Opatření obecné povahy – přijímací zkoušky – dodatek

7. duben 2021
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michal Duda
Opatření obecné povahy – přijímací zkoušky – dodatek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. b) a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), určuje:

Dodatek k opatření obecné povahy k přijímacímu řízení na střední školu upravuje povinnost informovat o testování a omlouvání z řádného termínu.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 6. dubna 2021.

Zdroj: MŠMT