Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Činnost otrokovických základních škol v uplynulém roce

Ve školním roce 2009/2010 probíhaly na všechny třech otrokovických základních školách zajímavé programy a projekty směřující k posílení přátelských vztahů a všestrannému rozvoji žáků.

Základní škola Trávníky se řídila školním vzdělávacím programem (ŠVP) s názvem Pomáháme si růst, ve kterém se prolíná myšlenka vzájemné spolupráce. Hlavními principy výchovy a vzdělávání jsou vzájemný respekt, důvěra, vstřícnost, pěstování vztahů pomocí společných prožitků, vstřícná komunikace žák – učitel – rodič. Důraz je kladen na spolupráci mezi dětmi navzájem a na dobré vztahy ve třídních kolektivech. Na realizaci programu se podílí školní žákovský parlament, jehož prostřednictvím se žáci aktivně účastní života školy. Díky zapojení do sítě Tvořivých škol se zde uplatňuje vyučování prostřednictvím tvořivých aktivit tak, aby výuka děti bavila a vycházela z jejich vlastní praktické zkušenosti. V průběhu školního roku realizovala ZŠ Trávníky několik úspěšných projektů. Jednalo se například o MY – týden pro třídu, Těšíme se do školy, Máme nové kamarády, Den jazyků, Den Země, Den dětí, Týden zdraví, Den bezpečí, Příběhy bezpráví, Nové divy světa, Od Přemyslovců po současnost aj.


Základní škola T. G. Masaryka pokračovala ve ŠVP „Škola – brána do života“. Usiluje také o získání titulu Zdravá škola, který je realizován prostřednictvím Státního zdravotního ústavu a titulu Férová škola ve spolupráci s charitativními organizacemi. Její aktivity byly cíleně směřovány k efektivní primární prevenci. Žáci se zúčastnili mnoha přednášek, besed a programů na toto téma. Na učitelích ležel úkol spojený s budováním pozitivního klimatu školy, upevňováním dobrých vztahů mezi žáky, spoluprací s rodinou a prevence nežádoucích aspektů, které s sebou přináší dnešní doba. Žáci se zapojovali také do třídních projektů, jejichž cílem bylo podporovat zdravý životní styl, dodržovat společenská pravidla a osvojovat si pozitivní sociální chování. Důležitými projekty se staly E-Bezpečí, Recyklohraní, Junior Achievement, Příběhy bezpráví a Adopce na dálku. Dále byly organizovány například projekty Pocta stromům, Bezpečná cesta do školy, Podnebné pásy, Kamarádstvím proti šikaně, Hasík, Lidová písnička, Den Země či Den s Nadějí.

Na základní škole Mánesova se dlouhodobě zaměřují na výuku jazyků a tomu také přizpůsobují své činnosti. Pečlivě budují také bezpečné prostředí školy. S tímto cílem realizovali několik projektů. Jedním z velkých projektů je Vytváření tvůrčího klimatu v 6. třídách, který se zaměřuje na upevnění dobrých vztahů mezi spolužáky a seznámení se s novými třídními učiteli. Cílem mezinárodního projektu Comenius bylo najít podobnosti a rozdíly mezi národy, které historicky patří k sobě, v tomto případě se jednalo o Česko a Slovensko. V rámci projektu Globe žáci měří meteorologická, hydrologická a pedologická data, která posílají do USA k dalšímu zpracování. Součástí je zapojení do mezinárodní soutěže Globe Games. Mimo to pořádá ZŠ Mánesova řadu zajímavých akcí, ke kterým patří Evropský den jazyků, Škola není strašidlo aneb Halloween netradičně, Vánoční dílny, Bílá paní z Drakožáru, Velikonoce, Den Země, Den Salvatora, Den dětí, Sportovní den, Recyklobraní aj.

Ve všech jmenovaných školách se úroveň výchovně vzdělávací práce se ve srovnání s minulými lety posouvá od tradičního vyučování k používání modernějších výukových metod, metodických postupů a organizačních forem práce, včetně účelného využívání informačních technologií. Probíhá zde prevence sociálně patologických jevů a fungují poradenská pracoviště, která umožňují poskytování poradenských služeb výchovným poradcem, školním metodikem prevence a školním psychologem.

 
Mgr. Lenka Krupková
tel. 723 606 758, 577 680 449
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková