Projekt „Obědy do škol ve Zlínském kraji V“

8. duben 2022
Školní stravování
Autor/ka článku: Ilona Hrabcová
Projekt „Obědy do škol ve Zlínském kraji V“

Zlínský kraj připravuje předložení žádosti o finanční podporu projektu Obědy do škol ve Zlínském kraji V do Operačního programu potravinové a materiální pomoci.

Prodloužení 7. výzvy SC I OP PMP č. 30_21_011 (březen 2022)

Cílem projektu je zajistit bezplatné školní stravování dětem ze sociálně slabých rodin ve věku 3 – 15 let navštěvující mateřskou školu, základní školu či víceleté gymnázium, které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v rozhodném období v hmotné nouzi.

V případě zapojení do projektu a schválení projektové žádosti se ve školním roce 2022/2023 jedná o období realizace projektu od 1. 9. 2022 do 30. 6. 2023 – období, kdy bude hrazeno stravné, resp. 31. 7. 2023 – datum ukončení realizace projektu a zpracování monitorovací zprávy.

Partnery v projektu budou zapojené školy či školská zařízení.

Pro přípravu žádosti je nyní nutné zjistit závazné zájemce z řad škol či školských zařízení. V případě zájmu o zapojení školy do projektu je nezbytné zaslat vyplněnou Přílohu č. 1 Smlouvy o partnerství – Podklad pro zapojení školy do projektu (viz příloha) pouze e-mailem nejpozději do 20. 4. 2022 na adresu: michaela.kalacova@kr-zlinsky.cz.

Upozorňujeme, že zájem zapojit se do projektu budeme považovat za závazný.

U škol, které do 20. 4. 2022 svou účast v projektu nepotvrdí zasláním přílohy č. 1, budeme toto bez dalšího zjišťování považovat za závaznou informaci, že se do projektu pro období od 1. 9. 2022 až 30. 6. 2023 nezapojí.

Příprava a průběh realizace projektu:

 1. V první fázi potřebujeme znát identifikaci zapojených organizací a odhad počtu zapojených dětí včetně finanční kalkulace na úhradu stravného. Z uvedeného důvodu v Příloze č. 1 Smlouvy o partnerství – Podklad pro zapojení školy do projektu prosíme o vyplnění identifikačních údajů. V oddílech, kde jsou rozepsány kategorie podle věků, je třeba vyplnit předpokládaný počet zapojených dětí a cenu za jednotku. Počet dětí bude v dané chvíli pouze Váš odhad. Vodítkem při identifikaci dítěte z rodiny pobírající dávky v hmotné nouzi může být, že je osvobozeno od úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ apod. U žáků ze základních škol máme přislíbeno, že odhady ředitelů upřesní nebo doplní příslušné pracoviště úřadu práce, které ověří způsobilost zapojení dětí/žáků do projektu. Doporučujeme neoslovovat samotné děti ani zákonné zástupce, zda mají zájem o zapojení do projektu.
 2. Uzavření smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem nebo jejího dodatku. Tato smlouva bude uzavírána neprodleně po předložení žádosti o finanční podporu. S odkazem na § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 3. je nutné, aby se zapojením školy do projektu vyslovil souhlas její zřizovatel. Souhlas zřizovatele vč. doložky bude povinnou přílohou originálu partnerské smlouvy. Vzhledem k tomu, že obec/město potřebuje k vyjádření souhlasu čas, je třeba se na svého zřizovatele obrátit co nejdříve. Formulář včetně potřebných informací zašleme všem školám, které se do projektu ve stanoveném termínu závazně přihlásí.
 4. Po uzavření smlouvy o partnerství nebo jejího dodatku a splnění všech podmínek obdrží škola 100% požadovaných finančních prostředků. Finanční prostředky na úhradu stravování budou partnerům distribuovány prostřednictvím zřizovatele. Vzhledem k určité administrativní zátěži, kterou projekt představuje, je počítáno, že škola obdrží ve vztahu k částce stravného (způsobilých přímých nákladů) 5% z této částky na paušální výdaje spojené s administrací projektu.
 5. Školy/školská zařízení jako partneři v projektu budou mj. dokládat a sledovat:
  – vnitřní směrnici, která upravuje výši stravného
  – jmenný seznam všech podpořených osob po jednotlivých partnerech
  – výpis z bankovního účtu umožňující jednoznačnou identifikaci plateb (zejména v případě úhrady stravného).

Aktuální informace k projektu – naleznete na stránkách MPSV ČR v sekci Vyhlášené výzvy.

Žadatelé se řídí Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci OP PMP specifický cíl I. Pravidla OP PMP jsou pro příjemce závazné v platné verzi uvedené na stránkáchwww.fead.mpsv.cz.

Kontaktní osoby:

Michaela Kaláčová, tel. 577 043 714, e-mail: michaela.kalacova@kr-zlinsky.cz
Bc. Marcela Zárubová, tel. 577 043 841, e-mail: marcela.zarubova@kr-zlinsky.cz
Ing. Zuzana Říhová, tel. 577 043 787, e-mail: zuzana.rihova@kr-zlinsky.cz

Ředitelům dotčených škol a školských zařízení v rámci Zlínského kraje byl dne 8. 4. 2022 zaslán
e-mail, ve kterém byli informováni o záměru Zlínského kraje předložit žádost o finanční podporu projektu „Obědy do škol ve Zlínském kraji V“ vč. odkazu na portál www.zkola.cz, kde lze najít aktuální odkazy a informace o podmínkách a termínech při realizaci projektu.

Upozornění: v současné době s obdobným cílem vyhlásilo MŠMT „Výzvu pro podání žádostí o poskytnutí dotace nestátním neziskovým organizacím k podpoře školního stravování žáků základních škol na rok 2022“, a to prostřednictvím organizací s celostátní působností, který podle našich informací využívá řada škol a školských zařízení v našem kraji. V této souvislosti upozorňujeme, že není možné, aby konkrétní žák byl současně podpořen z dotačního programu MŠMT a zároveň z uvedeného projektu MPSV.