Rejstřík škol a školských zařízení

23. únor 2024
Rejstřík škol a školských zařízení
Autor/ka článku: Ilona Hrabcová
Rejstřík škol a školských zařízení

Školský rejstřík je veřejným seznamem, který obsahuje rejstřík škol a školských zařízení a rejstřík školských právnických osob. Níže naleznete odkazy na jednotlivé rejstříky. V rejstříku škol a školských zařízení můžete vyhledat informace o konkrétní škole nebo školském zařízení (s výjimkou vysokých škol), v rejstříku školských právnických osob pak naleznete informace o školských právnických osobách.

O co lze žádat?

  • zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení
  • zápis změny v údajích školy nebo školského zařízení vedených v rejstříku škol a školských zařízení
  • výmaz školy nebo školského zařízení z rejstříku škol a školských zařízení

Obsah žádosti

V souladu s ustanovením § 183 odst. 1 školského zákona je řízení, týkající se žádostí o zápis, zápis změny nebo výmaz z rejstříku škol a školských zařízení, řízením správním. Vztahují se na něj tedy příslušná ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, (dále jen správní řád). Z žádosti musí být dle § 37 správního řádu zřejmé:

a) Kdo žádá: Navrhovatelem (ten, kdo podává žádost) je zřizovatel nebo příspěvková organizace se souhlasem zřizovatele. Tento souhlas zřizovatele musí být součástí žádosti.

b) O co žádá:

  • o zápis (např. zápis školy nebo školského zařízení nebo nového oboru vzdělání);
  • o zápis změny (např. změny v údajích školy nebo školského zařízení – změna ředitele, změna adresy nebo změna nejvyššího povoleného počtu dětí, žáků nebo strávníků);
  • nebo o výmaz (např. výmaz školy nebo školského zařízení nebo oboru vzdělání).

c) Z jakého důvodu: Uvedou se důvody požadovaného zápisu, zápisu změny nebo výmazu, na základě kterých se žádost posuzuje.

d) Požadované datum účinnosti změny.

Součástí žádosti jsou přílohy

Výpis z usnesení zastupitelstva obce o schválení zřizovací listiny nebo dodatku ke zřizovací listině, ve kterém bude změna promítnuta (Pouze v případě, že se zápis, zápis změny nebo výmaz z rejstříku škol a školských zařízení promítne i do zřizovací listiny.)

Výpis z usnesení rady obce (kde není zřízena rada, rozhoduje starosta) o schválení změny a o schválení podání žádosti s uvedením data, od kterého má být změna účinná. Přesnější údaje týkající se dalších příloh k žádosti poskytnou kontaktní osoby (viz níže).

Formuláře pro žadatele jsou ke stažení na tomto portálu v sekci Management – Rejstřík škol a školských zařízení.

Jaké jsou termíny pro podání žádostí?

Žádost o zápis nebo o změnu pro následující školní rok se podává v souladu s příslušnými ustanoveními školského zákona navrhovatelem tak, aby byla doručena Krajskému úřadu nejpozději do 30. září. Žádost o výmaz lze podat kdykoliv.
Správní orgán, který vede rejstřík škol, může ve výjimečných případech hodných zvláštního zřetele prominout zmeškání výše uvedeného termínu pro podání žádosti nebo rozhodnout o dřívější účinnosti zápisu školy nebo školského zařízení do rejstříku.

Kde se žádost podává?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vede v rejstříku škol a školských zařízení v případě, že je zřizovatel obec, údaje o základních školách a základních uměleckých školách.

Krajský úřad vede v rejstříku škol a školských zařízení v případě, že je zřizovatel obec, údaje o mateřských školách a školských zařízeních (školní jídelna, školní jídelna – výdejna, školní družina, školní klub, dům dětí a mládeže, středisko volného času, škola v přírodě, plavecká škola).

Bližší údaje k náležitostem žádosti podají kontaktní osoby Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje:

Mateřské školy:
Ing. Ilona Hrabcová, tel: 577 043 717, e-mail: ilona.hrabcova@zlinskykraj.cz
Bc. Markéta Suchánková, tel.: 577 043 716, e-mail: marketa.suchankova@zlinskykraj.cz

Školní družiny, školní kluby:
Ing. Ilona Hrabcová, tel: 577 043 717, e-mail: ilona.hrabcova@zlinskykraj.cz
Mgr. Jana Šustková, tel.: 577 043 711, e-mail: jana.sustkova@zlinskykraj.cz

Zařízení školního stravování (školní jídelny, školní jídelny – výdejny):
Michaela Kaláčová, tel.: 577 043 714, e-mail: michaela.kalacova@zlinskykraj.cz
Ing. Petra Skýpalová, tel.: 577 043 713, e-mail: petra.skypalova@zlinskykraj.cz

Domy dětí a mládeže, střediska volného času, školy v přírodě, plavecké školy:
Ing. Marcela Došlová: tel.: 577 043 729, e-mail: marcela.doslova@zlinskykraj.cz