soužití. Praha: Socioklub, 2000
 
Wolf, Josef. Lidské rasy a rasismus v dějinách a v současnosti. Praha: Karolinum, 2000
 
Žantovský, Petr. Česká xenofobie. Praha: Votobia, 1998

 
Databáze literatury na internetu:
 
 
Stránky Kabinetu multikulturní výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně poskytují kromě informací o vlastních aktivitách také podrobný přehled literatury  http://www.ped.muni.cz/wsocedu/kmv/literatura.html  a  seznam odkazů na tematické webové stránky  http://www.ped.muni.cz/wsocedu/kmv/odkazy.html
 
http://www.jewishmuseum.cz/neztratitviru/literatura.htm   literatura a www odkazy k tématu holocaustu na stránkách Židovského muzea v Praze 
 
http://fss.muni.cz/spsp/cpsims/novinky.php   (stránky Fakulty sociální studií MU v Brně: seznam literatury pojednávající o Romech, menšinách, multikulturní výchově)
http://www.osmip.cz/pr-knihovna.htm      (literatura na portále sdružení Mládež pro interkulturní porozumění)
 
http://www.varianty.cz/literature.php   (literatura k interkulturnímu vzdělávání)
 
 
Doporučená literatura na stránkách Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem:
 
http://pf1.ujep.cz/CIV_literatura.asp   (interkulturní vzdělávání)
 
http://pf1.ujep.cz/CIV_odkazy.asp  (odkazy na internetové stránky)
 
http://www.terezinstudies.cz/cz2/ITI/publ/TSD/TSD  (terezínské studie a dokumenty)
 
www.religionistika.cz  (přehled studijní literatury o náboženství)
 
 
 
Odkazy na související www stránky:
 
 
Rozcestník veřejné virtuální knihovny Tulák po webu vás nasměruje k portálům o menšinách a pro menšiny v ČR  http://vvk.cuni.cz/view.php?kateg_id=322 .
 
Informace o znevýhodňování národnostních, etnických, sexuálních a jiných menšin naleznete na portále  http://www.diskriminace.cz/do-uvod/ .
 
Portál   http://www.holocaust.cz/cz2/main   předkládá informace o dějinách holocaustu a nabízí také podněty pro učitele:  
 
http://www.holocaust.cz/cz2/resources/resources     ( dokumenty, články, texty, slovníček )
 
http://www.holocaust.cz/cz2/education/units/units   ( materiály pro pedagogy )
 
Projekt „Fenomén holocaust“ http://old.hrad.cz/president/Havel/holocaust/ , který  vznikl z iniciativy Václava Havla, seznamuje s  historií holocaustu Romů a Židů .
 
Interaktivní vzdělávací server o Anně Frankové, holocaustu a druhé světové válce http://www.annefrankguide.net/cs-CZ/index.asp.
 
Multikulturní centrum Praha , sdružení podporující multikulturní soužití v naší společnosti, na svých stránkách  http://www.mkc.cz/ prezentuje vedle nabídky vlastních aktivit také databázi odkazů stránky zaměřené na tuto tematiku   http://www.mkc.cz/odkazy.shtml?LINK_SL_Session=d762a63cfd9353dca408531810cff3cf&ctg=17 .
 
Naleznete zde např. témata:
 
-menšiny žijící v České republice
 
-Romové v České republice
 
-rasismus a xenofobie
 
-migrace a uprchlíci
 

 
-http://www.mkc.cz/kucharka/  (návody a náměty pro učitele,  jak čelit diskriminaci ve škole)
 
-http://www.migraceonline.cz/clanky.shtml (on-line projekt Multikulturního centra Praha:  komplexní informace o migraci)
 
Varianty , projekt společnosti Člověk v tísni, který je zaměřen na interkulturní vzdělávání http://www.varianty.cz/ , poskytuje:
 
-metodické materiály   http://www.varianty.cz/activities.php 
-text o cílech, procesu, metodách  interkulturního vzdělávání  http://www.varianty.cz/cdrom/podkapitoly/a02ikv.pdf   
-publikace volně ke stažení http://www.varianty.cz/downBooks.php
 
a další odkazy   http://www.varianty.cz/links.php
 
-e-learningový kurz multikulturní výchovy a interkulturního vzdělávání: http://www.evarianty.cz/ 
 
 
Další projekt společnosti Člověk v tísni, Jeden svět na školách http://www.jedensvet.cz/skoly, poskytuje podporu učitelům při rozvíjení multikulturní výchovy.
 
 
 
Na stránkách Centra pro studium integrace menšinových skupin při Fakultě sociálních studií MU v Brně  http://fss.muni.cz/spsp/cpsims/   naleznete odkazy na organizace a informace o projektech zaměřených na podporu multikulturního soužití, informace o projektech a akcích, související legislativu apod.
 
 
Portál MPSV o integraci cizincůhttp://www.cizinci.cz/  nabízí několik podnětů:
 
http://www.cizinci.cz/clanek.php?lg=1&id=137   (články o národnostních menšinách v ČR)
http://www.cizinci.cz/clanek.php?lg=1&id=95   (odborné texty a studie)
 
 
Informace o minoritách žijících v ČR a dokumenty najdete na stránkách Rady vlády pro národnostní menšiny  http://wtd.vlada.cz/pages/rvk_rnm.htm  a Rady vlády pro záležitosti romské komunityhttp://wtd.vlada.cz/pages/rvk_rzrk.htm .
 
Server nabízí odkazy na portály národnostních menšin   http://wtd.vlada.cz/scripts/detail.php?id=6517  a  odkazy na portály pro Romy a o Romechhttp://wtd.vlada.cz/scripts/detail.php?id=625 .  
 
Projekt občanského sdružení Romea, Vzdělávací cyklus o Romech, přináší na webových stránkách http://skola.romea.cz  zajímavé informace o historii a kultuře Romů.
 
Demografické informace o Romech naleznete na portálu občanského sdružení Demografické informační centrum http://www.demografie.info/?cz_demoromu= .
 
http://www.amcr.cz/Doc/USA_Teoreticky-ramec.pdf   Jiří Kocourek: Vybrané faktory vysvětlující současné česko-romské vztahy v ČR - teoretický rámec   (analýza)
 
Portál Úřadu Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky (UNHCR), který usiluje o ochranu a pomoc uprchlíkům, uvádí některé  náměty pro učitele:
  jak učit o uprchlících   http://www.unhcr.cz/teaching/index.htm   a 
  jak učit o holocaustu http://www.ushmm.org/education/foreducators/guidelines/   (stránky v angličtině).
 
Katedra religionistiky a filozofie FF Univerzity Pardubice poskytuje na stránkách http://www.religionistika.cz/  přehled registrovaných církví a náboženských společností v ČR včetně kontaktů a adres jejich webových stránek.
 
 
 
 
Další zajímavé adresy
 
http://wwwcns.mkcr.cz/cns/  rejstříky registrovaných církví a náboženských společností  (Ministerstvo kultury ČR)  
 
http://www.opim.cz/   (portál neziskové Organizace na podporu integrace menšin)
 
http://www.osmip.cz/    (prezentace sdružení Mládež pro interkulturní porozumění)
 
http://www.terezinstudies.cz/   (Institut Terezínské iniciativy a Terezínská iniciativa)    
 
http://www.domavcr.cz/  (stránky pro cizince žijící v České republice) 
 
http://romove.radio.cz/cz/    (vše o životě romské komunity se dočtete na stránkách  Českého rozhlasu)
 
http://www.romove.osf.cz/index1.htm     (www stránky Sdružení dětí a mládeže Romů  České republiky  pojednávají  o historii Romů, kultuře i životním způsobu Romů)
 
http://www.romea.cz/      (internetová verze časopisu Romano voďi /Romská duše a romský informační server)
  
http://www.dzaniben.cz/     (časopis romistických studií:  o životě a kultuře Romů u nás i ve světě)

http://crn.agenturasan.com/   (romský internetový zpravodaj)
 
http://www.rommuz.cz/   (Muzeum romské kultury)
 
http://www.ushmm.org/  (United States Holocaust Memorial Museum, Washington)
 
http://www.klubhanoi.cz/    (klub Hanoi je zájmovou organizací sdružující všechny, kteří se zajímají o Vietnam, jeho kulturu, historii a tradice)
www.cvs-praha.cz  (Česko-vietnamská společnost)
 
Autor:  
Vložil/a: Tomáš Bohm