Projekt Obědy do škol ve Zlínském kraji IV – změna termínu

18. březen 2020
Školní stravování
Autor/ka článku: Iva Křížková
Projekt Obědy do škol ve Zlínském kraji IV – změna termínu

Zlínský kraj připravuje předložení žádosti o finanční podporu navazujícího projektu Obědy do škol ve Zlínském kraji IV v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci.

Cílem projektu je zajistit bezplatné školní stravování dětem ze sociálně slabých rodin ve věku 3 – 15 let navštěvující mateřskou školu, základní školu či víceleté gymnázium, které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v rozhodném období v hmotné nouzi.

V případě zapojení do projektu a schválení projektové žádosti se ve školním roce 2020/2021 jedná
o období realizace projektu od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021 – období, kdy bude hrazeno stravné, resp. 31. 7. 2021 – datum ukončení realizace projektu a zpracování monitorovací zprávy.

Partnery v projektu budou zapojené školy.

Pro přípravu žádosti je nyní nutné zjistit závazné zájemce. V případě zájmu o zapojení školy do projektu je nezbytné zaslat vyplněnou Tabulku č. 1, viz příloha pouze e-mailem nejpozději do 31. 3. 2020 na adresu: iva.krizkova@kr-zlinsky.cz.

Upozorňujeme, že zájem zapojit se do projektu budeme považovat za závazný.

Pokud školy do 31. 3. 2020 svou účast v projektu nepotvrdí (vč. zaslání tabulky č. 1), budeme to bez dalšího zjišťování považovat za závaznou informaci, že se do projektu pro období 1. 9. 2020 až 30. 6. 2021 nezapojí.

Příprava a průběh realizace projektu:

1.     V první fázi potřebujeme znát identifikaci zapojených organizací a odhad počtu zapojených dětí včetně finanční kalkulace na úhradu stravného. Z uvedeného důvodu v Tabulce č. 1, viz příloha –„Podklad pro zapojení školy do projektu“ prosíme o vyplnění identifikačních údajů. V oddílech, kde jsou rozepsány kategorie podle věků, je třeba vyplnit předpokládaný počet zapojených dětí a cenu za jednotku. Počet dětí bude v dané chvíli pouze Váš odhad. Vodítkem při identifikaci dítěte z rodiny pobírající dávky v hmotné nouzi může být, že je osvobozeno od úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ apod. U žáků ze základních škol máme přislíbeno, že odhady ředitelů upřesní nebo doplní příslušné pracoviště úřadu práce, které ověří způsobilost zapojení dětí/žáků do projektu. Doporučujeme neoslovovat samotné děti ani zákonné zástupce, zda mají zájem o zapojení do projektu.

2.     Uzavření smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem. Tato smlouva bude uzavírána neprodleně po předložení žádosti o finanční podporu. S odkazem na § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, je nutné, aby se zapojením školy do projektu vyslovil souhlas její zřizovatel. Souhlas zřizovatele vč. doložky bude povinnou přílohou originálu partnerské smlouvy. Vzhledem k tomu, že obec/město potřebuje k vyjádření souhlasu čas, je třeba se na svého zřizovatele obrátit co nejdříve. Formulář včetně potřebných informací zašleme všem školám, které se do projektu ve stanoveném termínu závazně přihlásí.

3.     Po uzavření smlouvy o partnerství a splnění všech podmínek obdrží škola 100% požadovaných finančních prostředků. Finanční prostředky na úhradu stravování budou partnerům distribuovány prostřednictvím zřizovatele. Vzhledem k určité administrativní zátěži, kterou projekt představuje, je počítáno, že škola obdrží ve vztahu k částce stravného (způsobilých přímých nákladů) 5% z této částky na paušální výdaje spojené s administrací projektu.

4.     Školy/školská zařízení jako partneři v projektu budou mj. dokládat a sledovat:

  • vnitřní směrnici, která upravuje výši stravného
  • jmenný seznam všech podpořených osob po jednotlivých partnerech
  • výpis z bankovního účtu umožňující jednoznačnou identifikaci plateb (zejména v případě úhrady stravného)

5.     Upozornění: v současné době s obdobným cílem realizuje MŠMT „Dotační program pro nestátní neziskové organizace k podpoře školního stravování žáků základních škol“, a to prostřednictvím organizací s celostátní působností, který podle našich informací využívá řada škol a školských zařízení v našem kraji. V této souvislosti upozorňujeme, že není možné, aby konkrétní žák byl současně podpořen z dotačního programu MŠMT a zároveň z uvedeného projektu MPSV.

Aktuální informace k projektu – naleznete na stránkách MPSV ČR v sekci Vyhlášené výzvy. Platí aktualizovaný dokument – 6. výzva SC I č. 30_20_010_v.2_17.03.2020. 

Žadatelé se řídí Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci OP PMP specifický cíl I. Pravidla OP PMP jsou pro příjemce závazné v platné verzi uvedené na stránkách www.fead.mpsv.cz

Kontaktní osoby:

Iva Křížková, tel. 577 043 713, e-mail: iva.krizkova@kr-zlinsky.cz
Bc. Marcela Zárubová, tel. 577 043 841, e-mail: marcela.zarubova@kr-zlinsky.cz
Ing. Zuzana Říhová, tel. 577 043 787, e-mail: zuzana.rihova@kr-zlinsky.cz

Ředitelům dotčených škol v rámci Zlínského kraje byl dne 4. 3. 2020 zaslán e-mail, ve kterém byli informováni o záměru Zlínského kraje předložit žádost o finanční podporu projektu „Obědy do škol ve Zlínském kraji IV“ vč. odkazu na portál www.zkola.cz, kde lze najít aktuální odkazy a informace o podmínkách a termínech při realizaci projektu.