Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Zahájení projektu na Gymnáziu Jana Pivečky Slavičín

Od 1.10. 2009 byl zahájen projekt dotovaný z OP SR-ČR s názvem Společné poznávání Bílých – Bielych Karpat.Hlavní přeshraniční partner je Gymnázium v Dubnici nad Váhom. Úvodní konference k představení projektu pro veřejnost proběhne 26.10. 2009 v 9.00 na zámku ve Slavičíně.


Operačný program: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 - 2013

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 1. Podpora socio-kultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničnéhoregiónu a spolupráce

Oblasť podpory: 1.3 Vzdelávanie, trh práce a zamestnanosť


Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledovnom:

a) Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu po odpočítaní predpokladaných príjmov, predstavujú sumu 97 212,- EUR (slovom deväťdesiatsedemtisícdvestodvanásť eur),

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi finančný príspevok do výšky 82 630,20 EUR (slovom osemdesiatdvatisícšesťstotridsať eur dvadsať centov) z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. a) tohto článku Zmluvy,

c) Prijímateľ zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu vo výške 7796,20 EUR (slovom sedemtisícsedemstodeväťdesiatšesť eur dvadsať centov) na realizáciu aktivít Projektu a zabezpečí ďalšie vlastné zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu.

Aktivity za které nese odpovědnost VP:

I.etapa

- seznámení se s Chráněnou krajinou oblastí Bílé Karpaty, po stránce botanické, zoologické, s geologickým  složením pohoří Bílých Karpat, se zaměřením na oblast v okolí Vlárského průsmyku,  výzkumná činnost přímo na vybraných lokalitách Bílých Karpat na české a slovenské straně hranice s výkladem přizvaných odborníků (centrum Veronica v Hostětíně, moštárna a sušírna ovoce, lomy Rasová a Bučník, Vršatecké bradlo a Červenokamenské bradlo – mapování geologického složení Bílých Karpat, exkurze na Velkou Javořinu). Při pozorování v přírodě budou studenti pořizovat fotodokumentaci, videozáznamy, vyplňovat pracovní listy a sbírat materiály, které použijí při tvorbě výstupů

- budování Geoparku – svoz kamenů z vybraných prozkoumaných lokalit, vytváření naučných tabulí, terénní úprava okolí, slavnostní odhalení, Z pořízené fotodokumentace a videozáznamů budou vytvářeny výukové materiály, naučné tabule, elektronické

prezentace, které budou sloužit dále ve výuce nejen na partnerské škole, ale budou nabídnuty i ostatním základním a středním školám, které budou mít o problematiku Bílých Karpat zájem

- výstava studentských prací – informování veřejnosti

- projektové dny – prezentace vytvořených výstupů na partnerských školách – výměnné pobyty  studentů a pedagogů. 3 dny budou studenti z Gymnázia Jana Pivečky gymnáziu v Dubnici a zbylé dva dny budou slovenští studenti na gymnáziu ve Slavičíně. Studenti budou ubytováni v rodinách svých přeshraničních partnerů, zároveň se seznámí s

prostředím každé školy, s vyučovacím procesem na partnerské škole.

- výstava Proč ne smrk?

Pořádané výstavy  budou putovat na druhou stranu hranice, kde budou po určitý čas k dispozici slovenské veřejnosti a školám.

Aktivit se budou účastnit vybraní studenti se zájmem o daný obor od 1. do 3. ročníku čtyřletého gymnázia – 60 studentů.

2.etapa

- zmapování přírodní památky Chladný vrch, pořizování fotodokumentace

- mapování porostů, určování souřadnic a přibližného stáří stromů dle obvodu jejich kmene

- vytvoření naučné stezky, která bude začínat na Chladném vrchu, povede po hřebeni a bude přístupná i ze slovenské strany, bude vlastně propojením obou dvou stran hranic. Naším záměrem je vytvořit hmatatelný výstup, který bude výsledkem spolupráce studentů z příhraničního regionu. Stezka bude sloužit studentům a žákům ze škol ze širokého okolí ke vzdělávacím aktivitám přímo v terénu, v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty.  která bude sloužit vzdělávacím účelům pro studenty škol ze širokého okolí, tzn. vytvoření prezentačních informačních tabulí, které by byly umístěny přímo v lokalitě přírodní památky Chladný vrch

- prezentace výstupů na veřejnosti – putovní výstava (i na slovenskou stranu)

- instalace naučných tabulí, dokončení naučné stezky

Aktivit se budou účastnit vybraní studenti se zájmem o daný obor od 1. do 3. ročníku čtyřletého gymnázia – 30 studentů.

3.etapa

- exkurze studentů z české i slovenské strany do Geoparku a naučné stezky Chladný vrch

- hodnocení projektu – ankety a dotazníky pro studenty i veřejnost

- soutěž zaměřená na poznávání Bílých Karpat (organizace studenty, kteří se podíleli na tvorbě výukových materiálů) 

Závěrečná fáze projektu je pojata jako hodnotící. Studenti z partnerských škol, kteří se na přípravě a samotné realizaci naučné stezky přímo nepodíleli, budou hodnotit práci, kterou odvedli jejich spolužáci. Formou exkurzí studentů do Geoparku a naučné stezky na Chladném vrchu budou jednoduše a názorně seznámeni s tím, co v Bílých Karpatech kvete a roste, jací specifičtí živočichové ve zdejší přírodě žijí, z jakých nerostů jsou Bílé Karpaty složeny. V neposlední řadě se bude hodnotit práce těch, kteří stáli u zrodu stezky i Geoparku, budou hodnoceni ostatními, zda jejich práce a výsledek měly smysl a zda se podařilo splnit cíle, které si projekt kladl.V průběhu realizace projektu proběhnou dvě odborné konference, které budou informovat o činnostech a  jednotlivých aktivitách projektu, seznámí širokou veřejnost s cíli projektu. Vedoucí projektových týmů se budou vzájemně střetávat, ujasňovat další postupy a budou spolupracovat při realizaci projektu. Na české straně se uskuteční 4 setkání. Aktivity se zúčastní 225 studentů – celé věkové spektrum studentů. 

 
Autor:  
Vložil/a: Lucie Julinová