Otevření Sociálně pedagogické poradny – pomoc pro rodiče, žáky a pedagogické pracovníky

27. březen 2021
Pedagogové
Autor/ka článku: Jaroslava Pavlíčková
Otevření Sociálně pedagogické poradny – pomoc pro rodiče, žáky a pedagogické pracovníky

Vzhledem k situaci, která nás v současné době ovládá a omezuje, se čím dál častěji ve společnosti objevují a budou objevovat různé faktory, které ztěžují práci pedagogické profese, a také i situaci rodin. Ta bezprostředně může ovlivňovat zdárný vývoj dětí ve vzdělávání, neméně tak i vzdělávací proces pedagogických pracovníků ve školách.

V rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, který je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, se jednou z priorit Odboru školství, mládeže a sportu Zlínského kraje stala podpora začlenění socio-ekonomicky znevýhodněných žáků v podmínkách školy. Problematiku vyzvedává i aktuálnost dění ve společnosti.

Jednou z praktických možností se stává zřízení Sociálně pedagogické poradny na území Zlínského kraje, která bude vedena Azylovým domem pro ženy a matky s dětmi o.p.s.  Díky zkušenostem a praxi s terénní prací s rodinami s dětmi, chce  navázat na práci školních poradenských pracovišť, a to směrem k žákům, zákonným zástupcům i pedagogickým pracovníkům. Účelem je poskytnout ve školním prostředí základních a středních škol praktická podpůrná a efektivní opatření všem zúčastněným aktérům a věnovat se včasné prevenci a identifikaci problémů u žáků ohrožených školním neúspěchem.

Intenzivní spolupráci chce poradna při budování školního wellbeingu a rovného přístupu ke vzdělávání navázat s 15 školami ve Zlínském kraji.

Konkrétně nabízíme:

  • mediaci při obtížné komunikaci mezi školou a rodinou,
  • realizaci případových konferencí pro potřeby školy,
  • podporu při začleňování osobnostní, sociální výchovy a multikulturní výchovy do vzdělávacího procesu /vedení třídnických hodin, komunitních kruhů apod./,
  • pomoc a podporu škole s preventivními a adaptačními programy a programy interkulturní výchovy,
  • pomoc a podporu při reintegraci dětí do vzdělávacího procesu,
  • pomoc při zprostředkování doučování dětem,
  • podporu a poradenství žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodinám v obtížné životní situaci, zejména s ohledem na zajištění vzdělávacích potřeb,
  • koučink a podpůrná setkávání pedagogických pracovníků individuálně i skupinově,
  • pomoc při síťování pedagogických pracovníků a pracovníků dalších pomáhajících profesí,
  • skupinové setkávání pro rodiče.

Poradenskou činnost bude možné využít formou osobního kontaktu nebo distančně, a to na půdě školy, v domácím prostředí žáka/rodiny nebo v místě poradenského pracoviště dle potřeby a dohody. Služba bude poskytována ZDARMA.

Pro více informací o poskytování odborných služeb pro školy kontaktujte PhDr. Jaroslavu Pavlíčkovou, koordinátorku odborných aktivit, na tel. 731 428 594 nebo emailem jaroslava.pavlickova@azylovydum.cz.