Opatření obecné povahy – posun termínů talentových zkoušek pro gymnázia se sportovní přípravou

16. březen 2021
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michla Duda
Opatření obecné povahy – posun termínů talentových zkoušek pro gymnázia se sportovní přípravou

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), stanovuje možnost ředitelům gymnázií se sportovní přípravou změnit termíny talentových zkoušek.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 15. března 2021.

Zdroj: MŠMT

Soubory ke stažení