Poděkování za spolupráci

24. červen 2022
Management
Autor/ka článku: Stanislav Minařík
Poděkování za spolupráci

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,

blíží se konec školního roku 2021/2022, který se bezesporu velmi neblaze zapíše v kontextu celosvětového dění do jeho novodobé paměti. Ještě neutichla bolest a nestačily vymizet úzkosti a obavy z toho, co nám všem přinesla zatím zcela neukončená covidová pandemie, a přišla situace nová. Nečekaná a pro mnohé z nás nepředstavitelná válka, válka na Ukrajině.

Obě tyto situace, i když každá s jiným dopadem, výrazně ovlivňovaly nejenom naše životy, ale i činnost škol a školských zařízení v tomto školním roce. Nové úkoly, pocity a stav mysli žáků a studentů, vedení jednotlivých institucí, celé pedagogické i nepedagogické veřejnosti a v neposlední řadě také veřejnosti rodičovské určovaly velmi významně průběh i kvalitu výchovně vzdělávacích procesů.

Dovolte mi, abych Vám všem projevil úctu za to, jak jste to všechno zvládli a poděkoval Vám za Vaše úsilí a snahu pomáhat a dělat věci tak, aby se i v této nelehké době nevytrácela ze života nás všech ta nejvyšší ctnost – lidskost.

I my, zde na odboru školství, jsme plnili úkoly pro nás nové, často ve zrychleném tempu a usilovali jsme o to, abychom v této pro Vás i pro nás nelehké situaci spíše pomáhali.

I když jsem si tuto chvíli, kdy Vám po dvaadvaceti letech práce pro Zlínský kraj poděkuji za spolupráci, za vzájemné si naslouchání, za mnohé krásné chvíle s Vámi prožité, za hledání řešení v situacích, kdy se naše názory rozcházely, představoval mnohem radostněji, není tomu tak. Přesto všechno svůj plán přejít do jiné etapy života, který jsem vedení kraje oznámil koncem února tohoto roku, dokončím.

Pro školství jsem pracoval celých 42 let, z toho 22 let ve službách Zlínského kraje. Od 1. 9. 2022 nastoupí nově do pozice vedoucího odboru školství, mládeže a sportu KÚ Zlínského kraje Mgr. Lubomír Doležel a já pevně věřím, že bude pro Vás dobrým partnerem, stejně tak jako Vy pro něho.

Závěrem mi dovolte popřát Vám všem radost a dobrý pocit z práce, kterou vykonáváte, hodně krásných a úspěšných dnů, pevné zdraví a toliko potřebné štěstí.

S úctou a srdečným pozdravením

Stanislav Minařík