Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Lípa republiky před zámkem v Pohořelicích

Žáci a žákyně tří­dy IV. B Základní školy Zlín Male­no­vi­ce, tří­da Svo­bo­dy, pra­cu­jí v letoš­ním škol­ním roce na pro­jek­tu "Po Šternber­ské stez­ce". Pro­jekt při­po­mí­ná spo­leč­nou his­to­rii Male­no­vic (dnes část Zlí­na) a obce Poho­ře­li­ce. Posled­ní­mi maji­te­li panství byli Šternber­ko­vé. Ti si za své síd­lo zvo­li­li obec Poho­ře­li­ce na Zlín­sku. 

Tam­ní zámek je obklo­pen par­kem. Stro­my odchá­zí stá­řím a býva­jí pod­sa­zo­vá­ny. Záči tří­dy IV. B se s paní učitelkou roz­hod­li vysa­dit před zám­kem "lípu repub­li­ky". Saze­ni­ci obdr­že­li od envi­ron­men­tál­ní orga­ni­za­ce ORNIS Pře­rov na Den stro­mů v pátek 19. října. V ORNISU si žáci prohlédli výukový program Ze života hmyzu a poté v parku Michalov plnili úkoly v rámci Dne stromů. Za odměnu obdrželi právě lípu k vysazení v rámci oslav vzniku republiky. Cesta z Přerova do Otrokovic českými dráhami nebyla vůbec snadná. Žáci k lípě obdrželi i zpevňovací kůl. Chlapci se střídali v přenášení "stromku", děvčata zase měla na starost kůl. Po cestě si tak užili hodně legrace. Strom si opravdu zasloužili. Největší problém byl dostat "lípu" do vlaku a v Otrokovicích zase z vlaku ven. Pomáhali nám oba páni asistenti, paní průvodčí i cestující.

Obec Poho­ře­li­ce dala svo­le­ní a její pra­cov­ní­ci 22. 10. 2018 pomoh­li strom nasa­dit. Strom najde­te na lou­ce před míst­ním zám­kem, kte­rý je pro­po­jen s kos­te­lem Sv. Jana Nepo­muc­ké­ho.  Žáci si při prá­ci na pro­jek­tu při­po­mí­na­jí nejen his­to­rii, ale věnu­jí se také pří­ro­dě. Všichni věří, že se lípa ujme a bude okra­sou míst­ní­ho par­ku. Všem návštěv­ní­kům bude při­po­mí­nat sté výro­čí vzni­ku repub­li­ky.

Podívat se můžete na webu Lipyrepubliky.cz.

 

 

Autor: Libuše Přílučíková
Vložil/a: Jana Cenková