Podpora sebeobrany žáků na základních školách (2. kolo)

22. březen 2023
Autor/ka článku: Jana Galová
Podpora sebeobrany žáků na základních školách (2. kolo)

Zlínský kraj vyhlašuje 2. kolo Výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na podporu realizace vzdělávacích kurzů v oblasti sebeobrany a reálné sebeobrany se zaměřením na žákyně a žáky 6.–9. tříd základních škol na území Zlínského kraje. Uzávěrka příjmu žádostí je 18. 4. 2023 do 15:00 hodin.

Podporovaná aktivita

Cílem programu je podpořit realizaci vzdělávacích kurzů v oblasti sebeobrany a reálné sebeobrany se zaměřením na žáky 6.–9. tříd základních škol na území Zlínského kraje. Důvodem poskytnutí dotace je záměr zvýšit aktivní a pasivní schopnost sebeobrany na území Zlínského kraje u dotčené cílového skupiny. Účastníci kurzu se seznámí se základními principy bezpečného chování, získají schopnost vyhodnotit a správně vyřešit krizovou situaci a naučí se ovládat praktické prvky fyzické sebeobrany. V rámci uvedené poskytnuté dotace se očekává, že se u žáků podpořených škol zvýší povědomí o tom, jak se chovat v krizových situacích a současně se zvýší zájem o aktivní přístup k pohybu, zdravý způsob života a vhodné trávení volného času.

Okruh způsobilých žadatelů

Žadatelem o dotaci v Programu jsou základní školy se sídlem ve Zlínském kraji všech zřizovatelů vyjma organizací zřizovaných Zlínským krajem dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, které jsou zapsány v rejstříku škol a školských zařízení.

Aby žadatelé mohli získat dotaci, musí splňovat další podmínky, a to:

  • být přímo odpovědní za realizaci projektu, nepůsobit jako prostředník,
  • mít stabilní a dostatečné zdroje financování,
  • nesmí mít vystaven inkasní příkaz ve vztahu k jakékoliv podpoře, kterou obdrželi z veřejných prostředků, v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímž byla podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem,
  • dotace nebude poskytnuta obchodní společnosti, ve které veřejný funkcionář dle § 2, odst. 1 písm. c) z. č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Lhůta pro předložení žádosti:

  • od 22. 3. 2023 do 18. 4. 2023 do 15:00 hodin (2. kolo).

V této lhůtě je nutné žádost doručit jedním z níže uvedených způsobů:

  1. poštou na adresu: Zlínský kraj, Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, třída T. Bati 21, 761 90 Zlín;
  2. osobně prostřednictvím podatelny Krajského úřadu Zlínského kraje nebo Odboru školství, mládeže a sportu;
  3. prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky Zlínského kraje: scsbwku).

Kontaktní osoby

Dotazy k odborným i administrativním záležitostem:

Mgr. Radim Sukop, email: radim.sukop@kr-zlinsky.cz, tel: 577 043 744
Ing. Tomáš Duda, e-mail: tomas.duda@kr-zlinsky.cz, tel: 577 043 748

Plné znění programu, vzor žádosti a další dokumenty jsou k dispozici na stránkách Zlínského kraje v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.