Primární prevence rizikového chování a problematika šikany v gesci NPI ČR

17. srpen 2021
Výchovné poradenství, speciální pedagogika a školní psychologie
Autor/ka článku: Jitka Bušková
Primární prevence rizikového chování a problematika šikany v gesci NPI ČR

Primární prevence rizikového chování a problematika šikany má v rámci resortních projektů Národního pedagogického institutu České republiky velmi důležité místo. S týmem předních odborníků se metodické podpoře pedagogickým pracovníkům v této oblasti věnuje velmi intenzivně již od roku 2016.

V dané problematice poskytuje pedagogickým pracovníkům mateřských, základních a středních škol systematickou podporu a vzdělávání. Cílem je zvýšení jejich znalostí a dovedností v oblasti rizikového chování dětí a mládeže, včetně seznámení s možnostmi účinné prevence.

NPI ČR do praxe zavedl pětistupňové systémové vzdělávání pedagogů jako odborníků na řešení školní šikany a kyberšikany. V současnosti máme akreditované první dva stupně a čtyřdenní zážitkové semináře Základní kurz – řešení školní šikany a kyberšikany I a II probíhají na vybraných krajských pracovištích NPI ČR.

Další vzdělávací programy v této oblasti jsou zaměřené na domácí a genderově podmíněné násilí, principy bezpečného pohybu a komunikace v kyberprostoru, řešení problémů s agresivitou a školní šikanou, související legislativní otázky a problémy, jednotlivá bezpečnostní témata i různé formy závislostního chování.

V rámci resortního projektu byl vytvořen nově akreditovaný standard kvalifikačního studia školního metodika prevence – studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů. Studium v rozsahu 274 hodin je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky. Druh aprobace není rozhodující.

Každoročně pořádá NPI ČR k primární prevenci celostátní konference, zaměřené na aktuální témata  prevence rizikových jevů u dětí a mládeže. Na ucelenou nabídku vzdělávacích programů pro pedagogické pracovníky v oblasti primární prevence navazují diskusní setkání zaměřené na vzájemnou výměnu zkušeností z praxe, postřehy, příklady dobré praxe, včetně zmapování potřeb pedagogů a škol dle regionu.

 

Zdroj: Národní pedagogický institut České republiky, www.npicr.cz