Medaile MŠMT za rok 2021 převzalo 35 osobností pedagogiky

25. srpen 2021
Aktuality
Autor/ka článku: MŠMT
Medaile MŠMT za rok 2021 převzalo 35 osobností pedagogiky

Ve Valdštejnské zahradě převzalo dne 24. 8. 2021 Medaili MŠMT 35 významných osobností pedagogiky. Medaile, které jsou nejvyšším oceněním v oblasti vzdělávání a výchovy, předával ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga. Kromě medailí byly za rok 2021 uděleny třem studujícím také Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy Fair Play  za mimořádné činy sportovního charakteru v náročných životních situacích  a třem laureátkám Plaketa Františky Plamínkové za statečnost.

V době pandemie se ukázalo, jak nenahraditelná je nejen prezenční výuka jako taková, ale hlavně práce učitelek a učitelů. Kromě gratulací k ocenění vám chci také poděkovat za to, co děláte, za to, jací jste, a za to, že jste,” řekl v úvodu ministr školství Robert Plaga.

Medaile MŠMT se udělují za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou nebo uměleckou práci, dlouhodobé a vynikající působení v resortu školství nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice. Medaile se udělují ve dvou stupních, a sice 1. stupně (stříbrná) a 2. stupně (bronzová). Kandidáty a kandidátky na medaile mohou navrhovat zástupci škol, vyučující, rodiče, žáci, ale i široká veřejnost. O udělení medaile rozhoduje ministr školství na základě došlých návrhů. Autorem návrhu medaile je akademický sochař Zdeněk Kolářský, plaketu Františky Plamínkové navrhli a vyrobili na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Kamenickém Šenově.

Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy Fair Play

David Jiříček, Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, Pod Strání 1776, Vsetín

V září 2019 se ve Valašském meziříčí konalo okresní kolo přespolního běhu a došlo zde k úrazu závodníka z jiné školy. Jeho vlastní kolegové jej nechali ležet na trati, aby nepřišli o dobré umístění. Oceněný David Jiříček ale závod přerušil, zraněného se bez ohledu na umístění svého družstva ujal a dopravil jej na ošetřovnu.

Karolína Kalužová, Miriam Richtárová, Mendelova SŠ, Divadelní 138/4, Nový Jičín

Kamarádky Karolína s Miriam uviděly při cestě do školy na autobusovém nádraží v Novém Jičíně muže, který upadl, zůstal bezvládně ležet na zádech a začal se dusit. Dívky jej daly do stabilizované polohy, uvolnily mu dýchací cesty a zavolaly záchrannou službu. Její posádka po příjezdu obě dívky pochválila a konstatovala, že jejich pohotová reakce zachránila pánovi život.

Plaketa Františky Plamínkové

Věra Houdková, Blanka Pelcová, Martina Pokorová, Soukromá MŠ Tymiška, Josefův důl 22, Mladá Boleslav

Při přípravě na vánoční besídku ztratila jejich kolegyně náhle vědomí a nejevila známky života. Zavolaly proto okamžitě záchrannou službu a dle pokynů operátora prováděly až do příjezdů záchranářů resuscitaci. Své kolegyni tak zachránily život.

Seznam oceněných pedagogů Medailí MŠMT v roce 2020

Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně – za vynikající pedagogickou činnost

Mgr. Petr Curko, Základní škola Horažďovice, Blatenská 540, Horažďovice

Pan učitel má dlouhodobé úspěchy v oblasti výchovy, vzdělávání a rozvoje své školy. Jeho žáci pravidelně postupují do krajských i celorepublikových kol moha soutěží různého zaměření. Před lety získal také titul Zlatý Ámos Chemikář. Po vyhlášení nouzového stavu vytvořil na Youtube vzdělávací kanál, jehož obsah si prohlédlo přes deset tisíc žáků, rodičů i kolegů.

prof. Ing. Petr Kalenda, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Studentská 573, Pardubice

Pan profesor je děkanem Fakulty chemicko-technologické na pardubické univerzitě. Dlouhodobě propaguje chemii u žáků základních a středních škol. Založil úspěšnou celonárodní soutěž s názvem “Hledáme nejlepšího mladého chemika” a je také odborným porotcem Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež. Skrze vědecké projekty motivuje talentované žáky základních a středních škol, ale stejně tak začínající badatele.

Jitka Němcová, Kulturní zařízení města Přibyslav, Bechyňovo náměstí 45, Přibyslav

Paní učitelka v rámci své práce na základní umělecké škole vychovala již několik generací talentovaných houslistů, z nichž někteří jsou dnes profesionálními hudebníky. Doprovázela také dětský pěvecký sbor při místní mateřské škole. Organizuje Hudební slavnosti a je držitelkou hned dvou českých rekordů v kategorii nejvíc společně hrajících houslistů.

Mgr. Olga Thámová, Gymnázium J. V. Jirsíka, Fráni Šrámka 23, České Budějovice

Paní magistra je sbormistryní pěveckého sboru Mendík, který je držitelem mnoha významných ocenění ze soutěží doma i v zahraničí. Sbor pod jejím vedením také reprezentoval Českou republiku při návštěvě papeže Františka ve Vatikánu. Jako učitelka jazyků pak své žáky zábavnou formou motivuje ke studiu němčiny a jejího využití v praxi.

doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D., Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita, Jeronýmova 10, České Budějovice           

Pan docent je vedoucím katedry informatiky na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Podařilo se mu adaptovat mezinárodní soutěž Bobřík informatiky do českého prostředí. Řídí také projekt „Podpora rozvíjení informatického myšlení“, jehož výstupem jsou modelové školní vzdělávací programy pro informatiku a sada učebních materiálů od mateřských po střední školy. Je spoluautorem několika učebnic na výuku programování na ZŠ.

Mgr. František Žák, Fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Fingerova 2186, Praha

Pana učitele si jeho žáci a kolegové cení za inovativní přístup k výuce. Podle jejich slov je jeho laskavý a lidský přístup k dětem moderním ztělesněním nejlepších humanistických tradic české pedagogiky. V roce 2020 byl nominován na Zlatého Ámose. Vymyslel a vytvořil internetovou stránku Mapoun”, která motivuje děti plnit domácí úkoly.

Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně – za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost 

Libuše Bruchanovová, Základní škola, Jižní IV 1750/10, Praha 4

Paní učitelka, která letos slaví významné životní výročí, zasvětila celý život svým žákům a školství obecně. Dětem se ale věnuje i ve svém ve volném čase, a to například v organizacích Pionýr nebo Červený kříž, v rámci kterých vede dětské tábory.

Mgr. Marek Czaniecki, Patrik Ohnheiser, Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Šunychelská 463, Bohumín – Šunychl

Když se oba kolegové dozvěděli, že hromadná nákaza onemocněním covid-19 doslova ochromila provoz Dětského domova Řepiště, neváhali a společně do tohoto zařízení vyrazili. Ve spolupráci s armádou a s ostravsko-opavským biskupstvím koordinovali provoz tak, aby byla ve všech oblastech zajištěna dostatečná péče o děti, které jsou v domově umístěny.

Mgr. Eva Čapková, Dětský domov a Základní škola Vizovice, 3. května 528, Vizovice

Paní ředitelka ve svém zařízení sdružuje žáky s lehkým mentálním postižením, více vadami či autismem a snaží se pro ně neustále prostředí školy zlepšovat. Má otevřený přístup k moderním trendům a zaměřuje se na rozvoj osobností dětí a jejich uplatnění v praktickém životě. Zpracovala také materiál pro podporu orientace v běžném životě a podílela se na vzniku Asociace speciálních pedagogů.

Alena Čechová, Mateřská škola Olešnice, Olešnice 52, Turnov

Paní ředitelka má mimořádné zásluhy v organizaci a řízení venkovské mateřské školy. Neustále si prohlubuje odborné vzdělání. V dětech se snaží podporovat tradice, kamarádství, úctu k lidem a přírodě. Tento rok slaví profesní jubileum 40 let ve školství.

PaedDr. Michal Černý, Masarykova základní škola, Slavětínská 200, Praha

Kromě toho, že byl 18 let ředitelem Masarykovy základní školy v pražských Klánovicích, je to také učitel, amatérský muzikant a divadelník. Na své škole vedl divadlo, pro které psal i hry. Do výuky prosazuje moderní metody výuky a zabývá se bojem proti šikaně na školách. Oceněn je také za předávání

a obětavé sdílení profesních zkušeností a pohledu z vedení Asociace ředitelů základních škol ČR, kterou donedávna vedl.

Karel Dvořák, Střední odborné učiliště, Ohradní 57, Praha 4

Pan ředitel se dlouhodobě podílí na přípravě opatření vedoucích ke zvyšování kvality středního odborného vzdělávání, k čemuž využívá svých dlouholetých zkušeností. Jeho škola se aktivně zapojuje do projektu Podpory odborného vzdělávání na území Hlavního města Prahy, konkrétně do tzv. polytechnických hnízd, která slouží žákům základních škol k polytechnické výuce. Medaile panu řediteli náleží také za dlouhodobé sdílení profesních zkušeností a pohledu z vedení Sdružení učňovských zařízení.

prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha

Je profesorem oboru hospodářská politika a děkanem Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze. Zaměřuje se na oblast sociálně-hospodářské statistiky, národního účetnictví a lidského kapitálu. Je členem různých odborných organizací, jako jsou například Jednota českých matematiků a fyziků nebo Mezinárodní statistický institut. Působí také jako soudní znalec v oblasti statistiky.

Mgr. Milena Jabůrková, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, Praha

Je viceprezidentkou Svazu pro digitální ekonomiku a vzdělávání. Je rovněž členkou vedení IBM Central Region, kde má na starosti vztahy s veřejnou správou. Specializuje se na oblast lidských zdrojů, vzdělávání a technologického rozvoje. Svou kariéru začala v sociálních službách a jako ředitelka odboru sociálních služeb byla na Ministerstvu práce a sociálních věcí zodpovědná za reformu kvality sociálních služeb.

Mgr. Soňa Javůrková, Janáčkova konzervatoř v Ostravě, Českobratrská 958/40, Ostrava – Moravská Ostrava 

Ostravská konzervatoř pod vedením paní ředitelky poskytuje velmi kvalitní vzdělávání v oborech Umění a užitné umění. Průběh vzdělávání v odborných předmětech je Českou školní inspekcí hodnocen jako nadstandardní, čemuž odpovídají také skvělé výsledky jejích žáků a absolventů, a to i v národních a mezinárodních soutěžích.

Mgr. Jan Jiterský, Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s., Veliš 40

Před bezmála 20 lety založil pan ředitel soukromou základní školu, ze které se mu během několika málo let let podařilo vybudovat uznávanou komunitní a také kvalitní základní školu. Donedávna byl členem Rady sdružení soukromých škol Čech Moravy a Slezska. Ocenění mu náleží zejména za dlouhodobé a obětavé sdílení profesních zkušeností.

Mgr. Vladimír Kolder, Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s., Petrovice u Karviné 570

Škola, kterou vede, se kromě jiného zaměřuje na oblast celoživotního učení, a je úspěšným realizátorem řady projektů zaměřených především na rozvoj lidských zdrojů, podporu volnočasových aktivit a prevenci sociálně-patologických jevů. Jeho dlouhodobou snahou je své žáky co nejlépe připravit pro skutečný život v současné společnosti a pro svou budoucí profesní dráhu. Oceněn je také za dlouhodobé a obětavé sdílení profesních zkušeností a pohledu z vedení Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska.

Marta Kopalová, Základní škola, Linecká 43, Český Krumlov

Během své 50 leté praxe zasvětila paní učitelka svůj profesní život výchově a vzdělávání hendikepovaných dětí. Naučila děti sebeobsluze, novým dovednostem a vědomostem. Stále činná zůstává i v penzi. Její žáci, současní i bývalí, ji berou jako kamarádku, která nikdy neztrácí optimismus.

RNDr. Jiří Kuhn, Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce, Komenského 779/10, Nymburk

Vedle rozvoje své školy a angažovanosti v chodu města a Středočeského kraje se dlouhodobě zasluhuje o rozvoj školství na celorepublikové úrovni. Jako člen rady Asociace ředitelů gymnázií se aktivně podílí na tvorbě koncepčních materiálů pro rozvoj školství, jako sportovec se zasluhuje o podporu sportu ve svém kraji i škole a jako člověk se angažuje v humanitární pomoci. Je oceněn také za dlouhodobé a obětavé sdílení profesních zkušeností a pohledu z vedení Asociace ředitelů gymnázií České republiky.

Mgr. Jan Mareš, MBA, Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov, Na Průhoně 4800, Chomutov

Ve veřejné správě vlastně působí už od roku 1983. Z učitele se vypracoval až na ředitele střední školy, kterou dovedl až k systému managementu kvality ISO. Aktivity své školy významně doplňuje projektovou činností, mezinárodní spoluprací a spolupracuje na národních systémových projektech, které řeší problematiku kvality vzdělávání. Součástí jeho filosofie je i zajištění volnočasových aktivit pro své žáky. Oceněn je také za dlouhodobé a obětavé sdílení profesních zkušeností a pohledu z vedení Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání.

RNDr. Zuzana Matušková, MŠMT

Paní náměstkyně ministra školství se dlouhodobě podílí na formování vzdělávací politiky v České republice, a to ať už v oblasti regionálního školství, tak zajištění jeho financování. Na ministerstvu v minulosti působila v řadě významných pozic, zejména pak jako náměstkyně pro řízení ekonomické sekce. V posledních několika letech se významně podílela na tvorbě nového systému financování regionálního školství, který v praxi obstál na výbornou a přispěl k narovnání finančních podmínek fungování škol v České republice.

Mgr. Petra Mazancová, Gymnázium Josefa Jungmanna, Svojsíkova 1, Litoměřice

Kromě výuky na Gymnáziu Josefa Jungmanna v Litoměřicích je i předsedkyní Učitelské platformy. Jejím cílem je zlepšit podmínky nejen učitelské práce a kvality výuky, ale také to, aby žáci i studenti získávali ve školách co nejlepší vzdělání pro budoucnost. Medaile je udělena i za její dlouhodobé a obětavé sdílení profesních zkušeností.

Mgr. Věra Miklušová, Mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Za Školou 1, Ostrava-Zábřeh

Paní ředitelka celoživotně propaguje tvůrčí a inovativní přístup ke zkvalitňování podmínek předškolního vzdělávání. V roce 2016 byla v její mateřské škole otevřena třída pro 2 a 3leté děti, což bylo ze strany České školní inspekce hodnoceno jako „silná stránka školy“. V době krizového stavu byla její mateřská škola jednou z určených škol pro děti příslušníků integrovaného záchranného systému.

prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc., VŠCHT Praha, Technická 5, Praha

Je na své škole prorektorem pro strategie a rozvoj a zastává funkci předsedy Rady vysokých škol. Ve své odborné činnosti se zaměřuje na praktický aplikovaný výzkum v oblasti výroby a použití paliv pro dopravu i pro energetiku. Úzce spolupracuje s technologickou praxí a státní správou. V minulosti byl hlavním odborným garantem projektu IPN KREDO zaměřeného na tvorbu Strategie rozvoje vysokého školství do roku 2030.

Mgr. et Mgr. Daniel Prokop, Sociologický ústav AV ČR, Jilská 1, Praha

Působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy jako výzkumník a doktorand. Jako kvantitativní sociolog se zabývá mj. analýzami předškolního vzdělávání. Je autorem analýzy problémů a výzev českého vzdělávání pro nadační fond Eduzměna a spolupracuje s dalšími neziskovými organizacemi v této oblasti. Vede sociologickou výzkumnou organizaci, která se věnuje analytickým projektům zejména z oblastí vzdělávání, sociálních problémů a veřejné politiky.

Bc. Martina Raková, Mateřská škola Ostrava – Dubina, Františka Formana 251, Ostrava

Její škola uplatňuje prvky Montessori pedagogiky, muzikoterapie, dopravní a technické výchovy a velký důraz klade také na logopedickou prevenci. Paní učitelka shání aktivně dotace a granty na zvelebení školy, zapojuje se do mnoha projektů a vytváří na své škole podnětné prostředí. V době krizového stavu byla její MŠ zvolena jako tzv. určená škola pro děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému.

Miroslava Rychtářová, Základní škola a Mateřská škola Kyjovice, Kyjovice 101

Paní učitelka rozvíjí u předškolních dětí Hejného metodu a environmentální znalosti. Je lektorkou a metodičkou předškolního vzdělávání a výtvarné výchovy. Odborně vede praxe jak studentů středních, tak vysokých škol. Rovněž umělecky vzdělává děti a mládež z regionu.

Ing. Radko Sáblík, Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium, Preslova 72/25, Praha 5

Škola se pod jeho vedením zabývá těmi nejmodernějšími technologiemi, jako je virtuální a rozšířená realita, kyberbezpečnost, internet věcí, robotika. V pilotním režimu připravuje nový vzdělávací obor kybernetická bezpečnost. Od roku 2018 je také místostarostou Mníšku pod Brdy.

PhDr. Renata Schejbalová, Gymnázium Nad Štolou, Nad Štolou 1, Praha 7

Dlouhodobě prosazuje zájmy gymnázií a pomáhá ostatním ředitelům při řešení problematických situací v oblasti řízení škol. Spolupracuje také na dalším vzdělávání ředitelů gymnázií. Účastní se legislativních procesů tvorby a schvalování rozvojových i vzdělávacích koncepcí a poradních orgánů příslušných školských institucí. Ocenění náleží i za dlouhodobé a obětavé sdílení profesních zkušeností a pohledu z vedení Asociace ředitelů gymnázií České republiky.

Prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc., Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, České Budějovice

Paní profesorka na své škole pracuje jako vedoucí katedry pedagogiky a psychologie. Dlouhodobě se věnuje výzkumu profesního rozvoje učitelů, přírodovědnému vzdělávání, výzkumu motivace a emocí. Od roku 2011 působí v evropské federaci asociace psychologů. V letech 2008–2016 byla členkou Akreditační komise a předsedala stálé pracovní skupině pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii.

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, Myslíkova 7, Praha

Ve své pedagogické, výzkumné a publikační činnosti se přes 30 let věnuje tématům školní socializace, profesi učitele, vztahům rodiny a školy a také profesi školního psychologa. V posledních 15 letech se doma i v zahraničí zabýval školskou politikou. Zastupuje ČR v orgánech OECD a je také členem Řídícího výboru pro vzdělávání UNESCO za regionální skupinu střední a východní Evropy. V roce 2017 byl ministrem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D., Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Smetanovo nábřeží 6, Praha

Profesor Arnošt Veselý je vedoucím Centra pro sociální a ekonomické strategie na Univerzitě Karlově. Zabývá se zejména vzdělávací politikou, analýzou a tvorbou veřejné politiky, sociálně-vědní metodologií a výzkumem veřejné správy. Kromě vědeckých projektů se podílel na celé řadě prakticky orientovaných projektů, například na přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 a na vyhodnocení její realizace. Spolupracoval také na přípravě Strategie 2030+.

Ing. Jiří Zajíček, Masarykova střední škola chemická, Křemencova 12, Praha

Je ředitelem Masarykovy střední školy chemické v Praze a rovněž předsedou Národní rady Unie školských asociaci ČR – CZESHA. Žáci jeho školy jsou připravováni pro praxi i pro studium na vysokých školách. Obory vzdělávání koncipuje ve spolupráci s vysokými školami a odbornou praxí, což zaručuje dobré uplatnění absolventů na trhu práce. Jeho škola se připojila k iniciativě Responsible Care a je držitelem mezinárodního titulu Ekoškola. Medaile je udělena i za dlouhodobé a obětavé sdílení profesních zkušeností a pohledu z vedení CZESHA.

Mgr. Blanka Žánová, Základní škola Sadská, Karoliny Světlé 386, Sadská

Paní ředitelka klade důraz na rozvoj všech klíčových kompetencí svých žáků. Těm škola poskytuje nejen kvalitní individuální vzdělávání, ale také formuje jejich mravní a intelektuální hodnoty a postoje. Připravuje je tak pro další studium, pro úspěšné uplatnění na trhu práce a život v moderním světě. Ocenění paní ředitelce patří také za dlouhodobé a obětavé sdílení profesních zkušeností.

 

Zdroj: MŠMT