Přezkum výsledků maturitní zkoušky

3. květen 2024
Závěrečné a maturitní zkoušky
Autor/ka článku: Cermat
Přezkum výsledků maturitní zkoušky

Každý žák, který konal maturitní zkoušku, anebo byl z konání zkoušky vyloučen, může písemně požádat příslušný úřad o přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení v souladu s § 82 školského zákona.

Žák má právo nahlédnout do veškeré dokumentace týkající se výsledků své maturitní zkoušky u ředitele školy, ve které konal příslušnou zkoušku, případně se může zaregistrovat na výsledkovém portálu žáka, jehož prostřednictvím lze získat protokol o výsledcích didaktických testů žáka a ohodnocené záznamové archy didaktických testů.

Zkoušky společné části (didaktické testy) – maturitní zkouška 2024

Žádost o přezkoumání výsledku zkoušky nebo o přezkoumání rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky společné části konané formou didaktického testu lze podat Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy do 20 dnů od konce období stanoveného pro konání těchto zkoušek maturitní vyhláškou (15. května 2024, resp. 10. září 2024). V jarním zkušebním období 2024 je možné podat žádost do 7. června 2024, v podzimním zkušebním období je možné podat žádost do 30. září 2024.

Žádosti o přezkum výsledku didaktického testu je nutné zaslat na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 5, 118 12 Praha. Ministerstvo vyrozumí žadatele o výsledku rozhodnutí do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

Žádost o přezkoumání je nutné podat písemně (na podatelnu MŠMT, prostřednictvím poštovních služeb, datovou schránkou); žádosti lze podávat i prostřednictvím e-mailu, musí však být podepsané uznávaným elektronickým podpisem (zákon č. 227/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Žádost zaslaná e-mailem bez elektronického podpisu nemůže být považována za správně podanou, protože nemůže být ověřena totožnost žadatele.

Pozn. Pro zobrazení editovatelného formuláře využijte Adobe Acrobat Reader nebo jinou obdobnou aplikaci (soubor nejdříve uložte do počítače a následně jej otevřete v aplikaci zcela mimo internetový prohlížeč), při otevření formuláře přímo v okně internetového prohlížeče se obsah formuláře nemusí zobrazovat správně.

Zkoušky profilové části – maturitní zkouška 2024

Žádost o přezkoumání výsledku zkoušky nebo o přezkoumání rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky je nutné podat místně příslušnému krajskému úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy do 20 dnů od konce období stanoveného pro konání profilových zkoušek maturitní zkoušky (maturitní vyhláška umožňuje konat profilové zkoušky v jarním zkušebním období do 10. června 2024, v podzimním zkušebním období do 20. září 2024). V jarním zkušebním období 2024 je možné podat žádost do 1. července 2024, v podzimním zkušebním období je možné podat žádost do 10. října 2024. Příslušný úřad žadatele vyrozumí o výsledku rozhodnutí do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

Pozn. Pro zobrazení formuláře využijte Adobe Acrobat Reader nebo jinou obdobnou aplikaci (soubor nejdříve uložte do počítače a následně jej otevřete v aplikaci zcela mimo internetový prohlížeč), při otevření formuláře přímo v okně internetového prohlížeče se obsah formuláře nemusí zobrazovat správně.

Náležitosti žádosti o přezkum

Povinné údaje

 1. Jméno a příjmení maturanta (žadatele);
 2. Datum narození;
 3. Identifikační číslo maturanta (kód žáka) – sedmimístné číslo, které žák nalezne v horním rohu pozvánky k maturitní zkoušce, ve výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce žáka nebo na protokolu o výsledcích didaktických testů žáka;
 4. Doručovací adresa kam má být vyrozumění o přezkoumání výsledku zkoušky zasláno;
 5. Název a adresa školy, jíž je (byl) žadatel žákem;
 6. Popsaný předmět žádosti (v případě komplexní zkoušky je důležité uvést konkrétní dílčí zkoušky); v případě společné části je nutné uvést označení didaktického testu / didaktických testů (např. didaktický test z matematiky);
 7. Podpis; žádost může podat pouze sám žadatel nebo jeho zplnomocněný zástupce (plná moc pak musí být přiložena k žádosti), žádost musí být vlastnoručně podepsána s výjimkou žádosti podané prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem podepsaným uznávaným elektornickým podpisem.

Nepovinné údaje

 1. Kategorie a skupina přiznaného uzpůsobení podmínek konání MZ (PUP MZ);
 2. Uvedení důvodu/ů námitky/tek žadatele;
 3. Název a adresa školy, kde žadatel konal didaktický test (liší-li se od školy, jejímž žadatel je/byl žákem);
 4. Kontaktní telefon a e-mail.

Doporučení: V případě podání žádosti o přezkum výsledku didaktického testu by měl žák žádost uvést jako žádost o přezkum výsledku celého didaktického testu, a ne se odvolávat k jednotlivým úlohám či případům. V odůvodnění žádosti by však jednotlivé případy pochybností žákem uvedeny být měly.

 

Zdroj: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání