Plán aktivit a akcí pro školy v projektu IKAP II na rok 2023

12. leden 2023
Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání II
Autor/ka článku: Andrea Vorlová
Plán aktivit a akcí pro školy v projektu IKAP II na rok 2023

V roce 2023 nabízí školám projekt IKAP II širokou nabídku aktivit, akcí a služeb, které jsou určeny zejména pedagogům, žákům a v některých aktivitách i širší odborné veřejnosti, včetně rodičů a partnerů škol a školských zařízení na území Zlínského kraje.

Polytechnické vzdělávání

I nadále bude pokračovat podpora polytechnického vzdělávání formou

 • vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ, SŠ – předpokládaný počet 44 vzdělávacích aktivit
 • realizace aktivit polytechnického vzdělávání pro děti a žáky – předpokládaný počet 168 aktivit
 • podpora a popularizace polytechnického vzdělávání prostřednictvím aplikace ROSTEM2050, což je jednotná databáze sdružující aktivity podporující polytechnické vzdělávání napříč celým ZK

Realizuje celkem 25 organizací, z toho 18 SŠ, Hvězdárna Valašské Meziříčí, 5 zástupců Místních akčních plánů a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

Podpora rozvoje gramotností

Do konce projektu budou stále realizovány aktivity na podporu rozvoje gramotností.

 • Matematická gramotnost – proběhne vzdělávání pro pedagogické pracovníky SŠ a studentů učitelství a učitelů 1. stupně ZŠ, online soutěž třídních kolektivů 2. st. ZŠ a SŠ, soutěž pro týmy žáků 4. a 5. tříd. Podpora matematiky formou šifrovací hry Procházky s MaZlíKem a webu Matematické Digihry.

Realizuje Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

 • Čtenářská gramotnost – vzdělávání pedagogických pracovníků, knihovníků a odborné veřejnosti (min. 5 workshopů a Ladění), realizace 3 filmových workshopů pro žáky ZŠ, realizace 2 autorských čtení pro žáky SŠ.

Realizuje Střední odborná škola Luhačovice.

 • Digitální gramotnost – zpracování 420 digitálních výukových hodin (z celkového počtu 840), závěrečná prezentace aktivity.

Realizuje Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov.

Podpora rovných příležitostí

Podpora rovných příležitostí je v projektu realizována formou

–     Podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků – bude pokračovat mapování a poradenství v oblasti nadání na zapojených školách, dále bude pokračovat realizace doplňkových aktivit UTB pro nadané žáky na 5 odborných pracovištích UTB. V rámci péče o nadané žáky bude probíhat také volnočasový kroužek zaměřený na matematickou gramotnost.

Realizuje Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

 • Využití šachů k podpoře rovných příležitostí ve vzdělávání – bude pokračovat šachové vzdělávání pro pedagogické pracovníky MŠ, individuální vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ/MŠ a realizace šachových kroužků pro žáky 1. stupně ZŠ – celkem bude realizováno 5 šachových kroužků na 4 ZŠ.

Realizuje Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ a SŠ Zlínského kraje v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb žáků – bude realizováno cca 33 odborných seminářů a 2 vzdělávací programy, které budou zaměřeny na zvyšování odborných kompetencí pedagogických pracovníků škol ZK.

Realizuje Krajská pedagogicko-psychologická poradna a ZDVPP Zlín.

 • Podpora začlenění socio-ekonomicky znevýhodněných žáků v podmínkách školy – i nadále bude pokračovat podpůrná činnost Sociálně pedagogické poradny směrem k žákům, pedagogickým pracovníkům, školám a zákonným zástupcům (spolupráce probíhá s cca 17 školami ZK). V rámci aktivity Sdílení a spolupráce proběhnou také 3 setkání platformy Rovné příležitosti (termín prvního setkání je ledna) a závěrečná konference.

Realizuje Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s.

Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání a rozvoj kariérového poradenství

Do konce projektu budou stále realizovány aktivity zaměřené na prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání a rozvoj kariérového poradenství, a to prostřednictvím

 • Centrum kariérového poradenství – CKP
  • implementace a vyhodnocení opatření k prevenci předčasných odchodů – nástroj QUOVADIS?2022, metoda SAFE ARRIVAL
  • metodická podpora – vytvoření metodiky Safe Arrival 2022 včetně metodických postupů, Sborník pracovních listů pro kariérové poradenství, skupinové/individuální konzultace k předčasným odchodům ze vzdělávání a rozvoji kariérového poradenství na školách
  • 2 vzdělávací akce z oblasti kariérového poradenství
  • přípravný kurz pro složení zkoušky profesní kvalifikace Kariérový poradce/Kariérová poradkyně
  • šetření profesní orientace žáků nejvyšších ročníků ZŠ a SŠ

Realizuje Zlínský kraj.

 • Akce pro veřejnost na podporu kariérového poradenství – celkem bude zrealizováno 12 akcí:
  • Inspirace středoškolákům s cílem motivovat žáky 2. a 3. ročníků gymnázií v reálném pracovním prostředí k rozhodnutí o svém budoucím profesním směřování;
  • Girls Day pro podporu většího zapojení a informovanosti dívek o STEM profesích,
  • Konference pro kariérové a výchovné poradce zprostředkovává aktuální informace o pracovních příležitostech, podmínkách i potřebných dovednostech absolventů pro přijetí na pracovní pozici u zaměstnavatelů ve Zlínském kraji
  • Technické jarmarky přiblíží v 6 městech žákům 7. až 9. tříd základních škol reálné pracovní prostředí u regionálních zaměstnavatelů, seznám žáky se studijními obory středních škol ve vazbě na představované možnosti trhu práce v regionu
  • Veletrh práce a vzdělávání Zlín a Kroměříž je určen pro žáky ZŠ, SŠ, rodiče i odbornou veřejnost, kde se představují střední školy i zaměstnavatelé z regionu.

Realizuje Krajská hospodářská komora Zlínského kraje.

Zvýšení kvality vzdělávání budoucích pedagogických pracovníků

I nadále budou realizovány aktivity zaměřené na zvýšení kvality vzdělávání budoucích pedagogických pracovníků.

 • bude pokračovat činnost Metodického centra praxe, které poskytuje komplexní materiální a metodickou podporu všem cílovým skupinám
 • postupná tvorba vzdělávacích modulů (vzdělávacích programů s metodikou)
 • provoz e-platformy, na kterou jsou průběžně vkládány metodické a studijní materiály ze vzdělávacích aktivit, určené pro cílovou skupinu
 • proběhne realizace cca 12 vzdělávacích aktivit
 • v rámci aktivity Sdílení a spolupráce proběhne cca 5 kulatých stolů zaměřených na sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, také proběhne závěrečná konference projektu

Realizuje VOŠPS a SPgŠ Kroměříž.

Sborovna – Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků a pracovníků ve vzdělávání ve Zlínském kraji

Do konce projektu zbývá zorganizovat min. 19 setkání s možností až 30 setkání dle aktuální potřeb pedagogů. Tato budou realizována v rámci následujících sekcí:

 • Asistenti pedagoga,
 • Kariérové poradenství,
 • Speciální pedagogové,
 • Speciální školy,
 • Školní psychologové,
 • Školská poradenská zařízení,
 • Pedagogové volného času,
 • Zástupci ředitele.

Realizuje Zlínský kraj.

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Pokračující podpora podnikavosti, iniciativy a kreativity na zapojených SŠ.

 • bude pokračovat realizace 2. běhu kurzu Podnikatelská akademie na SŠ a 2. běhu Zážitkového kurzu kreativity a podnikavosti pro SŠ na pilotních školách (celkem 8 škol)
 • proběhne závěrečné vyhodnocení aktivit, sdílení zkušeností zapojených pedagogů a doporučení pro další využití na jiných školách
 • zpracování metodiky k Zážitkovému kurzu kreativity a podnikavosti pro SŠ

Realizuje Zlínský kraj.

Aktivity SŠ – Šablony

V realizaci pokračuje 9 středních škol z celkových zapojených 17 škol. V roce 2023 budou realizovány následující šablony:

 • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Koordinátor spolupráce škol a zaměstnavatele
 • Zapojení odborníka z praxe do výuky
 • Personální podpora školní kariérový poradce
 • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů

Realizace min. 300 jednotek.

Zde naleznete Přehled plánovaných termínů akcí projektu IKAP II pro pedagogické pracovníky a další nabídku pro školy včetně aktivit pro žáky a odbornou veřejnost.

Na realizaci aktivit projektu se podílí Zlínský kraj a 44 partnerských organizací a subjektů. Seznam partnerů projektu IKAP II.

Konkrétní přehled aktivit a termínů, které jsou realizovány v aktivitě Polytechnického vzdělávání, Vám poskytneme na vyžádání. V případě dotazů ke konkrétním aktivitám nás můžete oslovit na uvedených kontaktech.