Podpora rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v České republice na rok 2021

2. prosinec 2020
Dotace a granty
Autor/ka článku: MŠMT
Podpora rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v České republice na rok 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo dne 24. listopadu 2020 výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace „Podpora rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v České republice na rok 2021“  (č.j. MSMT-37659/2020-1) na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Účelem výzvy je podpořit rozvoj dvojjazyčného vzdělávání na středních školách vycházející z uzavřených resortních mezinárodních smluv Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Oprávněným žadatelem o dotaci v rámci této výzvy je právnická osoba vykonávající činnost střední školy, která je zapsaná ve školském rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, poskytující výuku v českém a španělském nebo českém a francouzském vyučovacím jazyce podle školního vzdělávacího programu zpracovaného na základě Rámcového vzdělávacího programu pro dvojjazyčná gymnázia (RVP DG), a zároveň která uzavřela s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy smlouvu o dlouhodobé spolupráci v oblasti podpory rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v České republice.

Žádost podává ředitel střední školy, případně zmocněný zástupce, datovou zprávou (k rukám ředitele odboru mezinárodních vztahů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy) nebo v listinné podobě. V listinné podobě musí být žádost doručena na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor mezinárodních vztahů, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1.

Žádost se podává výlučně na formuláři uvedeném v příloze č. 1 této výzvy (viz níže), jejíž nedílnou součástí je:

  1. výpočet dotace (viz část 3 Formuláře žádosti o poskytnutí dotace);
  2. čestné prohlášení o existenci či neexistenci dluhu vůči státnímu rozpočtu (viz část 4 Formuláře žádosti o poskytnutí dotace);
  3. přílohy k žádosti:
  • právní titul, na jehož základě zahraniční učitel vykonává vzdělávací činnost u žadatele, například prostá kopie pracovní smlouvy;
  • právní titul, na jehož základě je zajištěno ubytování pro zahraniční učitele;
  • doklad o vlastnictví bankovního účtu.

Žádosti se podávají do 31. 12. 2020 včetně.

Hodnocení žádostí bude pouze formální, věcné hodnocení bude nahrazeno výpočtem, viz čl. VIII Výzvy. Formální hodnocení provede věcný útvar – odbor mezinárodních vztahů. Komise vzhledem k výše uvedenému nebude ustavena. Formuláře a text výzvy jsou k dispozici ke stažení níže.