Mládež a sport: aktuálně vyhlášené výzvy Zlínského kraje

23. prosinec 2020
Aktuality
Autor článku: Zlínský kraj
Mládež a sport: aktuálně vyhlášené výzvy Zlínského kraje

Zlínský kraj vyhlašuje: výzvu k podávání žádostí o podporu činnosti a rozvoje mládežnického sportu a výzvu k podávání žádostí o podporu spolkové sportovní činnosti na malých obcích. Příjem žádostí probíhá do 19. 2. 2021.

Program MaS03-21 Činnost a rozvoj mládežnického sportu

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ

Individuální sportovní odvětví – tj. přímá a systematická práce s dětmi a mládeží, soustavná příprava sportovců na sportovní akce regionálního, republikového či vrcholového charakteru a účast na těchto akcích, výchova talentovaných sportovců, apod.

sporty: aerobik, atletika, badminton, biatlon, cyklistika, fitness, golf, gymnastika, horolezectví, jachting, jezdectví, kanoistika, krasobruslení, kulturistika, kuželky, letecký sport, lukostřelba, lyžování (alpské, běh na lyžích, skoky na lyžích, snowboarding, atd.), motocyklový sport, orientační běh, plavání, potápění, ploutvové plavání, skoky na trampolíně, sportovní lezení, rybolovná technika, stolní tenis, šachy, šerm, taneční sport, tenis, triatlon, úpolové sporty (judo, karate, box, atd.), veslování, vzduchová střelba, vzpírání

Kolektivní sportovní odvětví – tj. přímá a systematická práce s dětmi a mládeží, soustavná příprava sportovních týmů či družstev na sportovní akce regionálního, republikového či vrcholového charakteru a účast na těchto akcích, výchova talentovaných sportovců, apod.

sporty: basketbal, baseball, florbal, fotbal, házená, hokejbal, kolová, lední hokej, mažoretky, národní házená, nohejbal, požární sport, rugby, softball, vodní pólo, volejbal

OKRUH ZPŮSOBILÝCH ŽADATELŮ

Spolek a pobočný spolek ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Spolek nebo pobočný spolek, který si zažádá o podporu v Programu MaS03-21 si již v jednom kalendářním roce nemůže zažádat o podporu v Programu MaS02-21.

Podmínky způsobilosti žadatele

Aby žadatelé mohli získat dotaci, musí splňovat další podmínky, a to:

  • být přímo odpovědní za realizaci projektu, nepůsobit jako prostředník
  • mít stabilní a dostatečné zdroje financování
  • nesmí mít vystaven inkasní příkaz ve vztahu k jakékoliv podpoře, kterou obdržel z veřejných prostředků, v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímž byla podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem.

Územní vymezení projektu: tato oblast podpory je určena pouze pro spolky a pobočné spolky se sídlem ve Zlínském kraji.

Termín fyzické realizace projektu: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021.

Doba realizace projektu: V době realizace projektu musí žadateli způsobilé výdaje vzniknout a být jim i současně uhrazeny.

Realizace projektu může být zahájena nejdříve dne 1. 1. 2021.

Nejzazší datum pro ukončení realizace projektu je stanoveno na 31. 1. 2022.

LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE

Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí dotace (dále jen „Žádost“) ve lhůtě: od 25. 1. 2021 do 19. 2. 2021 do 12:00 hodin.

V této lhůtě je nutné Žádost doručit jedním z níže uvedených způsobů:

a) poštou na adresu: Zlínský kraj, Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, třída T. Bati 21, 761 90 Zlín;

b) osobně prostřednictvím podatelny Krajského úřadu Zlínského kraje nebo Odboru školství, mládeže a sportu;

c) prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky Zlínského kraje: scsbwku).

Žádosti doručené po této lhůtě či doručené na jiné adresy nebudou otevřeny, budou archivovány a vyřazeny z hodnocení z důvodu nesplnění podmínek nastavených Programem.

Originální elektronické formuláře žádosti budou uvolněny k vyplňování od 25. 1. 2021 do 19. 2. 2021 do 12:00 hodin, v tomto období lze předkládat Žádosti o dotaci dle pravidel Programu.

Případným zájemcům bude v budově Krajského úřadu Zlínského kraje v pracovních dnech od 25. 1. 2021 do 19. 2. 2021 k dispozici místnost s počítačem pro zpracování a podání Žádostí (místnost č. 547, 5. etáž budovy č. 15, 14|15 Baťův institut, Vavrečkova 7040). Rezervovat využití této místnosti je možné u kontaktních osob Programu.

Podrobné informace k programu, způsobu podání žádosti a související dokumenty naleznete na stránkách Zlínského kraje v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.

 

Program MaS02-21 Podpora sportu v obcích do 2 000 obyvatel

PODPOROVANÁ AKTIVITA

Podpora spolkové sportovní činnosti na malých obcích – Podpora trenérů dětí a mládeže a materiálně technické základny pro jejich činnost (tj. přímá a systematická práce s dětmi a mládeží, soustavná příprava sportovců na sportovní akce regionálního, republikového či vrcholového charakteru, vzdělávání trenérů, pořízení sportovního vybavení, drobné opravy sportovišť a sportovních zařízení, apod.).

OKRUH ZPŮSOBILÝCH ŽADATELŮ

Spolek a pobočný spolek ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem a působící v obci nebo v místní části obce, která má maximálně 2 000 trvale žijících obyvatel a jeho členská základna od 5 do 18 let čítá minimálně 10 osob.

Spolek nebo pobočný spolek, který si zažádá o podporu v Programu MaS02-21 si již v jednom kalendářním roce nemůže zažádat o podporu v Programu MaS03-21.

Podmínky způsobilosti žadatele:

Aby žadatelé mohli získat dotaci, musí splňovat další podmínky, a to:

  • být přímo odpovědní za realizaci projektu, nepůsobit jako prostředník
  • mít stabilní a dostatečné zdroje financování
  • nesmí mít vystaven inkasní příkaz ve vztahu k jakékoliv podpoře, kterou obdrželi z veřejných prostředků, v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímž byla podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem.

Počet obyvatel obce pro účely poskytnutí dotace posuzuje dle Vyhlášky Ministerstva financí ČR o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů (dále jen „vyhláška“) účinnou k 1. 1. příslušného kalendářního roku, ve kterém je Program vyhlášen.

Územní vymezení projektu: Tato oblast podpory je určena pouze pro spolky a pobočné spolky se sídlem ve Zlínském kraji.

Termín fyzické realizace projektu: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021.

Doba realizace projektu: V době realizace projektu musí žadateli způsobilé výdaje vzniknout a být jim i současně uhrazeny.

Realizace projektu může být zahájena nejdříve dne 1. 1. 2021.

Nejzazší datum pro ukončení realizace projektu je stanoveno na 31. 1. 2022.

LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE

Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí dotace (dále jen „Žádost“) ve lhůtě: od 25. 1. 2021 do 19. 2. 2021 do 12:00 hodin.

V této lhůtě je nutné Žádost doručit:

a) poštou na adresu: Zlínský kraj, Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, třída T. Bati 21, 761 90 Zlín;

b) osobně prostřednictvím podatelny Krajského úřadu Zlínského kraje nebo Odboru školství, mládeže a sportu;

c) prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky Zlínského kraje: scsbwku).

Žádosti doručené po této lhůtě či doručené na jiné adresy nebudou otevřeny, budou archivovány a vyřazeny z hodnocení z důvodu nesplnění podmínek nastavených Programem.

Podrobné informace k programu, způsobu podání žádosti a související dokumenty naleznete na stránkách Zlínského kraje v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.