Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ a VOŠ

24. únor 2017
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jana Galová
Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ a VOŠ

Téměř stovka účastníku ze škol Zlínského kraje se sešla ve středu 22. února ve Zlíně na semináři k aktuálním výzvám Šablony pro SŠ a VOŠ. Informační seminář uspořádal realizační tým projektu KAP ve spolupráci s lektory z MŠMT Filipem Gruszem a Viktorem Patim.

Obsahem prezentací bylo seznámení s vyhlašovanou výzvou, principy zjednodušeného vykazování, monitorování projektu, využití finančních prostředků za účelem dosažení cílů a výstupů aktivit. Během semináře zazněly důležité informace týkající se jednotlivých šablon, podporovaných aktivit a naplnění podmínek výzvy. Lektoři představili způsob práce v systému IS KP14+ a shrnuli nejdůležitější doporučení pro žadatele k tomu, jak správně sestavit žádost o podporu. V průběhu setkání odpovídali na dotazy.

Stručné shrnutí:

Základní informace k výzvě
Cílem výzvy je podpořit střední a vyšší odborné školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání žáků/studentů, a to s možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, školního kariérového poradce. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce, aktivity rozvíjející ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Oprávnění žadatelé:

  • střední školy nezřizované organizačními složkami státu,
  • střední školy zřizované MŠMT,
  • vyšší odborné školy nezřizované organizačními složkami státu.

Každý žadatel může v rámci této výzvy podat pouze jednu žádost o podporu.

Aktivity pro střední školy:
1. Personální podpora SŠ
2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ
3. Aktivity rozvíjející ICT na SŠ
4. Extrakurikulární rozvojové aktivity SŠ

Aktivity pro vyšší odborné školy:
1. Personální podpora VOŠ
2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů VOŠ
3. Aktivity rozvíjející ICT na VOŠ

Projekt je možno zahájit před jeho schválením (maximálně jeden měsíc před podáním žádosti o podporu, nejdříve však od 1. 1. 2017).

Prezentace šablon
Podání žádosti o podporu probíhá pouze elektronicky, prostřednictvím IS KP14+, odkaz: https://mseu.mssf.cz. Listinná verze žádosti se nezasílá. Žádost o podporu je podávána v českém jazyce.

Žádost o podporu musí být opatřena certifikovaným elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě pověření.

Je zřízena konzultační linka pro zodpovídání dotazů souvisejících s přípravou a předkládáním žádostí formou projektů zjednodušeného vykazování, na konzultační linku se žadatelé a příjemci mohou obracet telefonicky nebo e-mailem.

Pro telefonické konzultace je určena linka +420 234 814 777, dostupná od pondělí do pátku v čase 9.00 – 15.00.
Pro e-mailové dotazy je určena adresa dotazyZP@msmt.cz.

Práce v systému IS KP14+
Filip Grusz předvedl praktickou ukázku vstupu do systému podávání žádostí a upozornil na některé skutečnosti, na které by žadatelé neměli zapomenout:

  • školy zřizované krajem musí zadat účet kraje zřízený u ČNB,
  • nevyplňovat žádost v programu Google Chrome,
  • nutný je elektronický podpis,
  • komunikace s MŠMT probíhá formou depeší.

Více informací najdete v přiložené prezentaci.