Představení závěrů veřejné diskuze k Hlavním směrům revize RVP ZV

7. únor 2022
Rámcové a školní vzdělávací programy
Autor/ka článku: Národní pedagogický institut ČR
Představení závěrů veřejné diskuze k Hlavním směrům revize RVP ZV

V úterý 8. února 2022 proběhla online konference shrnující dílčí závěry diskuze k Hlavním směrům revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Akci pořádala Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity ve spolupráci s Expertním panelem MŠMT.

Konferenci zahájil přednáškou odborník na české kurikulum, profesor Tomáš Janík. Věnoval se problematice kurikula a popsal principy reformy a revize, ale také historické souvislosti. Velmi inspirativní byl jeho zpětný pohled na několik témat: vzdělávání od devatenáctého století, požadavky na tehdejší školství, požadavky a problémy, které školství řeší po roce 1989 a dnes. Kurikulem tzv. třetí dekády a generace je podle něj diferencované a individualizované kurikulum. Jeho úlohu spatřuje i ve snižování nerovností, prohloubených pandemií covid-19.

Na přednášku navázal expertní panel, který prezentoval dílčí závěry svých sedmi pracovních skupin: klíčové kompetence a gramotnosti, jádrový a rozvíjející vzdělávací obsah, rámcový učební plán, uzlové body, průřezová témata, modelový školní vzdělávací program, struktura rámcového vzdělávacího programu. Bylo zmíněno, že expertní panel vychází z dokumentu „Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+“. Ve shodě s názorem profesora Janíka je cílem expertního panelu individualizované kurikulum.

Profesor Arnošt Veselý, garant pracovní skupiny Klíčové kompetence a gramotnosti, hovořil o tom, že je vhodné zachovat kompetence v českém kurikulu, zároveň vznikla potřeba doplnit ke kompetencím gramotnosti. Tyto by měly být více provázány s očekávanými výstupy a vycházet by měly z kompetencí Evropské unie.

Jádrový a rozvíjející obsah vzdělávání přiblížil dr. Dominik Dvořák. Nově by měly být vzdělávací obsahy rozděleny na jádrové a rozvíjející. Je ovšem nutné zvážit, jaké konkrétní dopady bude toto rozdělení mít.

Garantem pracovní skupiny Rámcový učební plán, dr. Michalem Černým, byl představen návrh rámcového učebního plánu, který by oproti dosavadnímu vykazoval značnou volnost v povinnosti hodin. S tou je však spojena odpovědnost škol ke vhodnému využití hodin k maximálnímu a zdravému rozvoji žáků.

Diskutovány byly také uzlové body, jejichž garantem je doc. Pavel Mentlík. Uzlové body by měly sloužit ve 3. a 7. ročníku převážně k vnitřní reflexi žákům a učitelům. Školy by s nimi měly pracovat jako s nástrojem identifikace možných problémů a rizik, případně nadání žáků. V 5. a 9. ročníku by uzlové body mohly sloužit i k dalšímu ověřování průběhu vzdělávání. Konkrétní podoba je ovšem, stejně jako u dalších skupin, diskutována.

Průřezová témata představila dr. Martina Tóthová. Počet průřezových témat by se měl snížit na tři a měla by zachovat převážně postojový a hodnotový charakter. Byla navržena průřezová témata, která jsou vztažena k žákovi, ke společnosti a ke světu. Měl by být určitě zohledněn well-being, demokratické principy a udržitelnost.

Mgr. Tomáš Pavlas seznámil posluchače s problematikou školního vzdělávacího programu. Ten by se měl zjednodušit a vyvarovat se zbytečných formalismů. Důležitá je také flexibilita tohoto dokumentu a  možnost jeho úprav. Měly by se odstranit duplicity s jinými školními dokumenty. Celkově by mělo být podporováno takové využívání školního vzdělávacího programu ve školách, aby se nejednalo pouze o formální dokument, aby z něj vycházela skutečná výuka. Samostatnou kapitolou je pojetí a obsah modelového školního vzdělávacího programu jako možné podpory škol při zavádění revidovaného kurikula.

Strukturu rámcového vzdělávacího programu prezentoval předseda expertního panelu Mgr. Jan Jiterský, který byl pro to, zachovat v RVP co nejvíce jeho stávajících součástí. Měla by být ovšem upřesněna jejich vzájemná provázanost. Rámcový vzdělávací program by měl být v každém případě moderní digitální nástroj. Zmíněna byla rovněž možnost opt-outu, fungování školy mimo systém rámcových vzdělávacích programů za přesně stanovených podmínek.

Po prezentaci dílčích závěrů pracovních skupin expertního panelu následovala diskuze s účastníky konference.

„Ze zpětné vazby i z dotazů vyplynulo, že některé záležitosti budeme muset dořešit, nicméně dává nám to jistotu, že míříme správným směrem,“ říká členka expertního panelu Martina Tóthová.

Po konferenci bude revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pokračovat textací dokumentu Hlavní směry revize RVP ZV, který bude v březnu 2022 předložen veřejnosti k připomínkám, před jeho oficiálním vydáním a předáním Národnímu pedagogickému institutu České republiky.

Harmonogram celého procesu revize RVP ZV: 

  • Dokončení Hlavních směrů revize RVP ZV veřejnosti včetně veřejného projednávání – květen 2022
  • Tvorba samotného RVP ZV a osvětlování jeho úpravy a veřejné projednávání – 2022 a 2023
  • Vydání revidovaného RVP ZV – září 2023
  • Start implementace ve školách – září 2024

Povinné zavedení revidovaného RVP ZV minimálně v 1. a 6. ročníku – září 2025

Záznam z konference najdete na kanálu YouTube NPI ČR. Prezentaci k přednášce najdete na webu NPI ČR ve formátu pdf.

Podklady pro diskusi z workshopů a doposud došlých námětů najdete níže v odkazech ve formátu pdf na webu Národního pedagogického institutu.

Více informací najdete na webu NPI ČR Revize RVP.

 

Zdroj: Národní pedagogický institut ČR