Rejstřík škol a školských zařízení

8. srpen 2013
Informace pro obce
Autor článku: Martina Němcová
Rejstřík škol a školských zařízení

O co lze žádat?

  • zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení
  • zápis změny v údajích školy nebo školského zařízení vedených v rejstříku škol a školských zařízení
  • výmaz školy nebo školského zařízení z rejstříku škol a školských zařízení

Obsah žádosti

V souladu s ustanovením § 183 odst. 1 školského zákona je řízení, týkající se žádostí o zápis, zápis změny nebo výmaz z rejstříku škol a školských zařízení, řízením správním. Vztahují se na něj tedy příslušná ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, (dále jen správní řád).
Z žádosti musí být dle § 37 správního řádu zřejmé:
a) Kdo žádá: Navrhovatelem (ten, kdo podává žádost) je zřizovatel nebo příspěvková organizace se souhlasem zřizovatele. Tento souhlas zřizovatele musí být součástí žádosti.
b) O co žádá:
– o zápis (např. zápis školy nebo školského zařízení nebo nového oboru vzdělání);
– o zápis změny (např. změny v údajích školy nebo školského zařízení – změna ředitele, změna adresy nebo změna nejvyššího povoleného počtu dětí, žáků nebo strávníků);
– nebo o výmaz (např. výmaz školy nebo školského zařízení nebo oboru vzdělání).
c) Z jakého důvodu: Uvedou se důvody požadovaného zápisu, zápisu změny nebo výmazu, na základě kterých se žádost posuzuje.
d) Požadované datum účinnosti změny.

Součástí žádosti jsou přílohy

Výpis z usnesení zastupitelstva obce o schválení zřizovací listiny nebo dodatku ke zřizovací listině, ve kterém bude změna promítnuta (Pouze v případě, že se zápis, zápis změny nebo výmaz z rejstříku škol a školských zařízení promítne i do zřizovací listiny.)
Výpis z usnesení rady obce (kde není zřízena rada, rozhoduje starosta) o schválení změny a o schválení podání žádosti s uvedením data, od kterého má být změna účinná.
Přesnější údaje týkající se dalších příloh k žádosti poskytnou kontaktní osoby (viz níže).

Jaké jsou termíny pro podání žádostí?

Žádost o zápis nebo o změnu pro následující školní rok se podává v souladu s příslušnými ustanoveními školského zákona navrhovatelem tak, aby byla doručena Krajskému úřadu nejpozději do 30. září. Žádost o výmaz lze podat kdykoliv.
Správní orgán, který vede rejstřík škol, může ve výjimečných případech hodných zvláštního zřetele prominout zmeškání výše uvedeného termínu pro podání žádosti nebo rozhodnout o dřívější účinnosti zápisu školy nebo školského zařízení do rejstříku.

Kde se žádost podává?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vede v rejstříku škol a školských zařízení v případě, že je zřizovatel obec, údaje o základních školách a základních uměleckých školách.
Bližší údaje k náležitostem žádosti podá kontaktní osoba MŠMT:
Martin Kuba, tel.: 234 811 433
Krajský úřad vede v rejstříku škol a školských zařízení v případě, že je zřizovatel obec, údaje o mateřských školách a školských zařízeních (školní jídelna, školní jídelna – výdejna, školní družina, školní klub, dům dětí a mládeže, středisko volného času, škola v přírodě, plavecká škola).
Bližší údaje k náležitostem žádosti podají kontaktní osoby odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje:

mateřské školy:
Mgr. Věra Korcová , tel.: 577 043 710, e-mail: vera.korcova@kr-zlinsky.cz

školní družiny, školní kluby:
Ing. Ilona Hrabcová, tel: 577 043 717, e-mail: ilona.hrabcova@kr-zlinsky.cz
Mgr. Olga Vallová, tel.: 577 043 711, e-mail: olga.vallova@kr-zlinsky.cz

zařízení školního stravování (školní jídelny, školní jídelny – výdejny):
Dagmar Bubeníková, tel.: 577 043 714, e-mail: dagmar.bubenikova@kr-zlinsky.cz
Iva Křížková: tel.: 577 043 713, e-mail: iva.krizkova@kr-zlinsky.cz

domy dětí a mládeže, střediska volného času, školy v přírodě, plavecké školy:
Ing. Marcela Došlová: tel.: 577 043 729, marcela.doslova@kr-zlinsky.cz