Odborné stáže a odborné praxe na MŠMT

5. březen 2024
Pro absolventy
Autor/ka článku: MŠMT ČR
Odborné stáže a odborné praxe na MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a sportu umožňuje stáže pro odbornou veřejnost a praxe pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol. Systém stáží a praxí je v souladu s filosofií otevřeného úřadu.

Co je stáž?

Je určena všem fyzickým osobám z řad široké či odborné veřejnosti. Účelem stáže je získání odborných znalostí a zkušeností z prostředí ústředního orgánu státní správy.

Co je praxe?

Je určena studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol. Účelem praxe je získání pracovních návyků, dovedností a praktických zkušeností v rámci rámcových vzdělávacích programů vydaných pro příslušný obor vzdělání, příp. akreditovaných vzdělávacích programů.

Kde se stáže či praxe vykonávají?

Stáže a praxe probíhají napříč níže uvedenými sekcemi ministerstva, v různé formě a za určených podmínek:

  • Sekce ekonomická a legislativní
  • Sekce vzdělávání a mládeže
  • Sekce vysokého školství, vědy a výzkumu
  • Sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF
  • Sekce informatiky, statistiky a analýz
  • Sekce státního tajemníka

Pro konkrétní představu doporučujeme nahlédnout do organizační struktury ministerstva, kde jsou k nalezení jednotlivé odbory a oddělení. V příloze Organizačního řádu MŠMT lze dohledat i konkrétní náplň činností všech útvarů na ministerstvu.

Jak stáže a praxe probíhají?

Průběh stáže či praxe má ve většině případů podobu praktické asistence při zajišťování chodu agendy daného útvaru ministerstva, v němž je stáž nebo praxe vykonávána. Každý stážista či praktikant má k dispozici svého mentora, aby na vykonávanou práci nebyl sám a aby měl možnost rozvíjet své schopnosti a možnosti v rámci svého profesního života. Z toho důvodu jsou hlavními předpoklady komunikativnost, pečlivost a spolehlivost. Detailní podoba a průběh stáže či praxe se vždy vyjasní dle individuálního plánu uchazeče, aby vyhovoval oběma stranám, a to zejména v otázkách časového rozpětí výkonu stáže či praxe.

Nedílnou součástí poslední fáze stáže nebo praxe je i její vyhodnocení. Mentor poskytne po ukončení stáže či praxe zpětnou vazbu stážistovi či praktikantovi ve formě vyhodnocení výkonu odborné stáže či praxe. Na konkrétní podobě a obsahových náležitostech tohoto vyhodnocení je možné se individuálně dohodnout. Takové vyhodnocení může být cennou přílohou životopisu v případě zájmu o zaměstnání nejen ve státní správě.

Co za stáž či praxi dostanete?

Odborná stáž či praxe se vykonává především v bezúplatné formě. Ve výjimečných případech je zde i možnost uzavření dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Ve všech případech se však ti, kteří u nás stáž nebo praxi vykonají, mohou těšit z nabytých zkušeností a dovedností z prostředí státní správy, z nových kontaktů a sociálních vazeb s kolegy a především z příjemného pocitu z dobře vykonané práce. V některých případech se dokonce ze stážistů či praktikantů stávají budoucí zaměstnanci ministerstva.

Jak o stáž či praxi zažádat?

V případě zájmu o výkon odborné stáže či praxe je zapotřebí dodat vyplněné a podepsané dokumenty (viz níže) a životopis v digitální či analogové podobě elektronicky na staze@msmt.cz nebo na níže uvedenou adresu.

Mgr. Jan Kryštof, DiS. nebo Ing. Lucie Capoušková
Oddělení státní služby, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Obálku (příp. předmět e-mailu) označte jako STÁŽ – název konkrétního úseku, pakliže jej znáte např. z rubriky volných pracovních míst na našem webu nebo z organizační struktury. Pokud však nemáte ponětí, na jakém úseku chcete stáž či praxi vykonávat, sami posoudíme, kam Vás umístíme na základě zaslaných informací. V dohledné době Vás bude kontaktovat pověřená osoba z oddělení státní služby, která zajistí potřebné kroky pro realizaci pohovoru a vlastní stáže či praxe samotné.

 

Zdroj: MŠMT ČR