O projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II

1. září 2022
O projektu
Autor/ka článku: Andrea Vorlová
O projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II

1. ledna 2021 byl spuštěn projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II. S rozpočtem více než 200 milionů Kč bude do 30. listopadu 2023 probíhat realizace 8 klíčových aktivit včetně 16 podaktivit prostřednictvím 44 partnerských organizací.

Projekt je zaměřen na intervence naplánované v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje vedoucí ke zkvalitnění poskytovaného vzdělávání ve školách ve Zlínském kraji.

Důraz je kladen na podporu pedagogických pracovníků zejména formou vzdělávání, síťování, sdílení, předávání zkušeností a na zvýšení kvality odborného vzdělávání a podnícení zájmu dětí a žáků o polytechnické obory a jejich studium cestou spolupráce mezi mateřskými, základními, středními, vyššími odbornými a vysokými školami v regionu.

Další oblastí, na kterou je projekt zaměřen, je kariérové poradenství a jeho rozšíření o nástroje eliminující předčasné odchody žáků ze vzdělávání za účelem lepšího uplatnění absolventů škol na trhu práce. Nedílnou součástí projektu je podpora rovných příležitostí ve vzdělávání, zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti digitálních technologií a jejich využívání ve výuce, podpora rozvoje gramotností, zvýšení kvality vzdělávání budoucích pedagogických pracovníků či podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě.

Klíčové aktivity a realizátoři/partneři projektu

„Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Polytechnické vzdělávání

 • Rozvoj vzdělávacích kompetencí pedagogických pracovníků MŠ/ZŠ/SŠ – realizuje Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a 9 realizátorů MAP či jejich zástupců
 • Aktivity polytechnického vzdělávání pro děti a žáky – realizuje 18 středních škol ZK a Hvězdárna Valašské Meziříčí
 • „POLY univerzita“- realizuje Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Podpora rozvoje gramotností

 • Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti – realizuje Střední odborná škola Luhačovice
 • Podpora rozvoje matematické gramotnosti – realizuje Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Digitální škola – realizuje Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov

Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání

 • Podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků – realizuje Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Využití šachů k podpoře rovných příležitostí ve vzdělávání – realizuje Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ a SŠ Zlínského kraje v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb žáků – realizuje Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín
 • Podpora začlenění socio-ekonomicky znevýhodněných žáků v podmínkách školy – realizuje Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.
 • Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání a rozvoj kariérového poradenství
 • Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání a rozvoj kariérového poradenství – realizuje Zlínský kraj
 • Akce pro veřejnost na podporu kariérového poradenství – realizuje Krajská hospodářská komora Zlínského kraje

Zvýšení kvality vzdělávání budoucích pedagogických pracovníků

 • Zvýšení kvality vzdělávání budoucích pedagogických pracovníků – Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků a pracovníků ve vzdělávání ve Zlínském kraji

 • Sborovna – realizuje Zlínský kraj

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

 • Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě – realizuje Zlínský kraj

Aktivity SŠ – Šablony

 • Aktivity SŠ – Šablony – realizuje 17 středních škol ZK