Opatření obecné povahy – změna termínů přijímacího řízení

16. březen 2021
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michla Duda
Opatření obecné povahy – změna termínů přijímacího řízení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), stanovuje nové termíny pro konání přijímacího řízení.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 15. března 2021.

Zdroj: MŠMT