Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování

22. prosinec 2021
Krajské granty
Autor/ka článku: Martina Němcová
Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování

Zlínský kraj vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na podporu tvorby a realizace kvalitních preventivních aktivit a programů škol a školských zařízení. Uzávěrka příjmu žádostí je 11. 2. 2022 ve 12:00 h.

Podporované aktivity

Podpora tvorby a realizace kvalitních preventivních aktivit a programů škol a školských zařízení, kterými mohou být:

 • Programy specifické primární prevence zaměřené na všechny typy rizikového chování;
 • Programy podporující nebo rozšiřující preventivní programy škol a školských zařízení;
 • Projekty zaměřené na poskytování odborných informací a vzdělávání odborné i laické veřejnosti;
 • Projekty všeobecné primární prevence zaměřené na zkvalitnění práce s třídními kolektivy a zlepšení sociálního klimatu škol.

Okruh způsobilých žadatelů

Žadatelem o dotaci v Programu jsou školy a školská zařízení se sídlem ve Zlínském kraji všech zřizovatelů vyjma organizací zřizovaných Zlínským krajem dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, které jsou zapsány v rejstříku škol a školských zařízení.

Aby žadatelé mohli získat dotaci, musí splňovat další podmínky, a to:

 • být přímo odpovědní za realizaci projektu, nepůsobit jako prostředník
 • mít stabilní a dostatečné zdroje financování
 • nesmí mít vystaven inkasní příkaz ve vztahu k jakékoliv podpoře, kterou obdrželi z veřejných prostředků, v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímž byla podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem
 • dotace nebude poskytnuta obchodní společnosti, ve které veřejný funkcionář dle § 2 odst. 1 písm. c) z. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Lhůta pro předložení žádosti: od 24. 1. 2022 do 11. 2. 2022 do 12:00 hodin.

V této lhůtě je nutné žádost doručit jedním z níže uvedených způsobů:

 1. poštou na adresu: Zlínský kraj, Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, třída T. Bati 21, 761 90 Zlín;
 2. osobně prostřednictvím podatelny Krajského úřadu Zlínského kraje nebo Odboru školství, mládeže a sportu;
 3. prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky Zlínského kraje: scsbwku).

Kontaktní osoby

Dotazy k odborným záležitostem:

Mgr. Šárka Kostková, e-mail: sarka.kostkova@kr-zlinsky.cz, tel: 577 043 746
Ing. Tomáš Duda, e-mail: tomas.duda@kr-zlinsky.cz, tel: 577 043 748

Dotazy k administrativním záležitostem: Mgr. Šárka Kostková, e-mail: sarka.kostkova@kr-zlinsky.cz, tel: 577 043 746

Plné znění programu, vzor žádosti a další dokumenty jsou k dispozici na stránkách Zlínského kraje v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.