Přezkum výsledků maturitní zkoušky

16. září 2020
Závěrečné a maturitní zkoušky
Autor/ka článku: Cermat
Přezkum výsledků maturitní zkoušky

Před rozhodnutím o podání žádosti o přezkum výsledku maturitní zkoušky je vhodné se přesvědčit, že informace, na základě kterých žák posuzuje správnost hodnocení didaktického testu či písemné práce společné části maturitní zkoušky, pocházejí z relevantních a oficiálních zdrojů.

Neoficiální klíče správných řešení, které se objevují na internetu ještě předtím, než jsou oficiálně zveřejněny na maturita.cermat.cz, mohou obsahovat chybné odpovědi a jsou tak často zavádějící.

Žádosti o přezkum didaktických testů se zasílají na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), žádosti o přezkum ostatních zkoušek na místně příslušný krajský úřad. Nezasílejte žádosti o přezkum do Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermatu). Žádost vám v takovém případě bude vrácena a může se stát, že poté nestihnete žádost na MŠMT/krajský úřad odeslat včas. Vyřízení žádosti o přezkum Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání věcně nepřísluší. Centrum není institucí, která by ze zákona mohla o přezkumech maturitní zkoušky rozhodovat.

Didaktický test

Žádost o přezkum výsledku zkoušky nebo o přezkum rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky se podává na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které žadatele vyrozumí o výsledku rozhodnutí do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

 1. Žáci, kteří konají maturitní zkoušku podle zákona č. 135/2020 Sb., mohou podat žádost do 20 dnů po dni konání poslední části maturitní zkoušky.
 2. Ostatní žáci, kteří konají maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období podle školského zákona, mohou podat žádost do 30. září 2020.

Žádosti o přezkum výsledku didaktického testu zasílejte na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 5, 118 12 Praha 1

Písemná práce

Žádost o přezkum výsledku zkoušky nebo o přezkum rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky se zasílá místně příslušnému krajskému úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy, který žadatele vyrozumí o výsledku rozhodnutí do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

 1. V návaznosti na ustanovení § 22 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, žáci, kteří konají maturitní zkoušku podle tohoto zákona, nekonají dílčí zkoušky formou písemné práce ze zkušebních předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk v rámci společné části maturitní zkoušky.
 2. Ostatní žáci, kteří konají maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období podle školského zákona, mohou podat žádost do 30. září 2020.

Ústní zkoušky společné části a profilové zkoušky

Žádost o přezkum výsledku nebo průběhu ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky nebo profilových zkoušek se podává místně příslušnému krajskému úřadu, v případě Prahy pak magistrátu Hlavního města Prahy. Ten o žádosti rozhodne do 30 dnů od jejího doručení.

 1. Žáci, kteří konají maturitní zkoušku podle zákona č. 135/2020 Sb., mohou podat žádost do 20 dnů po dni konání poslední části maturitní zkoušky.
 2. Ostatní žáci, kteří konají maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období podle školského zákona, mohou podat žádost do 12. října 2020.

Náležitosti žádosti o přezkum

 • Jméno a příjmení maturanta (žadatele);
 • Telefonní, případně e-mailový kontakt na maturanta (žadatele);
 • Identifikační číslo maturanta (Kód žáka (ID žáka) – sedmimístné číslo, které žák nalezne v horním rohu pozvánky k maturitní zkoušce, ve výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce žáka nebo na výpisu výsledků didaktických testů žáka);
 • Název a sídlo kmenové školy maturanta;
 • Doručovací adresa kam má být vyrozumění o přezkoumání výsledku zkoušky zasláno;
 • Popsaný předmět žádosti (v případě komplexní zkoušky je důležité uvést konkrétní dílčí zkoušky);
 • Žádost může podat pouze sám žadatel nebo jeho zplnomocněný zástupce (plná moc pak musí být přiložena k žádosti), žádost musí být vlastnoručně podepsána s výjimkou žádosti podané prostřednictvím datové schránky.

Doporučení: V případě podání žádosti o přezkum výsledku dílčí zkoušky společné části konané formou didaktického testu by měl žák žádost uvést jako žádost o přezkum výsledku celého didaktického testu, a ne se odvolávat k jednotlivým úlohám či případům. V odůvodnění žádosti by však jednotlivé případy pochybností žákem uvedeny být měly.

 

Zdroj: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání