Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Soutěž „Voda živá“ na SOŠG ve Starém Městě aneb studenti 3. B soutěží s Arnikou

​​V loňském červnu se dvě třídy SOŠ a Gymnázia ve Starém Městě přihlásily do soutěže „Voda živá", vyhlášené českou neziskovou organizací Arnika.

Naše třída, tehdy 2. B, si řekla, že taková soutěž může rozšířit naše znalosti a zkušenosti v oboru, a nikdy není na škodu porovnat je s jinými školami. Kdo jiný by se měl do takové akce zapojit, když ne studenti oboru ekologie! Tehdy jsme netušili, že soutěž bude tak rozsáhlá, bude mít 4 etapy, a bude trvat celého půl roku, během kterého budeme plnit spoustu úkolů a shromažďovat nejrůznější informace o vybraném vodním toku. S ohledem na dostupnost a zaměření soutěže na menší toky jsme si vybrali potok Salašku.

První naše zářijová vycházka k ní byla ve znamení mapování toku, pozorování a dokumentace flóry a fauny v okolí toku, odběru bioindikátorů - tedy druhů rostlin a živočichů, kteří svou přítomností či nepřítomností prozrazují kvalitu vody vybraného místa -  a stanovení biologické a chemické kvality vody. Při popisu krajiny bylo důležité zaznamenat, jak se v okolí potoka hospodaří, zda se na něm nachází města, vesnice a průmyslové podniky. Veškeré své poznatky, výsledky rozborů a fotomateriál jsme zpracovali ve formátu pdf a poslali na adresu Arniky.


Ani jsme se nevzpamatovali z  1. etapy a už jsme plnili úkoly dalšího kola. Tentokrát jsme se během listopadu a prosince měli zamyslet nad dostupností kvalitní vody ve světě, a vytvořit pro studenty jiných tříd prezentaci k Světovému dni toalet, který připadá, jak málokdo ví, na 19. 11. Také se nám podařilo získat od úřadů data o kvalitě vody, zjistit, kdo a co znečišťuje zvolené území, jak ovlivnila stav potoka stavba čistící stanice a změřit pH a teplotu vody. Zamysleli jsme se nad tím, kam odchází odpadní vody z domácností, a co všechno se do nich může dostat. V rámci této etapy jsme navštívili ČOV v Uherském Hradišti, abychom se seznámili s technologií čištění odpadních vod, výrobou bioplynu a zpracováním kalu.


V lednové etapě jsme se zaměřili na život lidí v blízkosti potoka a na jeho změny. Hospodaření kolem vodních toků se mění s postupem času. Pokusili jsme se nalézt dokumenty a fotografie, které se vztahují ke zvolenému povodí, ať už se jednalo o stará řemesla, která se provozovala v blízkosti toku, nebo třeba lázeňství, a porovnat je se situací dnes. Za tím účelem se někteří členové soutěžního týmu vydali do okresního archívu, aby tam bádali ve starých kronikách obcí Salaš a Velehrad. Zjistili, že dokumenty do roku 1850 psané v němčině jsou uloženy v Moravském archívu v Brně a prozkoumali ostatní dostupné materiály, z kterých vyrozuměli, že střední a dolní tok Salašky byl již v minulosti opakovaně regulován. Původně volný tok, meandrující místy ve vlastních náplavech, byl napřimován, část jeho vodní energie využívaly v minulosti zdejší vodní mlýny. V některých místech říční nivy Salašky se již v dřívějších dobách nacházely malé vodní nádrže, rybníčky a rybníky. V pozdějších dobách byly tyto historické účelové vodní nádrže vysoušeny a většinou proměněny v ornou půdu. Dále se s překvapením dozvěděli, že most přes Salašku je chráněnou kulturní památkou a zároveň nejstarším mostem východní Moravy. Nepochází totiž z 18. století, jak se původně archeologové domnívali, ale je až o 400 let starší.

V měsíci únoru se naše soutěž nachýlila ke konci. Sepsali jsme závěrečnou zprávu, natočili krátké video a na obrazovce školní televize odprezentovali naše výsledky a fotografie ostatním studentům školy. Pro zájemce o studium a přátele školy jsme umístili článek a fotografie na stránky a Facebook školy. Na konci naší práce zjišťujeme, že jsme se za toho půl roku ledacos zajímavého dozvěděli nejen o „svém" toku, ale také o jeho obyvatelích, o životě v něm a kolem něho, okolní krajině, o tom, kdo a jak jej znečišťuje a čistí, také o spotřebě vody, přístupu lidí ve světě k čisté vodě, o hygieně, o nemocech a epidemiích z jejich nedostatku nebo nízké úrovně. Uvědomili jsme si, jak cennou komoditou voda je, a jak je důležité udržitelné a odpovědné hospodaření s ní.


Važme si jí a zbytečně ji neznečišťujme a neplýtvejme jí. Ať nám všem zůstane VODA ŽIVÁ!

 

Studenti 3. B, obor ekologie,

Konzultant Ing. Jana Hubená

Autor: Jana Hubená
Vložil/a: Radka Evjáková