Přijímací řízení na střední školy a vyšší odborné školy

16. březen 2021
Přijímací řízení na SŠ a VOŠ
Autor článku: Daniela Vašíčková
Přijímací řízení na střední školy a vyšší odborné školy

Informace pro uchazeče o studium ve středních a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji. Na tomto místě budou zveřejňovány informace o přijímacím řízení pro uchazeče o studium.

Organizace přijímacího řízení ve školním roce 2020-2021

Přijímacího řízení se mohou účastnit uchazeči, kteří podali úplnou přihlášku řediteli střední školy v termínu stanoveném školským zákonem:

  • u oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2020
  • u ostatních oborů pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2021

Ve školním roce 2020/2021 proběhnou opět přijímací zkoušky do všech maturitních oborů, všech forem vzdělávání, včetně Gymnázia se sportovní přípravou formou jednotné zkoušky s využitím centrálně zadávaných jednotných testů, jejichž realizací je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum). Jednotné zkoušky se netýkají oborů s talentovou zkouškou, konzervatoře a zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Jednotnou přijímací zkoušku může uchazeč konat dvakrát. Termíny jednotných přijímacích zkoušek jsou uvedeny ve Sdělení MŠMT (v  souborech ke stažení).

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci může ředitel školy stanovit, že u 4letých oborů vzdělání a nástavbového studia se jednotná zkouška nekoná. V tomto případě se koná školní přijímací zkouška. Ředitel může za podmínek uvedených v čl. IV opatření obecné povahy (č. j. MSMT-43073/2020-3) rozhodnout o nekonání jak jednotné, tak i školní přijímací zkoušky.

Doporučujeme proto sledovat webové stránky příslušných středních škol.

V případě víceletých gymnázií se předpokládá standardní průběh přijímacího řízení, tj. včetně konání jednotné přijímací zkoušky.

U oborů vzdělání s talentovou zkouškou bylo prodlouženo období konání talentové zkoušky:

– obory skupiny „82“ (umělecké obory a konzervatoř) – 2. ledna – 31. ledna 2021

– gymnázium se sportovní přípravou – 2. ledna – 31. března 2021.

Aktuální informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky naleznete v souborech ke stažení.

Informace (zpracované MŠMT) týkající se přijímacího řízení naleznete na webových stránkách MŠMT (bude průběžně aktualizováno).

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete v souborech ke stažení a v brožuře Kam na školu ve ZK. (Bude průběžně aktualizováno.)

 

Vyšší odborné vzdělávání

Přihlášku uchazeč podává do 31. května 2021.
Přijímací zkoušky (pokud jsou stanoveny) se konají nejdříve  1. června.

Materiály související s přijímacím řízením:

Kalendář dnů otevřených dveří středních škol ve Zlínském kraji 2020 – 2021

Podpora řemesel v odborném školství

Publikace – Kam na školu ve Zlínském kraji pro následující školní rok 2021 – 2022