Pokyny ke Zprávě o hospodaření za rok 2021

22. únor 2022
Financování škol v samostatné působnosti
Autor/ka článku: Roman Krajíček
Pokyny ke Zprávě o hospodaření za rok 2021

V návaznosti na zpracování účetní závěrky za rok 2021 Vám zasíláme informace a tabulky k vypracování „Zprávy o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2021“. Osnova zprávy o hospodaření organizace, kterou jste nyní obdrželi, je zpracována pro příspěvkové organizace Zlínského kraje a v tomto rozsahu bude předkládána zřizovateli při ročním hodnocení hospodaření.

Zpráva je rozdělena na dvě části:

A. Textová část je rozdělena na část

  1. ekonomickou,
  2. odbornou dle požadavků věcně příslušného odboru,
  3. účetní závěrku k 31. 12. 2021

K jednotlivým bodům uvádějte stručné a výstižné komentáře. Prosíme o dodržení pořadí jednotlivých bodů, osnovu používejte k dopisování vašich komentářů (z osnovy ponechejte jen název bodu, nutno vymazat podrobný popis).

B. Přílohy – z tabulek č. 1 – 20 budete zpracovávat pouze tabulky č. 3, 4, 7, 14 – 20, které jsou uvedeny v souboru na jednotlivých listech.

Není-li uvedeno jinak, rozpočet uvádějte v tis. Kč a skutečnost v Kč na 2 desetinná místa. Údaje uváděné v tabulkách musí navazovat na účetnictví a výkazy k 31. 12. 2021.

Tabulky č. 1a, 1b jste zpracovávali k účetní závěrce k 31. 12. 2021 (finanční vypořádání dotací). Tyto tabulky vč. závazných ukazatelů za rok 2021 prosím pouze zkopírujte do přiloženého souboru.

Tabulky č. 2a, 2b obdržíte v elektronické podobě z mého oddělení.

Tabulku č. 5 (Objem mzdových nákladů) a tabulku č. 6 (Průměrná mzda) jste obdrželi v elektronické podobě již předvyplněné z oddělení rozpočtu a financování školství v přenesené působnosti.

Tabulky č. 8 -13 jste již obdrželi v elektronické podobě po zpracování účetní dávky za prosinec 2021.

Tabulky = přílohy č. 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 5, 6, 8 – 13 zkopírujte prosím do jednotlivých záložek (listů) souboru B přílohy.

Textovou část a přílohy (tabulky), včetně Souhrnné inventarizační zprávy a Zprávy o výsledku finanční kontroly (FKVS vč. tabulky), prosím zasílejte v elektronické podobě příslušnému metodikovi oddělení rozpočtu a financování školství v samostatné působnosti, nejpozději však v termínu do 28. února 2022.

Po odsouhlasení správnosti ze strany pověřeného pracovníka, zašlete následně v písemné podobě na odbor školství, mládeže a sportu.