Požární ochrana očima dětí a mládeže 2021

19. leden 2021
Soutěže a olympiády
Autor/ka článku: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Požární ochrana očima dětí a mládeže 2021

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyhlašuje soutěž pro děti, žákyně a žáky a mládež ve věku do 18 let v rámci činnosti školní i mimoškolní. Soutěž má tři části – literární, výtvarnou a digitální a probíhá v několika věkových kategoriích. Základní kolo končí 28. 2. 2021.

Soutěž je organizována pro zařízení

 • školská – mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy, školy pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami (zákon č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů), gymnázia, střední školy, učiliště,
 • mimoškolská – DDM, sbory dobrovolných hasičů (SDH), skautské oddíly apod.

 Soutěž má tři části a probíhá v několika věkových kategoriích:

 1. literární
 2. výtvarnou
 3. zpracovanou s pomocí digitálních technologií (DT)

1. ČÁST LITERÁRNÍ: tab. Ia

poř. kategorie určeno pro
I. L 1 žáci 3. – 5. ročníku ZŠ
II. L 2 žáci 6. – 7. ročníku ZŠ a

1. – 2. ročníku osmiletých gymnázií (prima, sekunda)

III. L 3 žáci 8. – 9. ročníku ZŠ a 3. – 4. ročníku osmiletých gymnázií

1. – 2. ročníku šestiletých gymnázií, (tercie, kvarta)

 

IV.

 

L 4

žáci 5. – 8. ročníku osmiletých gymnázií,

3. – 6. ročníku šestiletých gymnázií,

1. – 4. ročníku čtyřletých gymnázií, (kvinta – oktáva) SŠ a OU

Ústřední odborná rada prevence žádá předkladatele literárních prací, aby své práce nedoplňovali kresbami, obrázky, náčrty apod.

 2. ČÁST VÝTVARNÁ: tab. Ib

poř. kategorie určeno pro
I. M 1 mladší děti (do 5 let – v roce 2021 dovrší 5 let) – mateřské školy
II. M 2 starší děti (od 5 let do ukončení docházky v MŠ – v roce 2021 dovrší 6 a více let ) – mateřské školy
III. ZŠ 1 žáci 1. – 2. ročníku ZŠ
IV. ZŠ 2 žáci 3. – 5. ročníku ZŠ
V. ZŠ 3 žáci 6. – 7. ročníku ZŠ

1. – 2. ročníku osmiletých gymnázií (prima, sekunda)

 

 

VI.

 

 

ZŠ 4

žáci         8. – 9. ročníku ZŠ

3. – 4. ročníku osmiletých gymnasií

1. – 2. ročníku šestiletých gymnázií, (tercie, kvarta)

žáci 5. – 8. ročníku osmiletých gymnázií

3. – 6. ročníku šestiletých gymnázií

1. – 4. ročníku čtyřletých gymnázií, (kvinta – oktáva) SŠ a OU

VII. ZUŠ 1 žáci základních uměleckých škol ve věku 6 – 10 let
VIII. ZUŠ 2 žáci základních uměleckých škol ve věku 11 – 15 let
IX. K 1 děti a mládež speciálních škol 6 – 10 let
X. K 2 děti a mládež speciálních škol 11 – 18 let
Ústřední odborná rada prevence žádá předkladatele výtvarných prací, aby své práce předkládali pouze ve 2D provedení a maximálně ve formátu A3 (421 x 297 mm)

3. ČÁST ZPRACOVANÁ S POMOCÍ DT: tab. Ic

poř. kategorie rozsah určeno pro
Jednotné téma (obsahové zaměření) pro rok 2021:

DOPRAVNÍ NEHODY NA ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDECH – NÁROČNÝ ÚKOL PRO HASIČE

 

 

I.

DT 1

počítačová prezentace ve formátu

MS ppt

Prezentace:

min. 10 a

max. 20 snímků

 

 

žáci ve věku 12 – 18 let

 

 

II.

DT 2

počítačové animace ve formátu

MS wmv

 

Video:

max. délka 3 minuty

 

 

žáci ve věku 12 – 18 let

Žádáme o dodržení formy a rozsahu předkládaných prací.

Pozn.: V kategorii DT je obsahové zaměření vyhlašováno jednotné pro daný rok.

Obsahové     zaměření     tématu     DOPRAVNÍ     NEHODY     NA     ŽELEZNIČNÍCH  PŘEJEZDECH – NÁROČNÝ ÚKOL PRO HASIČE:

 • zásah hasičů při dopravní nehodě na železničním přejezdu,
 • co udělat nejdříve, co následně (např.: vypnutí trakčního vedení na elektrifikované trati, evakuace cestujících, požár vlaku, požár vozidla, vyproštění zraněných osob, jejich doprava k ošetření ZZS),
 • použití vhodných hasebních prostředků pro hasební zásah,
 • součinnost s Policií ČR, Zdravotní záchrannou službou,
 • memento – poučení z nastalých případů, zásady bezpečného projetí železničním přejezdem.

Podáním soutěžní práce autor současně potvrzuje, že ji nezískal od jiných autorů, nebo odkudkoliv z internetu, z autorského fondu nebo prezentací jiných osob apod.

Do soutěže dále nebudou přijímány videozáznamy ani fotografie nebo prezentace ze skutečných mimořádných událostí jako například: výjezd a zásah požárních jednotek, zásah hasičů u dopravní nehody, hry dětí s ohněm apod. Do soutěže rovněž nebudou přijímány samostatné fotografie nebo jejich sady, neboť nejde o fotografickou soutěž.

Hodnocení soutěžních prací

Hodnocení je prováděno:

 • základní kolo (ve škole, v Domě dětí a mládeže (DDM), v družstvu Mladých hasičů (MH), v oddíle apod.)
 • okresní kolo (nebo městské kolo u statutárních měst)
 • krajské kolo + hl. m. Praha
 • republikové kolo

Průběh soutěže

V základním kole se vyhodnocují tři nejlepší práce ve všech kategoriích. Práce vypracované s pomocí DT přenést na CD, DVD popř. USB disk. Nesmytelným fixem opatřit názvem, jménem a příjmením zpracovatele vč. spojení (adresa bydliště, telefonní číslo, e-mail), věkem zpracovatele popř. třídou a adresou školy. Totéž na přebalu nosiče.

!Zúčastněné školy, SDH, DDM apod. předají tři vyhodnocené nejlepší práce z každé kategorie na příslušné Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen OSH)!. Kontakty na OSH ve Zlínském kraji:

SHČMS – Okresní sdružení hasičů Kroměříž

Hanácké náměstí 463/7

767 01 Kroměříž

 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Vsetín

Svárov 1082

755 01 Vsetín

 

SHČMS – Okresní sdružení hasičů Uherské Hradiště

Palackého náměstí 293

686 01 Uherské Hradiště

 

SHČMS – Okresní sdružení hasičů Zlín

Broučkova 292

760 01 Zlín

 

Podmínkou zařazení do vyhodnocení je vyplnění vyhodnocovací tabulky vydané SH ČMS. Tabulka je ke stažení pod tímto článkem.

OSH (OORP a OORM) vyhodnotí z obdržených prací tři nejlepší z každé kategorie (okresní kolo) a tyto práce doručí na krajská sdružení, která provedou vyhodnocení v kraji. Mohou to být Krajské odborné rady prevence (KORP) nebo Krajské odborné rady mládeže (KORM) nebo obě rady společně.

KSH si po dohodě s OSH mohou vyhradit předložení jen jedné, vítězné práce vyhodnocené na okresní úrovni. Tato krajská sdružení vyhodnotí tři práce (krajské kolo) a následně JEDNU nejlepší práci z každé kategorie zašlou do kanceláře SH ČMS: Římská 45, Praha 2, PSČ: 121 07.

KORP (resp. KORM) zodpovídají za to, že do republikového kola nebudou zaslány práce, které nesplňují kritéria těchto propozic. Nedodržení formátu výtvarných prací a nedodržení obsahového zaměření u všech prací je důvodem k vyřazení zaslaných prací ze soutěže.

Všem hodnotícím skupinám (radám prevence; radám mládeže) se doporučuje pro účely zhodnocení úrovně výtvarné části (použité výtvarné techniky, její zvládnutí a aplikace) zařadit do hodnotitelských komisí odborníka na výtvarnou část, např. učitele výtvarných oborů na ZŠ, ZUŠ, vychovatele s odpovídající kvalifikací apod.

Důležitá poznámka

Vyhodnocené práce, postupující do okresního kola musí mít na zadní straně uveden souhlas se zpracováním osobních údajů autora soutěžní práce podepsaný zákonným zástupcem (příloha č.2). U školských zařízení se uznává generální souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutý zákonným zástupcem. Pokud je generální souhlas udělen, uveďte tuto skutečnost ke kontaktním údajům autora. Toto ustanovení neplatí pro členy SH ČMS (souhlas se zpracováním os. údajů udělili již při vstupu do spolku).

Každá práce musí být na zadní straně řádně označena:

 • označením kategorie (písmeno + číslo, viz tab. Ia, Ib a Ic)
 • jménem a příjmením autora
 • věkem autora
 • úplnou adresou bydliště včetně uvedení okresu
 • názvem a adresou školy, SDH nebo jiné zájmové dětské organizace, třídou, popř. telefonním číslem na kontaktní osobu.

Detailní informace k průběhu soutěže naleznete v propozicích pod tímto článkem.