Neudělal/a jsem maturitu

8. leden 2024
Prospěch ve škole
Autor/ka článku: Radovan Výsmek
Neudělal/a jsem maturitu

Řešení životní situace

U které části/zkoušky jste byl/a neúspěšný/á?

Pokud jste byl/a neúspěšný/á u maturitní zkoušky (kromě zkoušky společné části) můžete písemně požádat krajský úřad vašeho kraje o přezkoumání výsledku této zkoušky, a to do 20 dnů od konce období pro konání příslušné zkoušky. V případě, že byly v průběhu konání písemné práce nebo ústní zkoušky porušeny právní předpisy nebo se vyskytly závažné nedostatky, které ovlivnily výsledek zkoušky, můžete podat žádost o přezkoumání průběhu zkoušky.

Krajský úřad má na řešení vaší žádosti lhůtu 30 dnů. Rozhodnutím krajský úřad může výsledek vaší zkoušky změnit, nebo pokud zjistí, že při této zkoušce byly porušeny právní předpisy nebo se vyskytly jiné závažné nedostatky, které mohly mít vliv na řádný průběh, výsledek zkoušky zruší a nařídí opakování zkoušky; v opačném případě výsledek zkoušky potvrdí. Opakování zkoušky se koná nejpozději do 15 dnů ode dne vydání rozhodnutí, a to před zkušební komisí, kterou jmenuje krajský úřad. Opakování zkoušky profilové části maturitní zkoušky konané formou vypracování maturitní práce a její obhajobou před zkušební komisí se koná v nejbližším možném termínu (v podzimním nebo jarním zkušebním období).

Upozornění: nečekejte na vyřízení vaší žádosti a přihlaste se k opravné maturitní zkoušce! Termín pro podání přihlášky je pro podzimní zkušební období do 25. června. Rozhodnutí krajského úřadu vám může být doručeno až po tomto datu.

Pokud jste neuspěl/a u didaktického testu

Můžete písemně požádat o přezkum Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, a to do 20 dnů od konce období pro konání příslušné zkoušky. Ministerstvo vám odešle písemné vyrozumění o výsledku přezkoumání nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

Další informace k tématu

​Současná podoba maturitních zkoušek vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a z vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou. Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné a profilové.

Zkušebními předměty jsou český jazyk, cizí jazyk, matematika.

Společná část maturitní zkoušky se koná formou didaktického testu z českého jazyka a druhé zkoušky (cizí jazyk nebo matematika).

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se mohou konat formou vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí, ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí, písemné zkoušky, písemné práce, praktické zkoušky nebo kombinací dvou nebo více forem. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. Ptáte se, co dál, pokud jste maturitu neudělal/a? Abychom vám mohli poradit, je třeba rozlišit, v které části maturitní zkoušky jste nebyl/a úspěšný/á.

Pokud jste byli z některé zkoušky vyloučeni, můžete taktéž do 20 dnů od konce období pro konání příslušné zkoušky požádat o přezkoumání rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky.

Upozorňujeme, že žádost o přezkum výsledku nebo průběhu maturitní zkoušky musí být doručena místně a věcně příslušnému úřadu ve stanoveném termínu. V případě opožděného podání/doručení již tato žádost nemůže být vyřízena.

Formuláře ke stažení

Formulář žádosti je stanoven vyhláškou č. 177/2009  Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

Související legislativa

Mohlo by Vás zajímat