Opatření obecné povahy – přijímací řízení – dodatek

10. květen 2021
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michal Duda
Opatření obecné povahy – přijímací řízení – dodatek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. b) a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává Dodatek k opatření obecné povahy k přijímacímu řízení na střední školu, který stanovuje možnost účasti na náhradním termínu uchazečům, kteří se z jakéhokoli důvodu neúčastnili obou termínů JPZ na jedné škole, a dále stanovuje možnost zpětvzetí zápisového lístku v případě účasti na náhradním termínu přijímacích zkoušek.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dne 7. 5. 2021.

Zdroj: MŠMT

Soubory ke stažení