Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
​​Ve Zlínském kraji došlo 1. 1. 2016 k zahájení projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje" (CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000007), jehož realizátorem je Zlínský kraj.


Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (KAP) stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě potřebnosti, naléhavosti, přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami. Cílem je plánovat společné  nebo sdílené aktivity v území, které přispějí k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje a zlepší kvalitu řízení ve školách (a tím přispěje ke zvýšení kvality vzdělávání), s důrazem na podporu škol se slabšími výsledky, slabších žáků a rozvoj potenciálu každého žáka.

Projekt bude prioritně zaměřen na ty oblasti vzdělávání, které se přímo dotýkají regionálního trhu práce a inovací. Tomuto zaměření odpovídá i výběr partnerů pro realizaci a zaměření sběru dat. Z pohledu školské soustavy jsou to zejména střední a vyšší odborné školy, organizace zájmového a neformálního vzdělávání mládeže. Mezi těmito tématy je i oblast polytechnického vzdělávání, kariérového poradenství a podpory podnikavosti, tyto uvedené oblasti je důležité podporovat i v ZŠ, MŠ, neformálním a zájmovém vzdělávání. KAP má na území kraje přispět ke zlepšení řízení škol, k rozvoji hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků na úrovni jednotlivých škol. KAP má mimo jiné umožnit plánovat, koordinovat a sledovat tematické intervence v OP VVV  a IROP, ve shodě s dlouhodobými potřebami a prioritami kraje a škol v území a s respektem k záměrům vzdělávání ČR.

Projekt bude realizován v období 01/2016 - 12/2021 v rámci Operačního programu výzkum vývoj a vzdělávání Výzva č. 02_15_002 pro Krajské akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP. Žadatelem o dotaci je Zlínský kraj, který získal celkový rozpočet v objemu 22 365 463,68 Kč, (z toho podíl Operačního programu výzkum vývoj a vzdělávání 85 %, podíl Státního rozpočtu 10 %, podíl vlastních zdrojů 5 %).

 Projekt KAP - přehled informací.pdf

​​

​​Kontaktní osoba: Ing. Lenka Baťová (kap@kr-zlinsky.cz, lenka.batova@@kr-zlinsky.cz, tel.: ​577 043 422)​

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.jpg
Autor:  
Vložil/a: Jana Vodáková