Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování

23. prosinec 2020
Dotace a granty
Autor článku: Zlínský kraj
Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování

Zlínský kraj vyhlašuje aktuální výzvu v Programu na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování. Žádosti je možno předkládat do 12. 2. 2021.

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ, AKTIVITY

Podporovaná opatření Programu: Podpora škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování.

Podporované aktivity v Programu: Podpora tvorby a realizace kvalitních preventivních aktivit a programů škol a školských zařízení, kterými mohou být:

  • Programy specifické primární prevence zaměřené na všechny typy rizikového chování;
  • Programy podporující nebo rozšiřující preventivní programy škol a školských zařízení;
  • Projekty zaměřené na poskytování odborných informací a vzdělávání odborné i laické veřejnosti;
  • Projekty všeobecné primární prevence zaměřené na zkvalitnění práce s třídními kolektivy a zlepšení sociálního klimatu škol.

OKRUH ZPŮSOBILÝCH ŽADATELŮ

školy a školská zařízení se sídlem ve Zlínském kraji všech zřizovatelů vyjma organizací zřizovaných Zlínským krajem dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, které jsou zapsány v rejstříku škol a školských zařízení.

Podmínky způsobilosti žadatele:

Aby žadatelé mohli získat dotaci, musí splňovat další podmínky, a to:

  • být přímo odpovědní za realizaci projektu, nepůsobit jako prostředník
  • mít stabilní a dostatečné zdroje financování
  • nesmí mít vystaven inkasní příkaz ve vztahu k jakékoliv podpoře, kterou obdrželi z veřejných prostředků, v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímž byla podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem.

Územní vymezení projektu: Projekt musí být realizován na území Evropské unie.

Doba realizace projektu: V době realizace projektu musí žadateli způsobilé výdaje vzniknout a být jim i současně uhrazeny.

Realizace projektu může být zahájena nejdříve dne 1. 1. 2021.

Nejzazší datum pro ukončení realizace projektu je stanoveno na 31. 1. 2022.

Po ukončení realizace projektu příjemce předkládá poskytovateli dotace (dále jen „poskytovatel“) Závěrečnou zprávu s vyúčtováním dotace.

LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE

Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí dotace (dále jen „Žádost“) ve lhůtě: od 25. 1. 2021 do 12. 2. 2021 do 12:00 hodin.

V této lhůtě je nutné Žádost doručit na adresu: Zlínský kraj, Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, třída T. Bati 21, 761 90 Zlín, popř. zaslat pomocí datové schránky (ID datové schránky Zlínského kraje: scsbwku).

Žádosti doručené po této lhůtě či doručené na jiné adresy nebudou otevřeny, budou archivovány a vyřazeny z hodnocení z důvodu nesplnění podmínek nastavených Programem.

 

Podrobné informace k programu, způsobu podání žádosti a související dokumenty naleznete na stránkách Zlínského kraje v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.