První kroky na úřad práce

26. červenec 2021
Pro absolventy
Autor článku: Martina Němcová
První kroky na úřad práce

Ukončili jste studium a hledáte práci? Jak se zaregistrovat na úřadu práce a jaké jsou vaše povinnosti se dočtete v tom článku.

Musím se po ukončení studia hlásit na úřad práce?

Nemusíte. Status studenta zůstává absolventům středních škol a vyšších odborných škol (mimo programy s absolutoriem v lednu) do 31. 8. U absolventů vysokých škol zůstává status studenta měsíc po vykonání státní závěrečné zkoušky. Po tuto dobu za Vás  platí stát zdravotní pojištění.

Pokud se i po uplynutí této lhůty z nejrůznějších důvodů rozhodnete hledat práci sami bez pomoci úřadu práce, pak do chvíle, než nastoupíte do pracovního poměru, budete z hlediska zdravotního pojištění posuzováni jako osoba bez zdanitelných příjmů. To znamená, že se vaší zdravotní pojišťovně musíte nahlásit jako samoplátce a pak každého osmého dne následujícího měsíce musíte sami odvést pojistné. Pojistné se počítá jako 13,5 % z vyměřovacího základu, kterým je aktuální minimální mzda. Minimální mzda je stanovována nařízením vlády a od 1. 1. 2021, po zvýšení minimální mzdy na 15 200 Kč, je pojistné  2 052 Kč měsíčně. 

Jste-li evidováni na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, nemusíte si po dobu evidence platit zdravotní pojištění.

Na co mám jako evidovaný nezaměstnaný nárok?

Jako uchazeč o zaměstnání máte ze zákona právo na zprostředkování zaměstnání, tj. na vyhledávání vhodného zaměstnání a poradenskou a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí,

  • na podporu v nezaměstnanosti při splnění zákonem stanovených podmínek,
  • na zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání, pokud ji potřebujete,
  • na pracovní rehabilitaci, pokud jste osobou se zdravotním postižením.

Co si vzít s sebou na první návštěvu úřadu práce?

  • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) nebo náhradní doklad, kterým klient prokáže svou totožnost a místo trvalého bydliště,
  • potvrzení o ukončení pracovně právního vztahu případně o náhradní době,
  • u absolventů doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání.

Pokud chcete požádat o zprostředkování zaměstnání, nemusíte vždy osobně na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. Žádosti je možné podávat z pohodlí domova a využít elektronickou cestu (prostřednictvím datové schránky nebo emailu se zaručeným elektronickým podpisem), zaslat poštou nebo je odevzdat na podatelně příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR.

Vyplněné žádosti včetně příloh je možné podávat na kterémkoli kontaktním pracovišti ÚP ČR v místě obvyklého pobytu. Už tedy neplatí podmínka, že žádost musí člověk podat pouze na kontaktním pracovišti krajské pobočky ÚP ČR, v jejímž územním obvodu má trvalé bydliště. K elektronické žádosti najdete více informací na stránkách Úřadu práce ČR v článku Neradi čekáte ve frontách?

Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Podpora v nezaměstnanosti se absolventům v Česku nevyplácí. Obecně nárok na podporu vzniká poté, co jste odpracovali alespoň dvanáct měsíců v posledních třech letech před zařazením do evidence. U absolventů se do této doby započítává šest měsíců studia, to znamená, že musí být zaměstnáni či výdělečně činní šest měsíců. Ti absolventi, kteří nemají na podporu v nezaměstnanosti nárok, se mohou obrátit na odbor sociálních věcí příslušného úřadu a tam požádat o doplacení částky do životního minima.

Jaké jsou základní povinnosti nezaměstnaného v evidenci úřadu práce?

Uchazeč o zaměstnání je zejména povinen

  • poskytovat úřadu práce potřebnou součinnost při zprostředkování zaměstnání a řídit se jeho pokyny,
  • sdělit úřadu práce údaje o svých zdravotních omezeních v rozsahu potřebném pro vyhledání vhodného zaměstnání, rekvalifikaci a pro stanovení vhodné formy pracovní rehabilitace, a dále sdělit, zda je osobou se zdravotním postižením,
  • oznámit úřadu práce nejpozději do 8 kalendářních dnů změny skutečností rozhodných pro zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání.

 

Zdroj: Úřad práce ČR, www.uradprace.cz, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, www.mpsv.cz