Na začátku něco také pokračuje…

28. srpen 2019
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Jarmila Minaříková
Na začátku něco také pokračuje…

Začíná nový školní rok 2019/2020 a my pokračujeme v  naplňování aktivit projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje” (IKAP), konkrétně ve zdárně započaté klíčové aktivitě realizované pod názvem Pedagogické kabinety.

Právě zde, v této části portálu Zkola, jste se mohli, milé kolegyně a milí kolegové, v průběhu minulého školního roku, pravidelně dozvídat o setkáních pedagogických pracovníků působících v základních a středních školách na území Zlínského kraje, konkrétně učitelů českého jazyka, biologie či přírodopisu, německého, anglického, francouzského, španělského a ruského jazyka, matematiky, fyziky, chemie a neposlední v řadě informačně komunikačních technologií.

Setkání byla připravována vedením sedmi nově vzniklých tzv. Krajských pedagogických kabinetů (PK) a účastníkům těchto setkání tak umožněno v procesu sdílení a společného vzdělávání posouvat hranice osobního i odborného rozvoje, svého vlastního i ostatních.

Možná si budete myslet, že jsme mohli chvilku počkat a nechat Vás v klidu zahájit a připravit nový školní rok se vším, co k němu patří. Projektové lhůty nám ale jinou možnost nenabízejí. Proto, prosím, nepřemýšlejme o tom, co by mohlo být jinak, kdyby mohlo…Věnujme se raději společně nové nabídce zářijových setkání. Ty jsou, tedy podle mého názoru, velmi zajímavé.

Začnu například tématem a přednášejícím v jedné ze sekcí kabinetu Český jazyk. V SOŠ Luhačovice bude 9. září 2019 učitelům středních škol přednášet tak významná osobnost, jakou je prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt.D., několikrát nominovaný na Nobelovu cenu za literaturu, světoznámý básník a faktograf. Tématem bude letošní 80. výročí od smutných událostí 17. listopadu 1939, kdy byly uzavřeny české vysoké školy a do koncentračního tábora v Sachsenhausenu odvlečeno 1200 studentů. Právě pan profesor Leikert ještě hluboko před rokem 1989 hledal poslední pamětníky žijící po celém světě a jejich výpovědi konfrontoval s archivními materiály. A právě o tom a také o tom, jak poezie zachránila život mnohým českým studentům v koncentračním táboře, o vnitřní potřebě člověka zachytit zlomové okamžiky života a o síle poezie bude první setkání středoškolských učitelů působících ve školách Zlínského kraje v PK Český jazyk.

Učitelé českého jazyka, učící v základních školách, budou 13. září ve Střední škole gastronomie a obchodu Zlín naslouchat a následně diskutovat s paní Mgr. Marcelou Hrdličkovou, Ph.D. (Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta: Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou a Masarykova univerzita, Filozofická fakulta: Ústav českého jazyka, Ústav české literatury a knihovnictví). Téma: Adolescentní čtenář a nečtenář jako výzva pro učitele.

Jak se učit cizí jazyk efektivně, jak zapojit jazykový koučink do výuky a jak přistupovat k jazykovému vzdělávání v mnohojazyčném prostředí evropských škol, o tom všem se bude povídat 5. září na společném setkání učitelů cizích jazyků působících v základních a středních školách na území Zlínského kraje. No a kde to bude? Tentokrát na Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Zlín.

V době, kdy budou učitelé českého jazyka rozmlouvat s panem profesorem Leikertem, budou středoškolští učitelé biologie a přírodopisu ve Střední škole gastronomie a obchodu ve Zlíně diskutovat o přístupech k výuce biologie v Německu, o požadavcích na učitele tamtéž, o rozdílech v pojetí českého a německého přístupu k novým metodám a formám práce ve výchovně vzdělávacím procesu. Přednášet bude Mgr. Ondřej Sucháček, který právě v Německu sám učí. Učitelé biologie a přírodopisu, učící v základních školách, se na svém setkání ve Vsetíně seznámí s badatelskou výukou. Nejenom z hlediska možností a smyslu této metody, ale také prostřednictvím praktických ukázek.

Požadavkům učitelů chemie, „propojit teorii s praxí”, jsme vyhověli díky vynikající spolupráci s firmou Continental Barum, s.r.o. Otrokovice, která nám umožnila připravit setkání obou sekcí, ZŠ i SŠ, v areálu firmy a v jejich školicím středisku. Učitelé si v tento den prohlédnou firemní laboratoře a pod vedením zkušené odbornice z hostitelské firmy budou diskutovat na téma „ Chemie v praxi”.

I fyzikové měli přání získat více znalostí a zkušeností z praxe. Proto jejich kroky povedou do firmy ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o. v Rožnově pod Radhoštěm. Tam budou diskutovat a uvidí v praxi mnohé z „příběhu o křemíku”.  Jejich teoretické znalosti doplní zaměstnanci firmy přímo z výrobního procesu.

Matematici na své společné setkání pozvali tentokráte PhDr. Jana Svobodu, psychologa, psychoterapeuta a vysokoškolského učitele, aby jim kromě informací o možnostech reagování učitele na různé krizové situace nabídl také techniky, které nejsou náročné na čas a dokáží prohloubit vztah mezi žáky, studenty a vyučujícím, a potažmo i vztah k vyučovanému předmětu. Použitelnost nabízených technik byla testována na základních a středních školách ČR a SR. Vše se uskuteční na Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Zlín 11. září 2019.

Co nemáme zatím ještě dořešeno, to jsou setkání učitelů ICT v rámci činnosti PK ICT kompetence. I na těchto setkáních se pracuje a informace zveřejníme na této stránce, v této zprávě tzv. připsáním pod text. Vedoucí sekcí rovněž osloví e-mailovou poštou ty učitele, které mají ve své databázi na základě jejich účasti na setkáních pořádaných v minulém školním roce.

Pro rychlou orientaci stručná rekapitulace:  

PK Český jazyk – sekce ZŠ – v pátek, 13. 9. 2019, Střední škola gastronomie a obchodu Zlín;
PK Český jazyk – sekce SŠ – v pondělí, 9. 9. 2019, Střední odborná škola Luhačovice;

PK Biologie/Přírodopissekce ZŠ – v pondělí, 16. 9. 2019, ZŠ Vsetín, Rokytnice 436;
PK Biologie/Přírodopissekce SŠ – v pondělí, 9. 9. 2019, Střední škola gastronomie a obchodu Zlín;

PK Cizí jazyky – sekce německý jazyk, anglický jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk – společné setkání všech sekcí – ve čtvrtek, 5. 9. 2019 – Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, učitelé ZŠ i SŠ společně;

PK Fyzika – sekce ZŠ – ve středu, 18. 9. 2019, ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm
PK Fyzika – sekce SŠ – ve středu, 18. 9. 2019, ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm

PK Matematika – sekce ZŠ a sekce SŠ společně – ve středu, 11. 9. 2019, Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín; 

PK Chemie – sekce SŠ – v pondělí, 13. 9. 2019, Continental Barum s.r.o. Otrokovice;
PK Chemie – sekce ZŠ – v pondělí, 13. 9. 2019, Continental Barum s.r.o. Otrokovice;

PK ICT kompetence – sekce ZŠ – řešíme
PK ICT kompetence – sekce SŠ – v pátek, 20. 9. 2019, Střední průmyslová škola Zlín.

Více informací k setkáním Vám podají

pro PK Český jazyk

– vedoucí kabinetu – Mgr. Hana Lavičková, Ph.D., hannalavicka@gmail.com
– vedoucí sekce ZŠ – Mgr. Andrea Chrobáková, Ph.D., chrobakova@zs-travniky.cz
– vedoucí sekce SŠ – PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D., polakova@guh.eduzk.cz 

pro PK Biologie / Přírodopis

– vedoucí kabinetu – Mgr. Pavel Daniš, pavel.danis@gfpvm.cz
– vedoucí sekce ZŠ – Mgr. Renata Horváthová,  horvathova@zskrizna.cz
– vedoucí sekce SŠ – Ing. Pavel Charvát, p.charvat@gymnazium-vk.cz 

pro PK Cizí jazyky

– vedoucí kabinetu – Mgr. Iva Volaříková, volarikova@gymzl.cz
– vedoucí sekce AJ – Mgr. Jiřina Riedlová, jirina.riedlova@mgvsetin.cz
– vedoucí sekce NJ – Mgr. Michal Kolář, kolar@guh.cz
– vedoucí sekce FJ – PhDr. Jana Bros-Svobodová, jana.bros-svobodova@gjak.cz
– vedoucí sekce RJ – Mgr. Alena Rosíková, alena.rosikova@agv.cz
– vedoucí sekce ŠJ – Mgr. Hana Martinková, martinkova@gymzl.cz

pro PK  ICT kompetence

– vedoucí kabinetu – Ing. Ludmila Nevařilová, lnevarilova@spsoa-ub.cz
– vedoucí sekce ZŠ – Ing. Jan Bartoň, jan.barton@zszachar.cz
– vedoucí sekce SŠ – Mgr. Pavel Hrnčiřík, pavel.hrncirik@mgvsetin.cz 

pro PK Matematika

– vedoucí kabinetu – Mgr. Lubomír Sedláček, Ph.D., lsedlacek@utb.cz
– vedoucí sekce ZŠ – Mgr. Jaroslava Kučová, kucova@zsstmesto.cz
– vedoucí sekce SŠ – RNDr. Eva Pomykalová, pomykalova@gymzl.cz

pro PK Fyzika

– vedoucí kabinetu – Mgr. Hana Tomášková, Ph.D.,vaskova@utb.cz
– vedoucí sekce ZŠ – Ing. Václav Hajda,  Vaclav.Hajda@seznam.cz
– vedoucí sekce SŠ – RNDr. Dagmar Kučerová, dagmarkucerova@guh.eduzk.cz

pro PK Chemie

– vedoucí kabinetu – prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc., janacova@utb.cz
– vedoucí sekce ZŠ – Mgr. Pavlína Růžičková, ruzickova@zskriby.cz
– vedoucí sekce SŠ –  Mgr. Veronika Prchlíková, vprchlikova@gjpslavicin.cz 

Přeji Vám dobré vykročení do nového školního roku 2019/2020 a těším se na další setkání s Vámi.

Jarmila Minaříková, koordinátorka odborných aktivit KA Pedagogické kabinety