Podpora sportu v obcích do 3000 obyvatel

22. prosinec 2021
Krajské granty
Autor/ka článku: Martina Němcová
Podpora sportu v obcích do 3000 obyvatel

Zlínský kraj vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na podporu spolkové sportovní činnosti na malých obcích. Uzávěrka příjmu žádostí je 16. 2. 2022 v 16:00 h.

Podporované aktivity

Podpora trenérů dětí a mládeže a materiálně technické základny pro jejich činnost (tj. přímá a systematická práce s dětmi a mládeží, soustavná příprava sportovců na sportovní akce regionálního, republikového či vrcholového charakteru, vzdělávání trenérů, pořízení sportovního vybavení, drobné opravy sportovišť a sportovních zařízení, apod.).

Okruh způsobilých žadatelů

Žadatelem o dotaci v Programu je Spolek a pobočný spolek ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem a působící v obci nebo v místní části obce, která má 3 maximálně 3 000 trvale žijících obyvatel a jeho členská základna od 5 do 18 let čítá minimálně 10 osob. Spolek nebo pobočný spolek, který si zažádá o podporu v Programu MaS02-22 si již v jednom kalendářním roce nemůže zažádat o podporu v Programu MaS03-22.

Aby žadatelé mohli získat dotaci, musí splňovat další podmínky, a to:

  • být přímo odpovědní za realizaci projektu, nepůsobit jako prostředník
  • mít stabilní a dostatečné zdroje financování
  • nesmí mít vystaven inkasní příkaz ve vztahu k jakékoliv podpoře, kterou obdrželi z veřejných prostředků, v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímž byla podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem. Počet obyvatel obce pro účely poskytnutí dotace posuzuje dle Vyhlášky Ministerstva financí ČR o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů (dále jen „vyhláška“) účinnou k 1.1. příslušného kalendářního roku, ve kterém je Program vyhlášen.

Lhůta pro předložení žádosti: od 24. 1. 2022 do 16. 2. 2022 do 16:00 hodin.

V této lhůtě je nutné žádost doručit jedním z níže uvedených způsobů:

  1. poštou na adresu: Zlínský kraj, Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, třída T. Bati 21, 761 90 Zlín;
  2. osobně prostřednictvím podatelny Krajského úřadu Zlínského kraje nebo Odboru školství, mládeže a sportu;
  3. prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky Zlínského kraje: scsbwku).

Kontaktní osoby

Dotazy k odborným záležitostem:
Ing. Anna Fenyková, email: anna.fenykova@kr-zlinsky.cz, tel: 577 043 757
Ing. Tomáš Duda, e-mail: tomas.duda@kr-zlinsky.cz, tel: 577 043 748

Dotazy k administrativním záležitostem: Ing. Anna Fenyková, email: anna.fenykova@kr-zlinsky.cz, tel: 577 043 757

Případným zájemcům bude v budově Krajského úřadu Zlínského kraje v pracovních dnech od 24. 1. 2022 do 16. 2. 2022 k dispozici místnost s počítačem pro zpracování a podání Žádostí (místnost č. 547, 5. etáž budovy č. 15, 14|15 Baťův institut, Vavrečkova 7040). Rezervovat využití této místnosti je možné u kontaktních osob Programu.

Plné znění programu, vzor žádosti a další dokumenty jsou k dispozici na stránkách Zlínského kraje v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.