Novinky ve školním roce 2020/2021

31. srpen 2020
Aktuality
Autor/ka článku: MŠMT
Novinky ve školním roce 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydalo přehled novinek pro nadcházející školní rok 2020/2021.

Statistiky počtu žáků (jedná se o odhady, přesná data budou až po vyhodnocení sběru dat k 30. 9. 2020)

 Základní školy

 • Na základní školy bude docházet přibližně 961,2 tis. žáků (což je o 8,3 tis. více než v minulém školním roce), z toho 554,1 tis. na 1. stupeň a 407,1 tis. na 2. stupeň základních škol.
 • Do 1. ročníků nastoupí 107,8 tis. nových žáků (asi o 1,2 tis. více než v minulém školním roce) a na víceletá gymnázia a konzervatoře odejde cca 9,0 % ze žáků 5. (resp. 7.) ročníků základních škol.

Střední školy

 • Na středních školách se bude vzdělávat v denní formě vzdělávání cca 408,5 tis. žáků (to je o 9,9 tis. více než v minulém školním roce).
 • Na gymnáziích se bude vzdělávat 132,0 tis. žáků (82,5 tis. v oborech víceletých gymnázií), v ostatních oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou se bude vzdělávat 184,5 tis. žáků a v oborech středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem 92,0 tis. žáků.
 • Do středních škol bude ve školním roce 2020/21 přijato asi 110,0 tis. žáků (to je asi o 5,6 tis. více než v minulém školním roce), z toho 25,0 tis. žáků bude přijato do oborů gymnázií (12,0 tis. do oborů víceletých gymnázií), do ostatních oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou bude přijato 51,0 tis. žáků a do oborů středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem bude přijato celkem 34,0 tis. žáků.
 • V minulém školním roce (2019/20) střední školu absolvovalo cca 72,5 tis. žáků (asi o 650 méně než v předchozím školním roce), z toho 21,0 tis. žáků v oborech gymnázií (9,5 tis. v oborech víceletých gymnázií), ostatní obory středního vzdělání s maturitní zkouškou absolvovalo 31,0 tis. žáků a obory středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem absolvovalo 20,5 tis. žáků.

Konzervatoře

 • Přibližně 3,7 tis. žáků se bude vzdělávat v oborech konzervatoří (standardně ukončených absolutoriem) a asi 700 žáků bude do těchto oborů přijato. Obory konzervatoří ve školním roce 2019/20 absolvovalo přibližně 300 žáků.

Pravidla pro používání mobilních telefonů ve škole

 • Ve školním nebo vnitřním řádu školy bude možné omezit nebo zakázat používání mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízení ve školách a školských zařízeních.

Změny maturitní zkoušky

 • Novelou školského zákona došlo k úpravě modelu maturitní zkoušky. Zrušila se povinnost konat 3 zkoušky ve společné části maturitní zkoušky (tj. včetně povinnosti konat zkoušku z matematiky pro žáky většiny oborů vzdělání s maturitní zkouškou), a i nadále si tedy budou žáci vybírat, zda chtějí maturovat z cizího jazyka nebo z matematiky. Písemná práce a ústní zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka (pokud si ho žák vybere ve společné části maturitní zkoušky) se stane součástí profilové (tedy školní) maturity, společná část (tedy státem zadávaná a hodnocená) se bude ve všech předmětech skládat pouze z didaktických testů. V rámci společné části maturitní zkoušky se nově zavádí nepovinná zkouška z matematiky vyšší úrovně pod názvem Matematika rozšiřující, která ještě jako zkouška Matematika+ byla některými vysokými školami využívána v rámci jejich kritérií pro přijetí. Změny začnou platit od jara 2021. Tyto změny umožní lepší zaměření „přesouvaných“ zkoušek v souladu s profilem oboru vzdělání, který si žák pro své studium zvolil.
 • Nově se také rozšiřuje okruh údajů, které se o přijímacích a maturitních zkouškách smí zveřejňovat (například srovnání výsledků mezi školami). Podobně se budou zveřejňovat také informace týkající se jednotné přijímací zkoušky.
 • V současné době je v novelizačním procesu ve vazbě na změnu maturitního modelu ve školském zákoně také prováděcí maturitní vyhláška.

Dobíhání speciální úpravy konání maturitní a závěrečné zkoušky kvůli koronaviru

 • V podzimním zkušebním období budou maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky konat jak žáci přihlášení k těmto zkouškám dle školského zákona, tak i žáci, kteří se k řádnému termínu zkoušek přihlásili v jarním zkušebním období 2020, tj. ti, kteří budou konat zkoušky i v tomto zkušebním období dle speciálního zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. Podrobnější informace o konání podzimního termínu maturitních a závěrečných zkoušek jsou zveřejněny v odkazu na webu MŠMT.

Novela vyhlášky o předškolním vzdělávání

 • Přistoupilo se ke zrušení ustanovení, které mělo podle dřívějšího plánu začít platit od 1. 9. 2020. Toto ustanovení stanovilo povinnost zaměstnat ve třídě mateřské školy, ve které se vzdělávají děti mladší 3 let, dalšího nepedagogického pracovníka – chůvu. Jelikož došlo zákonem ke zrušení povinnosti přijímat 2leté děti do mateřských škol, přistoupilo MŠMT i k této úpravě. Tam, kde přesto budou mít dvouleté děti v mateřských školách zapsané, mohou být chůvy nadále financovány z prostředků evropských fondů prostřednictvím tzv. šablon. Zachováno naopak zůstává, že se od 1. září za každé dítě mladší 3 let nejvyšší počet dětí ve třídě mateřské školy snižuje o 2 děti, nejvýše o 6 dětí. Třídy s nejmenšími dětmi proto budou méně početné.

Změny v oblasti financování školství

 • S účinností od 1.10.2020 dochází k dílčím změnám v oblasti financování regionálního školství. Je zaveden nový institut tzv. ad hoc normativu (přidělení mimořádných finančních prostředků státního rozpočtu) v průběhu kalendářního roku, který MŠMT umožní přidělit veřejným školám a školským zařízením peníze na předem určený okruh výdajů a účel. V návaznosti na to se ruší rozvojové programy, které přinášely do škol a školských zařízení a krajských úřadů nadbytečnou administrativu. Dále se rozšiřuje možnost použít finanční prostředky na ostatní neinvestiční výdaje (tzv. ONIV) i na dopravu na školní akce. Konečně se vytváří legislativní opora pro možnost normovat doplňkové pedagogické pozice „na školu“, což do budoucna umožní přidělovat státní finanční prostředky např. na školní psychology či asistenty pedagoga stabilně a cíleně se zohledněním velikosti či struktury školy.

Další dílčí změny

 • Přípravné třídy základních škol budou moci zřizovat i soukromí zřizovatelé.
 • Zkrácené studium s výučním listem bude moci absolvovat i žák, který úspěšně dokončí 4. ročník maturitního oboru (dnes tak může učinit pouze, pokud má maturitu).
 • Zřizuje se nový typ zařízení školního stravování „výdejna lesní mateřské školy“.

Vysoké školy

Zdroj: MŠMT