Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Informace k aplikaci podpůrných opatření při přijímacím řízení ve středních školách - listopad 2016

Informace k aplikaci podpůrných opatření při přijímacím řízení ve středních školách

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách obsahuje od školního roku 2016/2017 několik odlišností od předchozí právní úpravy, zejména pokud jde o nově zavedenou jednotnou přijímací zkoušku do oborů vzdělání s maturitní zkouškou.

Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen „uchazeč se SVP“) absolvuje proces přijímacího řízení podle pravidel uvedených v § 59 až § 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a navazující vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, přičemž se použijí úpravy podmínek, které odpovídají jejich konkrétním vzdělávacím potřebám (vyplývajícím kupříkladu z jejich hendikepu).

Úprava podmínek přijímání ke střednímu vzdělávání vychází z § 16 až 19 školského zákona (ve znění zákona č. 82/2015 Sb.), vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, která nově nahradila vyhlášku č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.  

Obsah přijímací zkoušky je pro všechny uchazeče stejný. Uchazeč má při přijímacím řízení nárok na podpůrná opatření spočívající v úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání (§ 16 odst. 2 písm. c) školského zákona).

Přehled postupu při přijímání ke střednímu vzdělávání uchazečů se SVP

1. Uchazeč se SVP přikládá podle § 1 odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 353/2016 Sb. doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení k přihlášce ke střednímu vzdělávání, které mu vydá školské poradenské zařízení. Pokud úpravy podmínek přijímacího řízení vyplývají již z vydaného doporučení školského poradenského zařízení, není třeba žádat o vydání nového doporučení k jednorázovému využití pro přijímací řízení; k přihlášce postačí doložit doporučení (nebo platných předchozích posudků), které žák základní školy obdržel v průběhu základního vzdělávání v době docházky na 2. stupni základní školy.

2. Všichni uchazeči (včetně uchazečů se SVP) současně zjistí u vybraných oborů vzdělání podle Přílohy č. 1 a č. 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, možná zdravotní omezení u vybraného oboru vzdělání, která by případně mohla být překážkou pro jeho přijetí. Pro jednotlivé obory vzdělání jsou zde popsány onemocnění nebo zdravotní obtíže bránící nebo omezující vzdělávání a budoucí pracovní uplatnění. Jde o požadovanou zdravotní způsobilost pro obor vzdělávání, která se dokládá podle § 59 odst. 1 a § 60a  odst. 3 školského zákona. Zdravotní způsobilost ke vzdělávání posuzuje a lékařský posudek vydává zpravidla lékař se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Posudek se předává škole spolu s přihláškou podle § 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 353/2016 Sb.

3. Uchazečem se SVP předložené požadavky na úpravu podmínek konání jednotné zkoušky, uvedené v doporučení školského poradenského zařízení, střední škola předá Centru pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (dále jen „Centrum“) prostřednictvím informačního systému Centra, neprodleně po přijetí přihlášky uchazeče se SVP.

4. Do registru uchazečů (podle § 5 odst. 2 písm. d) vyhlášky č.353/2016 Sb.) ředitel školy předá Centru pro uzpůsobení podmínek jednotné zkoušky údaje o uzpůsobení podmínek při přijímání ke konání testu jednotné zkoušky, které odpovídají stupni podpůrných opatření z doporučení školského poradenského zařízení, a další náležitosti. Požadavek na zpracování zadání v Braillově písmu předá ředitel školy Centru neprodleně po přijetí přihlášky uchazeče, z níž takové doporučení školského poradenského zařízení vyplývá, nejpozději 2 pracovní dny po termínu podle § 60a odst. 5 školského zákona.        
Pro uchazeče, u nichž z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá požadavek na zvětšení písma nebo u nichž je doporučeno pro uzpůsobení podmínek zkoušky využití počítače, poskytne Centrum řediteli školy testový sešit v otevřeném formátu bezprostředně před konáním zkoušky. Za úpravu testového sešitu odpovídá ředitel školy (§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 353/2016 Sb.).
Pro uchazeče se zrakovým postižením, u nichž z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá požadavek na zadání v Braillově písmu, připraví Centrum testový sešit v Braillově písmu (§ 13 odst. 4 vyhlášky č. 353/2016 Sb.).

5. Na základě doporučení školského poradenského zařízení u uchazeče se SVP, který podal přihlášku do oboru vzdělání, v němž se koná jednotná zkouška, rozhodne ředitel školy o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky (podle § 60b odst. 4 školského zákona a § 13 vyhlášky č. 353/2016 Sb.) a zajistí například:

  • přiměřené prodloužení doby zkoušky,

  • konání zkoušky v samostatné místnosti,

  • využití asistenta pedagoga nebo osobního asistenta,

  • využití tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící nebo použití dalších komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob nebo využití prostředků alternativní nebo augmentativní komunikace,

  • úpravu pracovního místa (stolky s nastavitelným sklonem a výškou pracovní desky, individuální přisvětlení apod.) případně úpravy učebny (omezení rušivých prvků, optimalizace podmínek pro odezírání, strukturalizace prostředí pro žáky s poruchami autistického spektra) apod.

6. Uchazeči se SVP můžou používat na základě doporučení školského poradenského zařízení kompenzační pomůcky. Použitím kompenzačních pomůcek ale nesmí uchazeči se SVP vzniknout neoprávněná výhoda při konání zkoušky (mezi kompenzační pomůcky proto nepatří encyklopedie, internet, mobilní telefon apod.).

Případné další informace pro střední školy a konzervatoře k uplatňování § 16 až 19 školského zákona a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, poskytuje pro střední školy odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy, pro oblast poradenství odbor předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání, a informace k uplatňování § 59 až 64 školského zákona a vyhlášky 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání poskytuje odbor vzdělávací soustavy.

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR


Soubor ke stažení naleznete na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Informace k aplikaci popůrných opatření při přijímacím řízení ve středních školách.pdf

Čj.:  27 388/2016-3

Ze dne 22. listopadu 2016                           


Autor:  
Vložil/a: Jana Olbertová