Předčasné odchody ze vzdělávání: co znamenají a jak je řešit?

14. červenec 2022
Prevence předčasných odchodů ze škol
Autor/ka článku: Martina Němcová
Předčasné odchody ze vzdělávání: co znamenají a jak je řešit?

Podle zjištění Eurostatu nemělo v roce 2020 v České republice dokončenou střední školu 7,6 % mladých lidí. Rozhodnutí odejít ze školy negativně ovlivní život samotného mladého člověka, ale představuje i velkou zátěž pro státní rozpočet. Je možné předčasným odchodům zabránit? Můžeme je řešit?

Koho se to týká?

  • mladí dospělí ve věku 18 – 24 let, kteří nedokončili ani nižší střední vzdělávání (vyučení) a nestudují
  • žáci a žákyně středních škol, kteří školu nedokončili (odchod během studia nebo nesložení závěrečné zkoušky)
  • žáci a žákyně základních škol, kteří nepokračují v dalším vzdělávání
  • žáci a žákyně základních škol, kteří nedokončí základní vzdělávání (odchod v 7. nebo 8. třídě)

Situace v ČR

  • Předčasné ukončení základního vzdělávání (ukončení v 7. nebo 8. třídě běžné ZŠ): 4, 5 %.
  • Podíl mladých lidí ve věku 18 – 24 let, kteří nedokončili střední školu a ani nestudují: 7,6 %.
  • Významné meziregionální rozdíly: NUTS Severozápad (UNL, KV) 17,1 %, Praha 2,7 %.

Vliv na zaměstnanost a příjem

Předčasný odchod ze školy výrazně snižuje pravděpodobnost úspěchu při nalezení zaměstnání, má vliv na kariérní postup, na výši příjmů a tím pádem ovlivňuje pocit celkové životní spokojenosti.

V případě základního vzdělání je pravděpodobnost nezaměstnanosti 24,1 %. Nezaměstnaností pak jedinec stráví celkem 12 let svého produktivního věku a jeho průměrný výdělek bude činit 65 % průměrné mzdy.

Střední vzdělání bez maturity pravděpodobnost nezaměstnanosti snižuje na 7,2 %, celková délka nezaměstnanosti činí 3 roky a 4 měsíce a průměrný výdělek dosáhne na 75 % průměrné mzdy.

K velkému pozitivnímu posunu dochází, když jedinec dosáhne středního vzdělání s maturitou. Pravděpodobnost nezaměstnanosti je 4,6 %, očekávaná délka nezaměstnanosti je už jen 2 roky a 1 měsíc a výše průměrného výdělku se dostává na 99 % průměrné mzdy.

Vliv na ekonomiku jednotlivce i státu

Dosažení alespoň středního vzdělání bez maturity znamená pro jednotlivce zvýšení průměrných celoživotních pracovních příjmů o více než třetinu (8 mil. Kč). Dosažení středního vzdělání s maturitou znamená pro jednotlivce zvýšení průměrných celoživotních pracovních příjmů o více než 60 % (17 mil. Kč).

V důsledku jednoho předčasného odchodu ze vzdělávání přijdou veřejné rozpočty do roku 2067 o cca 13 mil. Kč ve srovnání s úspěšným vyučením. V případě jednoho dokončení střední školy s maturitou by byla celková bilance veřejných rozpočtů vyšší o 22 mil. Kč (nominálně do roku 2067).

Prevence a řešení ve Zlínském kraji

Tématem prevence předčasných odchodů ze vzdělávání se zabývá Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje (odkaz vede na portál Průvodce kariérou). V rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a spolufinancováno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání má na období let 2021 – 2023 naplánovány tyto hlavní aktivity:

Webová stránka s informacemi  

Pro zvýšení povědomí o tématu předčasných odchodů a preventivních aktivitách jsme vytvořili a budeme udržovat tuto webovou stránku. Postupně zde budeme zveřejňovat materiály, zprávy, výzkumy a další zdroje informací k tématu. Zároveň zde najdete pozvánky na vzdělávací akce, které se týkají prevence či řešení předčasných odchodů ze vzdělávání.

Série seminářů k problematice předčasných odchodů

Semináře vedly lektorky Vladimíra Šmídková, speciální pedagožka Krajské pedagogicko-psychologické poradny a ZDVPP Zlín a Martina Němcová, specialistka Centra kariérového poradenství. Semináře byly členěny do následujících bloků: uvedení do tématu, možné příčiny předčasných odchodů ze vzdělávání, fáze předčasného odchodu ze vzdělávání, systémový přístup a prevence, identifikace ohrožených žáků, nástroje k řešení problémů. První blok se uskutečnil v termínech 7. 10. a 4. 11. 2021. Druhý blok se otevřel na jaře v termínech 31. 3. a 21. 4. 2022.

Implementace metody Safe Arrival a nástroje Quo Vadis? na školách Zlínského kraje

Safe Arrival

Zlínský kraj má k dispozici metodu Safe Arrival, která byla vyvinuta v rámci stejnojmenného  mezinárodního projektu, který Zlínský kraj realizoval v letech 2013 – 2015. Metoda byla inovována a před postupným zavedením do škol bude ještě dále rozpracována. Vychází se z předpokladu, že předčasný odchod ze studia se odehrává jako proces, nikoli jako jednorázový akt. Metoda je založena na zjištění rizika ještě předtím, než se žák dostane do fáze rozhodnutí a akce. Po zjištění rizikových faktorů musí následovat intervence ze strany školy – návrhy vhodných intervencí jsou součástí metody. Zavedení metody předpokládá zaškolení pedagogických pracovníků škol do problematiky zjišťování rizikových faktorů, hodnocení míry rizika a aplikace intervencí.

Quo Vadis?

Nástroj Quo Vadis? byl vytvořen v mezinárodním projektu Zlínského kraje The SIPP v letech 2017 – 2020 podle britského modelu Grade Predictor. Jde o nástroj online, k jehož použití je nutné mít licenci a bezpečnostní PIN.  Nástroj sleduje a analyzuje studijní výsledky žáků,  monitoruje jejich pokrok a predikuje budoucí úspěšnost v předmětech nebo oblastech, které škola/pedagog/poradce označí za důležité – například předměty, ze kterých bude žák skládat závěrečnou zkoušku. Pokud Quo Vadis? predikuje neúspěch, je možné včas zasáhnout a nabídnout žákovi pomoc a podporu například ve formě doučování. Tak je možné žáka zainteresovat na procesu jeho vzdělávání a výsledcích, pracuje se s motivací žáka. Zavedení nástroje předpokládá zaškolení pedagogických pracovníků škol včetně distribuce manuálů k použití, dále nákup licencí.  Licence je platná vždy jeden školní rok, předpokládá se užití na cca 30 školách, maximálně pak na 40 školách (licence je pro max. 40 škol na 1 rok) ve školním roce 2022/2023.

Kontaktní osobou je Martina Němcová, specialistka Centra kariérového poradenství Zlínského kraj pro oblast prevence předčasných odchodů, e-mail: ckp@kr-zlinsky.cz

 

Článek byl zpracován s využitím následujících zdrojů informací:

PROKOP, D. a kol. Nerovnosti ve vzdělávání jako zdroj neefektivity. PAQ Research pro Nadaci České spořitelny. Praha 2020
WINKLEROVÁ, L.: Předčasné odchody ze vzdělávání na Frýdlansku a mapování potřeb v lokalitě. MAS Frýdlantsko 2021
NĚMCOVÁ, M.:  Bezpečně do budoucnosti. Zlínský kraj 2015