Pokyny ke Zprávě o hospodaření za rok 2020

8. únor 2021
Autor/ka článku: Miroslav Trávníček
Pokyny ke Zprávě o hospodaření za rok 2020

V návaznosti na zpracování účetní závěrky za rok 2020 Vám zasíláme informace a tabulky k vypracování „Zprávy o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2020”. Osnova zprávy o hospodaření organizace, kterou jste nyní obdrželi, je zpracována pro příspěvkové organizace Zlínského kraje a v tomto rozsahu bude předkládána zřizovateli při ročním hodnocení hospodaření.

Zpráva je rozdělena na dvě části:

A: Textová část je rozdělena na část:

  • ekonomickou,
  • odbornou dle požadavků věcně příslušného odboru, účetní závěrku k 31. 12. 2020.

K jednotlivým bodům uvádějte stručné a výstižné komentáře. Prosíme o dodržení pořadí jednotlivých bodů, osnovu používejte k dopisování vašich komentářů (z osnovy ponechejte jen název bodu, nutno vymazat podrobný popis).

B: Přílohy — z tabulek č. 1 — 20 budete zpracovávat pouze tabulky č. 3. 4. 7. 14 — 20, které jsou uvedeny v souboru na jednotlivých listech.

Není-li uvedeno jinak, rozpočet uvádějte v tis. Kč a skutečnost v Kč na 2 desetinná místa. Údaje uváděné v tabulkách musí navazovat na účetnictví a výkazy k 31. 12. 2020.

Tabulkv č. la, lb jste zpracovávali k účetní závěrce k 31. 12. 2020 (finanční vypořádání dotací). Tyto tabulky vč. závazných ukazatelů za rok 2020 prosím pouze zkopírujte do přiloženého souboru.

Tabulky č. 2a, 2b obdržíte v elektronické podobě v tomto týdnu z mého oddělení.

Tabulku č. 5 (Objem mzdových nákladů) a tabulku č. 6 (Průměrná mzda) obdržíte v elektronické podobě již předvyplněné z oddělení rozpočtu a financování školství v přenesené působnosti.

Tabulkv č. 8 -13 jste již obdrželi v elektronické podobě po zpracování účetní dávky za prosinec 2020.

Tabulky přílohy č. 1, la, lb, 2a, 2b, 5, 6, 8 — 13 zkopírujte prosím do jednotlivých záložek (listů) souboru B přílohy.

Textovou část a přílohy (tabulky), včetně Souhrnné inventarizační zprávy a Zprávy o výsledku finanční kontroly (FKVS vč.tabulky), prosím zasílejte v elektronické podobě příslušnému metodikovi oddělení rozpočtu a financování školství v samostatné působnosti, nejpozději však v termínu do 26. února 2021.

Po odsouhlasení správnosti ze strany pověřeného pracovníka, zašlete následně v písemné podobě na odbor školství, mládeže a sportu.