Nedodělal/a jsem základní školu, mohu jít na střední?

11. říjen 2023
Výběr a přijetí na školu
Autor/ka článku: Radovan Výsmek
Nedodělal/a jsem základní školu, mohu jít na střední?

Řešení životní situace

Máte splněnou povinnou školní docházku?

​Můžete být přijat/a na střední školu. Musíte však splnit podmínky přijímacího řízení a zdravotní způsobilost pro vybraný obor vzdělání, pokud je tato podmínka stanovena v kritériích pro přijetí. O přijetí uchazeče rozhoduje ředitel příslušné střední školy.

Pokud nemáte splněnou povinnou školní docházku, neukončil/a jste úspěšně základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky nebo nehodláte pokračovat ve studiu na víceletém gymnáziu, pak pokračujete dále na základní škole.

Ukončil/a jste úspěšně základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky?

​Můžete být přijat/a na střední školu, pokud jste zároveň  splnil/a podmínky pro přijetí. O přijetí uchazeče rozhoduje ředitel příslušné střední školy.

Ukončil/a jste úspěšně 5. základní školy?

Po 5. ročníku můžete být přijat/a na gymnázium nebo konzervatoř, a to:

 1. do 1. ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře,
 2. do 1. ročníku osmiletého gymnázia.

Musíte však splnit podmínky přijímacího řízení. O přijetí uchazeče rozhoduje ředitel příslušné střední školy.

Ukončil/a jste úspěšně 7. ročník základní školy?

Po 7. ročníku můžete být přijat/a do 1. ročníku šestiletého gymnázia. Musíte však splnit podmínky přijímacího řízení. O přijetí uchazeče rozhoduje ředitel příslušné střední školy.

​Další informace k tématu

​Podle platného školského zákona je školní docházka povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku (§ 36, odst. 1)
Zákon v § 59 také stanoví, že ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku.

Pokud jste tedy odchodili do školy 9 let, bez ohledu na prospěch nebo na případné opakování některého ročníku, splnili jste povinnou školní docházku a můžete se hlásit na střední školu.
Příklad: v případě opakování jednoho ročníku na prvním stupni a jednoho ročníku na druhém stupni jste po odchození 9 let v sedmé třídě, ale můžete se již hlásit na střední školu.

Související legislativa

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací nebo slovně nebo kombinací obou způsobů.

V případě použití klasifikace se výsledky vzdělávání v jednotlivých předmětech hodnotí na vysvědčení těmito stupni prospěchu:

 • 1 – výborný,
 • 2 – chvalitebný,
 • 3 – dobrý,
 • 4 – dostatečný,
 • 5 – nedostatečný.

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci 2. pololetí prospěl ze všech povinných předmětů, s výjimkou předmětů, z nichž se žák nehodnotí.

​Chování žáka se hodnotí těmito stupni:

 • 1 – velmi dobré,
 • 2 – uspokojivé,
 • 3 – neuspokojivé.

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:

 • prospěl(a) s vyznamenáním,
 • prospěl(a),
 • neprospěl(a),
 • nehodnocen(a).

Žák prospěl s vyznamenáním, jestliže není hodnocení v žádném povinném předmětu horší než 2 – chvalitebný a celkový průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1,5.

Žák prospěl, není-li hodnocen v některém povinném předmětu stupněm 5 – nedostatečný.

Žák neprospěl, je-li hodnocen v některém povinném předmětu stupněm 5 – nedostatečný nebo není-li hodnocen z některého předmětu na konci 2. pololetí.

Žák je nehodnocen, pokud není možné ho hodnotit z některého předmětu na konci 1. pololetí ani v náhradním termínu.