Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo nový Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Zlínského kraje

10. únor 2017
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jana Galová
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo nový Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Zlínského kraje

Zlínský kraj má schválený nový Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Zlínského kraje na období 2016-2018 (KAP). Dokument byl dne 1. února 2017 projednán a schválen Pracovní skupinou pro schvalování krajských akčních plánů Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

„Akční plán je jedním z výstupů stejnojmenného projektu, který identifikuje klíčová opatření pro rozvoj vzdělávání Zlínského kraje. Dokument stanovuje priority a jednotlivé kroky vedoucí k dosažení cílů vzdělávací politiky na území Zlínského kraje na základě potřebnosti, naléhavosti a přínosů, byl zpracován realizačním týmem KAP ve spolupráci s odborným garantem projektu P-KAP a má přispět ke zlepšení řízení škol a zvýšení kvality ve vzdělávání,” vysvětlil vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu Zlínského kraje Stanislav Minařík.

Mezi klíčovými tématy je oblast polytechnického vzdělávání, kariérového poradenství, odborného vzdělávání, spolupráce se zaměstnavateli, podnikavosti, inkluze a také podpora gramotností, ICT kompetencí a výuky cizích jazyků. Některé tyto uvedené oblasti budou podporovány také v základních, mateřských školách, neformálním a zájmovém vzdělávání. Projekt KAP má na území kraje mimo jiné umožnit plánovat, koordinovat a sledovat tematické intervence v OP VVV  a IROP, ve shodě s dlouhodobými potřebami a prioritami kraje a škol v území a s respektem k záměrům vzdělávání ČR.

Při zpracování návrhu řešení Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání vycházel realizační tým z již existujících koncepčních a strategických dokumentů na národní i krajské úrovni, z Postupů KAP a příslušných metodických listů vytvořených v rámci projektu P-KAP. Součástí celého schváleného dokumentu je Analýza potřeb v území, Analýza potřeb škol, Prioritizace potřeb na území kraje, Návrh řešení a přílohy, jejichž součástí je Rámec pro investice do infrastruktury.

Více informací najdete na krajském portále Zkola.cz v sekci Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.