Pokyny k roční účetní závěrce za rok 2021

6. leden 2022
Financování škol v samostatné působnosti
Autor/ka článku: Roman Krajíček
Pokyny k roční účetní závěrce za rok 2021

V návaznosti na vyhlášku č. 383/2009 Sb. o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech) ve znění pozdějších předpisů, stanovujeme termín k předání dat účetnictví za prosinec 2021 odboru školství, mládeže a sportu prostřednictvím AUTOMATu (skolykraj@kr-zlinsky.cz):

do středy 26. ledna 2022.

V této souvislosti chceme upozornit na související legislativní úpravu hospodaření příspěvkových organizací:

 • Příspěvkové organizace nejsou dle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zřizovány za účelem dosažení zisku, ale pouze za účelem realizací takových činností v působnosti územního samosprávného celku (Zlínského kraje), které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu. Hospodaření PO by mělo být vyrovnané, příp. s dosažením zisku v doplňkové činnosti. Na tuto skutečnost jsou organizace obecně upozorňovány, zejména v rámci rozborů ročního hospodaření.
 • Zřizovatel poskytuje v souladu s § 28 zákona příspěvek na provoz své příspěvkové organizaci zpravidla v návaznosti na výkony či jiná kritéria. Obecně tak zřizovatel poskytuje provozní příspěvek ve výši chybějících zdrojů nutných k pokrytí celoročních nákladů organizace. Organizace by neměla vykázat kladný výsledek hospodaření v hlavní činnosti.

Pokyny:

 1. Současně se zaslanou dávkou účetnictví zašlete, prosím, na e-mailovou adresu příslušného metodika pro oblast rozpočtu a účetnictví také:
  Příloha č. 1 – k roční účetní závěrce,
  Příloha č. 2 – komentář ke zdůvodnění rozdílu tvorby i čerpání prostředků fondu investic proti poslednímu schválenému plánu.
 2.  Na případné nedostatky nebo opravy v účetnictví budete upozorněni telefonicky nebo e-mailem. Po opravě Vám budou zaslány v elektronické podobě k odsouhlasení správnosti účetní výkazy spolu s finanční rozvahou a tabulkami jednotlivých fondů.
 3. Po provedené kontrole výše uvedených výkazů, finanční rozvahy a tabulek fondů zašlete účetní výkazy z Vašeho programu, finanční rozvahu a tabulky všech fondů v listinné podobě s podpisem statutárního zástupce organizace na odbor školství, mládeže a sportu. Účetní výkazy zasílejte v Kč.
 4. V případě, že organizace vykáže k 31. 12. 2021 záporný výsledek hospodaření (ztrátu), zašle podrobné zdůvodnění ztráty v elektronické i písemné podobě, opatřené razítkem a podpisem statutárního zástupce PO. Pokud organizace vykáže ztrátu z hlavní činnosti, která je vykompenzována zlepšeným výsledkem hospodaření z doplňkové činnosti, je organizace posuzována dle celkového výsledku hospodaření. V písemném zdůvodnění uveďte, jak vzniklou ztrátu budete řešit.
 5. Rezervní fond, s výjimkou prostředků převedených podle § 28 odst. 6, používá příspěvková organizace dle § 30 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb.
 6. Nevyčerpaný zůstatek příspěvku na podporu vybraných učebních oborů příspěvková organizace nevrací, ale částka zůstává ve výsledku hospodaření a je součástí přídělu do rezervního fondu (413). V následujícím roce musí být z rezervního fondu použita ke stejnému účelu.
 7. V souladu se směrnicí SM/73/02/16 – „Nakládání s peněžitými pohledávkami příspěvkových organizací kraje“ bychom chtěli upozornit na povinnost postupovat při odpisu pohledávek v souladu s tímto pokynem.
  Nedobytné pohledávky, které lze odepsat v souladu se zřizovací listinou bez souhlasu zřizovatele (do 20 tis. Kč) musí příspěvková organizace k 31. 12. 2021 odepsat. 
 8. Pokyny k finančnímu vypořádání dotací za rok 2021 budou odeslány samostatným dopisem z oddělení rozpočtu a financování školství v přenesené působnosti.