Nová strategická doporučení ke vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem

23. únor 2021
Společné vzdělávání
Autor/ka článku: Jana Galová
Nová strategická doporučení ke vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem

META, o. p. s. vydává již třetí systémová doporučení k zajištění rovných příležitostí ve vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Dokument zvaný Strategické cíle pro  jazykovou přípravu a rovné příležitosti pro roky 2021–2022 nabízí přehled doporučení v 11 klíčových oblastech. Věnují se tématům jazykové přípravy na všech stupních škol, dlouhodobé podpoře inkluze a rozvoji jazyka ve výuce, doporučují konkrétní úpravu zkoušek, které zásadním způsobem ovlivňují přechod na střední školu i její ukončení, a v neposlední řadě doporučují průřezová témata v podobě sběru dat, koordinace, vzdělávání a podpory pedagogů a mezioborové spolupráce.

Strategické cíle navazují na doporučení vydaná v METĚ v roce 2018 a ty dále rozvíjí. Některé z dosud vydaných doporučení se již podařilo uvést do praxe. Konkrétně se jedná o systémovou úpravu jazykové přípravy v povinném vzdělávání, která se od roku 2021 mění na základě našich doporučení. Stejně tak se podařilo prosadit i vytvoření jazykové diagnostiky a kurikula pro přípravné třídy. Reálné prosazení takto důležitých doporučení nás velmi těší a motivuje k další práci.

Současné Strategické cíle mohou být inspirací i při naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, která byla schválena v roce 2020 a kde je jedním ze dvou strategických cílů právě snižování nerovností v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a rozvoj potenciálu dětí a žáků. Strategické cíle pro jazykovou přípravu a rovné příležitosti pro roky 2021–2022 mohou klíčovým aktérům vzdělávací politiky sloužit jako vodítko při naplňování rovných příležitostí právě pro děti a žáky s migrační zkušeností. Umožní rozvinout jejich vícejazyčnost a vzdělávací potenciál, ale zároveň s tím učiní školy otevřenější, férovější a rozmanitější.

Motto aktuálních doporučení: „Škola je klíčový partner a zároveň i nástroj začleňování dětí a žáků s OMJ. K tomu potřebuje funkční systém financování, jasně definovanou legislativu, personální kapacity, kompetence a oporu ve strategických dokumentech.“

Součástí doporučení jsou i doplňující schémata, která například ukazují kompetence při zavádění a organizaci jazykové přípravy na ZŠ a před vstupem na SŠ, ale i nutné kroky při implementaci všech 11 klíčových oblastí z hlediska jednotlivých zainteresovaných aktérů.

Na webových stránkách společnosti META si můžete Strategická doporučení přečíst nebo i stáhnout.