Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Zřizování a organizace přípravných tříd základní školy

Podmínky pro zřízení a činnost přípravné třídy, financování činnosti přípravné třídy a další informace včetně legislativního zabezpečení najdete v tomto článku.


Legislativní zabezpečení

 • § 47 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • § 8a zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících"), ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
 • § 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (dále jen „vyhláška č. 48/2005 Sb."), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech (dále jen „vyhláška o krajských normativech"), ve znění pozdějších předpisů

Podmínky pro zřízení přípravné třídy

 • přípravné třídy základní školy může zřizovat obec, svazek obcí, kraj a registrovaná církev a náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy
 • přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky
 • na zřízení přípravné třídy není právní nárok, nezbytný je souhlas krajského úřadu, v případě církevních škol souhlas MŠMT
 • přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí
 • přípravná třída se nezapisuje do rejstříku škol a školských zařízení a nelze ji zřídit samostatně (vždy je součástí základní školy)

Podmínky pro činnost přípravné třídy

 • o zařazování dětí do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel/ka školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce (v souladu s § 165 odst. 2 písm. b) školského zákona)
 • minimální počet dětí v přípravné třídě je 10, maximální je 15
 • obsah vzdělávání v přípravné třídě vychází z RVP pro předškolní vzdělávání a je součástí školního vzdělávacího programu dané základní školy
 • časový rozsah vzdělávání v přípravné třídě je určen počtem vyučovacích hodin stanovených v RVP pro základní vzdělávání pro 1. ročník ZŠ (18 – 22 hodin)
 • děti zařazené do přípravné třídy se nezapočítávají se do nejvyššího povoleného počtu žáků školy zapsaného v rejstříku, ani do minimálních počtů žáků v průměru na třídu dle § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb.
 • učitel/ka v přípravné třídě musí splňovat kvalifikační předpoklady učitele přípravné třídy základní školy dle § 8a) zákona o pedagogických pracovnících
 • dětem zařazeným do přípravných tříd základních škol se bezplatně poskytují základní školní potřeby v hodnotě 200 Kč na žáka za jeden školní rok

Školské služby poskytované dětem přípravné třídy

 • děti mohou navštěvovat školní družinu za stejných podmínek jako žáci základní školy, je nutné dodržet nejvyšší povolený počet žáků ve školní družině uvedený v rejstříku a také naplňování oddělení ŠD do počtu 30 účastníků (§ 8 odst. 1 Vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání)
 • děti se mohou stravovat ve školní jídelně za stejných podmínek jako žáci základní školy

Financování činnosti přípravné třídy základní školy

 • v souladu s ustanovením § 1 písm. h) vyhlášky o krajských normativech je jedno dítě v přípravné třídě samostatnou jednotkou výkonu, na kterou krajský úřad stanoví krajský normativ

Žádost o souhlas krajského úřadu se zřízením přípravné třídy

O souhlas krajského úřadu se zřízením přípravné třídy žádá zřizovatel školy po projednání v orgánech obce (doložení usnesení rady obce, je-li zřízena) včetně odůvodnění potřebnosti zřídit přípravnou třídu základní školy.

 • Ředitel/ka školy zodpovídá za splnění všech zákonných podmínek pro zřízení a činnost přípravné třídy.
 • Souhlas krajského úřadu se zřízením přípravné třídy se bude vydávat vždy na jeden školní rok.


Autor: Olga Vallová
Vložil/a: Martina Němcová