Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Činnost pedagogických pracovníků školy v maturitní komisi

Odpověď na dotaz z pracovního setkání ředitelek a ředitelů krajských školských organizací zřizovaných Zlínským krajem dne 9. dubna 2015.


Otázka:

Je nutné uplatňovat § 184 odst. 1 školského zákona na učitele z vlastní školy, kteří zkouší u maturity, nebo je možné jejich činnost posuzovat jako činnost související s přímou vyučovací činností?

Odpověď Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje:

Podle § 184 odst. 1 školského zákona je účast členů ve zkušební komisi pro závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky, absolutorium v konzervatoři, absolutorium a činnost komisaře jiným úkonem v obecném zájmu, při němž náleží zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. V těchto případech se nepoužije § 206 odst. 3 a 4 zákoníku práce. (Jestliže je podle zvláštního právního předpisu zaměstnanec uvolněn pro překážku v práci z důvodu obecného zájmu, je právnická nebo fyzická osoba, pro kterou byl zaměstnanec činný, popřípadě z jehož podnětu byl uvolněn, povinna uhradit zaměstnavateli, u něhož byl zaměstnanec v době uvolnění v pracovním poměru, náhradu mzdy nebo platu, která byla zaměstnanci poskytnuta, pokud se s touto právnickou nebo fyzickou osobou nedohodl na upuštění od úhrady. Podle odstavce 3 se hradí náhrada mzdy nebo platu, kterou uvolňující zaměstnavatel poskytl podle tohoto zákona (§ 351 až 362); neuhrazuje se náhrada mzdy nebo platu nad rozsah stanovený tímto zákonem). Právnická osoba, která vykonává činnost školy, ve které se zkoušky konají, poskytuje osobám uvedeným ve větě první cestovní náhrady za podmínek a ve výši stanovených v části sedmé zákoníku práce s tím, že za pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad se považuje bydliště těchto osob.

Ačkoliv školský zákon v § 184 odst. 1 přímo nespecifikuje, o které členy zkušebních komisí se jedná, z celého kontextu ustanovení (včetně poslední věty o poskytování cestovních náhrad) je jednoznačně dovoditelné, že se předmětná úprava vztahuje na ty členy zkušební komise, kteří nejsou pedagogickými pracovníky školy, ve které se zkoušky konají.

Činnost učitelů školy, kteří zkouší žáky této školy u maturitní zkoušky, je prací související s přímou pedagogickou činností podle odstavce 1 písm. b) § 22a zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

 

Zpracoval Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK

15. 4. 2015

Autor: Lenka Janalíková
Vložil/a: Michal Duda