Opatření obecné povahy – posun termínu pro vydání zápisového lístku – dodatek

16. březen 2021
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michla Duda
Opatření obecné povahy – posun termínu pro vydání zápisového lístku – dodatek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), prodlužuje základním školám termín pro vydání zápisového lístku uchazečům.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 15. března 2021.

Zdroj: MŠMT