Přání ke Dni učitelů

28. březen 2022
Aktuality
Autor/ka článku: Jana Cenková
Přání ke Dni učitelů

Vážené kolegyně a kolegové, rok se s rokem sešel a my si připomínáme 430. výročí narození Učitele národů Jana Amose Komenského. Dvě předcházející výročí se nesla v duchu překonávání epidemiologické krize a přáním nás všech bylo, moci se zase svobodně nadechnout. Namísto poklidného jara však přišla šokující událost nemající na našem kontinentu obdoby. Stojíme před další nečekanou celospolečenskou výzvou, která má vliv jak na školství a vzdělávání, tak na životy nás všech.

Válečná situace na Ukrajině samozřejmě nejvíce dopadá na rodiny a děti. Naší lidskou povinností je poskytnout jim pomoc a umožnit dětem a mladým lidem učit se a studovat, aby jednou, až válka skončí, mohli ve své rodné zemi na učební osnovy zase plynule navázat.

Válka přináší zlo, nepřátelství a destrukci mezilidských vztahů. Nedopusťme, aby se konflikty rozšířily i na našem území. Dovolte nám, Vás požádat, abyste ve svých školách, třídách či pracovních skupinách věnovali pozornost sociálně patologickým jevům a všem možným rizikům, která mohou v následujících týdnech a měsících nastat.

Pedagogická profese se v posledních letech posunula od poskytovatele vědomostí k provázení žáka na cestě za poznáním, jehož součástí je uvědomění si vlastní hodnoty a individuality. V dnešní době čím dál více nabývají na významu průřezová témata jako je výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, výchova multikulturní a mediální. Jen takto vzdělaný žák bude v dospělosti schopen respektu a dodržování lidských práv.

Přijměte naše poděkování za Vaši zodpovědnou a náročnou práci. Přejeme Vám všem především pevné zdraví a mnoho sil pro zvládnutí dalších náročných týdnů. Každá krize přináší omezení, zároveň však vytváří příležitost přehodnotit mnohé aspekty našich životů. Věřme, že toto náročné období brzy pomine a že se nejenom jako jednotlivci, ale jako společnost a lidstvo poučíme a bude nám umožněno tvořit lepší budoucnost pro nás a naše děti.

 

S úctou

 

Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D., členka rady Zlínského kraje
a
PhDr. Stanislav Minařík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu KÚZK