Podpora vzdělávání cizinců ve školách v roce 2020

16. listopad 2019
Dotační programy MŠMT ČR
Autor/ka článku: MŠMT
Podpora vzdělávání cizinců ve školách v roce 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na rok 2020 rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách (č.j.: MSMT-33 014/2019), který je určen na podporu dětí a žáků – cizinců uvedených v § 20 školského zákona v povinném posledním ročníku předškolního vzdělávání a v základním vzdělávání.

Příjem žádostí ukončen.

Cílem programu je finančně podpořit právnické osoby vykonávající činnost mateřských škol, základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení formou částečné úhrady, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním vzdělávání dětem a žákům-cizincům k usnadnění jejich integrace do společnosti a vzdělávacího systému České republiky.

Účelem programu je podpora výuky českého jazyka přizpůsobená potřebám dětí a žáků-cizinců a úprava podmínek pro jejich vzdělávání tak, aby školy mohly ve třídách přizpůsobit počty dětí a žáků náročnosti výuky a činit další opatření k úspěšné integraci dětí a žáků-cizinců.

Podrobné informace k vyhlášení programu, včetně informace o způsobu a termínu podání žádosti dle typu oprávněného žadatele, jsou uvedeny v přílohách ke stažení.

Kraj podává ministerstvu žádost o podporu ve prospěch škol zřízených územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo soukromým zřizovatelem, do jehož územní působnosti náleží. Podklady od škol (obecní, krajské, soukromé) pro žádost shromáždí kraj do 6. 12. 2019.

Církevní škola podává žádost přímo ministerstvu.

Žádost podávaná přímo ministerstvu (kraje, církevní školy) musí být podána nejpozději do 31. 12. 2019.

Přílohy ke stažení včetně textu vyhlášení programu naleznete na webových stránkách MŠMT.

 

Zdroj: MŠMT