Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Soutěž Frankofonie 2019

Soutěž Frankofonie 2019 je pořádána pro žákyně a žáky učící se francouzský jazyk v základních a středních školách v České republice s cílem podpořit jejich znalosti o historii, geografii, kultuře a umění frankofonních zemí a jejich vzájemných vazbách. Soutěž společně pořádají Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Francouzský institut, Velvyslanectví Francouzské republiky v Praze, velvyslanectví frankofonních zemí v ČR a Národní institut pro další vzdělávání v rámci Dnů Frankofonie


Tematické zaměření soutěže

Mezinárodní organizace Frankofonie (OIF) v Paříži vyhlašuje každoročně deset výrazů používaných v jednotlivých frankofonních zemích, které vytvářejí základ tematického zaměření příslušného ročníku soutěže. Pro rok 2019 byly vyhlášeny následující výrazy:

Arabesque, composer, coquille, cursif/-ive, gribouillis, logogramme, phylactère, rébus, signe, tracé.

Podrobnější popis významu vyhlášených výrazů naleznete na: www.dismoidixmots.culture.fr/ressources/depliant-2018-2019


Podmínky soutěže

Soutěž Frankofonie je ve školním roce 2018/2019 pořádána pro žáky základních a středních škol s výukou francouzského jazyka ve dvou soutěžních kategoriích:

 

Kategorie ZŠ je výtvarného zaměření. Je určena jednotlivcům, žákům ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Probíhá na úrovni školního a ústředního (celostátního) kola za následujících podmínek:

  • Žáci předkládají výtvarnou práci (kresbu, malbu, fotografii, koláž) ve formátu maximálně A3
  • Ve výtvarné práci musí být zobrazen význam alespoň jednoho z deseti výrazů vyhlášených pro aktuální ročník soutěže Mezinárodní organizací Frankofonie 2019.
  • Na zadní straně výtvarné práce (případně na připojeném listu) uvede soutěžící krátký text ve francouzském jazyce v rozsahu max. 3 vět, kterým popíše/vysvětlí jeden vybraný a ve výtvarné práci zobrazený výraz vyhlášený pro aktuální ročník Mezinárodní organizací Frankofonie.
  • Každá soutěžní práce musí být označena jménem a příjmením autora, názvem a adresou školy, kontaktem na vyučujícího, se kterým bude vedena případná další komunikace.
  • K práci musí být přiložena vytištěná přihláška s podpisem žáka a zákonného zástupce se souhlasem účasti, přihlášku si žáci stáhnou na adrese: http://talentovani.cz/prihlasky

Přihláška bude otevřena od 1. února 2019.

Do celostátního kola postupuje z jedné školy maximálně 7 výtvarných prací.

Výtvarné práce a krátký text zašle škola včetně vytištěných přihlášek nejpozději do 25. února 2019 (termín dodání do NIDV) na adresu: Národní institut pro další vzdělávání, Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1, odd. Talentcentrum. Obálka bude označena „Soutěž FRANKOFONIE 2019".

 

Kategorie SŠ je určena pro žáky všech typů středních škol s výukou francouzského jazyka. Soutěž probíhá na úrovni školního a ústředního (celostátního kola).

Studenti předkládají video, které musí vyjadřovat alespoň dva z deseti výrazů vyhlášených pro rok 2019 Mezinárodní organizací Frankofonie.

Vlastní video umístí autor do elektronické přihlášky na http://talentovani.cz/prihlasky, která bude otevřena od 1. února 2019. Uzávěrka pro přihlášení a vložení videa je 25. února 2019. Každý autor vkládá pouze jedno video.

Kapacita pro nahrání videa je do 1 GB, podporované formáty videa jsou .AVI, .MP4

Do celostátního kola postupuje z jedné školy maximálně 7 videí.

Video musí být natočeno pouze jedním autorem v délce max. 2 minut. Může být natočeno mobilem, nebo kamerou. Musí být ale natočeno tak, aby jeho technická kvalita (obraz, zvuk) umožňovala zhlédnutí a posouzení videa odbornou hodnotící komisí. Video může být doplněno hudebním a slovním doprovodem. Slovní doprovod musí být ve francouzském jazyce.

Odborná komise bude hodnotit

  • Obsah videa – vyjádření alespoň dvou výrazů vyhlášených Mezinárodní organizací Frankofonie 2019
  • Uměleckou stránku videa – nápad, kreativitu, originalitu provedení
  • Jazykovou úroveň případného slovního doprovodu (gramatika, výslovnost).

Účastí v soutěži autor videa souhlasí s podmínkami soutěže. Video musí být natočeno pouze jednou osobou. Délka videa nesmí přesáhnout 2 minuty. Účast v soutěži předpokládá souhlas všech osob, které se mohou ve videu objevit, stejně jako souhlas autora videa s poskytnutím nevýhradní licence/sublicence k nekomerčnímu užití díla dle par. 12 a násl. Autorského zákona, tj. uděluje souhlas k využití videa organizátory soutěže při prezentaci soutěže nejen na internetu. Tato licence/sublicence je poskytována bezúplatně bez teritoriálního, časového a množstevního omezení. Autor tímto zároveň prohlašuje, že je majitelem autorských či licenčních práv k zaslanému videu a je plně oprávněn jej poskytnout. V případě využití k propagaci budou videa označena ze strany organizátorů jménem autora.

 

Termíny soutěže pro obě kategorie

Otevření elektronické přihlášky: 1. února 2019

Uzávěrka pro přihlášení, doručení výtvarných prací a vložení videa: 25. února 2019

Zasedání poroty pro vyhodnocení výtvarných prací a videí: do 6. března 2019

Vyhlášení výsledků soutěže a slavnostní předání cen v sídle Ministerstva zahraničních věcí v Černínském paláci v Praze se bude konat ve druhé polovině března 2019 (termín bude upřesněn). 


Kontaktní osoba
Ing. Miroslava Fatková
Národní institut pro další vzdělávání
Talentcentrum, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1
tel.: 222 122 210, 733 125 984,e-mail: fatkova@nidv.cz, www.talentovani.cz; www.nidv.cz

Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová