Ředitelé a ředitelky škol se sešli ve Zlíně na workshopu k rozvoji vzdělávání na území Zlínského kraje

24. listopad 2016
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jana Galová
Ředitelé a ředitelky škol se sešli ve Zlíně na workshopu k rozvoji vzdělávání na území Zlínského kraje

V pořadí již druhý workshop pro ředitele a ředitelky škol se konal v pondělí 21. listopadu v budově Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně s cílem projednat aktuální záležitosti krajského školství a dění v projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (KAP).

V úvodu setkání představil vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Stanislav Minařík přítomným účastníkům nově zvolené radní – radního pro oblast školství Petra Gazdíka a radního pro oblast kultury, památkové péče, církví, mládeže a sportu Miroslava Kašného. Petr Gazdík vyzval všechny ředitele škol zřizovaných krajem i škol soukromých a církevních, jejichž zástupci rovněž přijali pozvání, k maximální kolegiální spolupráci.

Následovalo vystoupení ředitele Zlínského inspektorátu České školní inspekce Vlastislava Kožely, který seznámil ředitele škol s plánem inspekční činnosti na následující období a upozornil na problémové oblasti. Poté zazněla informace od Radovana Výsmeka o zpracování Místních akčních plánů (MAP) a jejich vazbě na krajský projekt Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (KAP).

V odpoledním bloku přednesli členové realizačního týmu své příspěvky k aktuálnímu dění v projektu KAP, prioritizaci potřeb na území kraje, činnosti, výstupům minitýmů a návrhům šablon a implementačních projektů KAP. V závěru vystoupil odborný garant P-KAP Petr Pagáč s novinkami ke tvorbě Školních akčních plánů (ŠAP) a podpoře, kterou nabízí projekt Národního ústavu pro vzdělávání. Důležité informace k připravované výzvě OP VVV pro střední školy a stavu podaných žádostí do výzvy IROP 32 a 33 podala Helena Barbořáková z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Stručné shrnutí:

  • Cílem projektu KAP je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání.
  • Cílem setkání bylo představit projednané priority v klíčových oblastech, seznámit školy s přípravou plánů aktivit pro rozvoj vzdělávání ve školách a možnými způsoby podpory ze strany realizačního týmu projektu a odborného garanta P-KAP, vytvořit předpoklady pro rozvoj funkčních partnerství škol.
  • KAP není novou strategií v území, novým Dlouhodobým záměrem, jeho principem je stavět na tom, co v kraji již vzniklo a využít těchto výstupů při diskuzi s partnery v území a tyto převést do zacílených a konkrétních aktivit.
  • Platformy s přímou vazbou na realizaci KAP ZK jsou Regionální stálá konference a Pracovní skupina Vzdělávání a dále Minitýmy / platformy projektu KAP ZK.
  • Zařazení projektových záměrů jednotlivých zřizovatelů (resp. škol) do Rámce je podmínkou pro případnou realizaci těchto projektů v rámci výzev IROP SC 2.4.
  • Proběhla prioritizace potřeb na území kraje, byly stanoveny obecné priority, které vychází z klíčového tématu nebo jeho části, obecné cíle – cíle v Analýze potřeb v území, zjištěno z dotazníkového šetření, dílčí cíle – opatření v Analýze potřeb v území, opět v dotazníkovém šetření, navržené a doporučené aktivity.
  • Na základě činnosti realizačního týmu a minitýmů vznikl návrh šablon a krajských implementačních projektů.
  • Pro tvorbu Plánu aktivit škol (PA( platí stejná pravidla a postupy jako pro tvorbu Školních plánů aktivit (ŠAP). ŠAP bude pro všechny povinné oblasti, příp. další nepovinné i vlastní, PA bude jen pro vybranou oblast nebo oblasti povinné, nepovinné i vlastní.