Mensa ČR: pro nadané děti

20. červenec 2021
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti nadané
Autor/ka článku: Mensa ČR
Mensa ČR: pro nadané děti

Dětská Mensa je platforma pro členství nadaných dětí ve věku 5–16 let, které takto mají přístup na mensovní akce, na intranet, časopis a další výhody dospělých členů. Dětská Mensa slouží k podpoře rozvoje a vyhledávání nadaných dětí, k podpoře takto zaměřených škol a zastřešuje aktivity Mensy pro děti a mládež. Aktivity dětské Mensy jsou zaměřeny především na věkovou skupinu osob 5–19 let.

Mensa je mezinárodní společenská organizace založená roku 1946 v Oxfordu. Je to nevýdělečné apolitické sdružení nadprůměrně inteligentních lidí bez rozdílu rasy a vyznání. Jejím cílem je využití inteligence ve prospěch lidstva, ale také vytvoření stimulujícího prostředí pro své členy. Členem se může stát každý, kdo dosáhne věku 14 let a v testu inteligence, schváleném mezinárodním dozorčím psychologem Mensy International, výsledku mezi horními dvěma procenty celkové populace (na stupnici používané v České republice odpovídá IQ 130).

Typy aktivit

Mensa ČR podporuje rozvoj nadaných dětí v celé republice:

  • realizuje projekt Mensa NTC pro školky
  • spolupracuje se školami
  • zřizuje Kluby nadaných dětí
  • realizuje soutěž Logická olympiáda
  • je zřizovatelem gymnázia pro nadané děti v Praze
  • poskytuje informace a tipy v oblasti nadaných dětí

Mensa pro školky – NTC Learning System

Od roku 2009 implementuje Mensa v České republice projekt nazvaný Mensa NTC Learning System – projekt rozvoje rozumových schopností dětí v předškolním věku. Jedná se o systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, které mají vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku. Tyto výzkumy mimo jiné poukazují na fakt, že dětský mozek zakládá 75 % všech neuronových synapsí do věku 7 let – a celých 50 % vznikne dokonce do věku 5 let. Titul „školka spolupracující s Mensou“ uděluje Mensa ČR mateřským školám, které se na celonárodní poměry nadstandardně věnují práci s nadanými dětmi. Mateřská škola musí splňovat různé podmínky, mimo jiné mít učitele proškolené v metodě Mensa NTC a prakticky metodu používat.

Podrobněji o mateřských školách a metodě NTC Learning čtěte na stránkách Mensy ČR. Na YouTube najdete ukázková videa aplikace metody.

Spolupráce se školami

Mensa propojuje školy, které se systematicky věnují podpoře nadání a talentu a jeho identifikaci. Tyto školy aktivně pracují s nadanými dětmi – ať už v rámci výuky, nebo při mimoškolních aktivitách, kde se zaměřují na rozvoj logického myšlení. Také se snaží zkvalitňovat odbornost pedagogického sboru.

Spolupracující školy se podílejí na aktivitách Mensy (dny plné her, Logická olympiáda a další) a informují žáky, jejich učitele i rodiče o aktivitách Mensy ČR. Mensa ČR zajišťuje školám metodickou pomoc, vzájemnou výměnu zkušeností, informační podporu a každý rok pořádá Konferenci Mensa pro školy. Titul „škola spolupracující s Mensou“ uděluje Mensa ČR základním a středním školám, které se na celonárodní poměry nadstandardně věnují práci s nadanými dětmi. Školy musí splňovat různé podmínky, aby mohly titul užívat, jako např. vytváření podmínek pro vzdělávání nadaných dětí. Další z podmínek je účast žáků školy na Logické olympiádě. Podrobný výčet podmínek je uveden na webových stránkách Mensy.

Kluby nadaných dětí

Mensa ČR zřizuje po celé republice kluby nadaných dětí pro děti od 6 do 15 let. Cílem je podchytit skupinu velmi nadaných dětí již v raném věku a poskytnout jim nadstandardní rozvoj a rozšiřování obzorů. Kluby spolupracují s městy a se základními školami, které poskytují pro jejich aktivity vhodné prostory. Důležitým prvkem klubu je i spolupráce s rodiči, jejichž zapojení významným způsobem rozšiřuje spektrum činnosti klubu. Četnost schůzek je zpravidla 1x za dva týdny a náplní jsou především exkurze, přednášky, aktivity rozvíjející intelektové schopnosti, odborné projekty či logické a deskové hry.

Mensa Gymnázium

Mensa gymnázium bylo založeno v roce 1993. Jedná se o jedinou střední školu v ČR zaměřenou výhradně na vzdělávání nadaných studentů. Současně je to jediné gymnázium na světě, které zřídila Mensa.

Letní Campy

Každé léto jsou připravovány letní campy pro nadané děti a mládež. Jsou organizovány především pobytové campy na jeden až dva týdny. Program a témata bývají velmi pestrá: společné setkání nadaných dětí, zábavné testy, šifry, kvízy, hlavolamy, kryptografie, funkční gramotnost, rozbor autorských textů, zlepšení slohu, tvůrčí psaní, autorské soutěže (povídka, námět), rétorika, aktivity na rozvoj debatních dovedností, přednášky, diskuze, dramatizace, role-playing, informatika (programování a počítačové hry), kreslení comicsů; promítání ANIME a ukázek z tematických filmů, Dračí doupě a další hry na hrdiny, které rozvíjejí strategii, taktiku a rétorické schopnosti, stolní deskové hry – scrabble, šachy, abalone, a jiné známé či méně známé logické hry pro rozvoj různých typů inteligence, hry v přírodě; průběžné soutěže týmů i jednotlivců o zajímavé ceny.

Logická olympiáda

Logická olympiáda je soutěž v logických úlohách určená dětem a mládeži z celé České republiky. Doplňuje spektrum aktivit určených dětem a mládeži o soutěž, ve které nerozhodují školní znalosti, ale samostatné uvažování a schopnost logického myšlení, a klade si za cíl podnítit v dětech zájem o tuto oblast. Soutěžní úlohy jsou založeny na obecných principech a pro jejich řešení nejsou potřeba žádné speciální znalosti, ale jen zdravý rozum, logika, rychlý a správný úsudek. Soutěž není vědomostní, proto v ní mohou dosáhnout vynikajících výsledků i žáci, kteří nejsou úspěšní v tradičních školních předmětech nebo pocházejí z různého sociálního a kulturního zázemí. Úspěch v soutěži pak může mít příznivý vliv na jejich integraci a motivaci. Mezi velké přínosy Logické olympiády patří vyhledávání skrytých talentů. V roce 2019 se přihlásilo přes 71 tisíc žáků z 3 249 škol.

Další aktivity a podpora

  • tematicky zaměřené články na webu v kategoriích identifikace nadání, raný věk, předškolní věk, školní vzdělávání, rozvoj mimo školu, problémy.
  • různé tipy v 9 základních oblastech: vzdělávací akce, granty a stipendia, soutěže pro děti a mládež, projekty pro nadané žáky a studenty, popularizace vědy, důležité dokumenty, doporučená literatura, zajímavé hry, odkazy na externí zdroje.
  • herní kluby Mensy (kluby jsou zaměřeny zejména na hraní deskových her. Kluby jsou otevřeny všem zájemcům o deskové a logické hry, hlavolamy, šifry a kvízy).

 

Web: http://deti.mensa.cz